Skiss över plattformar med betongtunneln i bakgrunden. Illustration: Visulent 10A

Skiss över plattformar med betongtunneln i bakgrunden. Illustration: Visulent 10A

Fakta om projekt Varbergstunneln

Vad ska byggas i projekt Varbergstunneln? Här får du en snabb koll på vad som byggs och vem som betalar.

Byggstarten för Getteröbron var i januari 2019 medan byggstarten för dubbelspår och tunnel var i slutet av 2019. Den totala byggtiden, inklusive rivning och återställning, är beräknad till sju år. Trafikstart på det nya spåret sker i juli 2025.

Från norr till söder

 • Dubbelspår mellan Varberg och Hamra, cirka 9 kilometer
 • Ny godsbangård, norr om Getteröbron
 • Ny Getteröbro
 • Betongtråg, nedsänkt område, 900 meter norrut med början vid den nya stationen
 • Ny station med nedsänkta plattformar, cirka 150 meter norr om nuvarande station
 • Betongtunnel, 300 meter från nya stationen och söderut i centrum
 • Bergtunnel, 2,8 kilometer från Engelbrektsgatan i centrum till Breared
 • Service- och räddningstunnel längs med bergtunneln
 • Ny järnvägsbro över Österleden
 • Ny järnvägsbro vid Vareborg
 • Fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus och bullerskydd
Karta över dubbelspårets sträckning genom Varberg

Karta över dubbelspårets sträckning genom Varberg som visar var de olika anläggningarna byggs i projektet.

Fyra parter som betalar

Projekt Varbergstunneln har en budget på 3,99 miljarder i 2009 års penningvärde, varav Varbergs kommun går in med ett fast belopp på 391 miljoner. Totalt motsvarar kostnaden för projektet 5 miljarder kronor (2018 års penningvärde) i den nationella planen för transportsystemet, som beslutades av regeringen våren 2018. 

Trafikverket

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel samt tillhörande anläggningar, till exempel broar.

Varbergs kommun

Kommunens uppgift i början av projektet var bland annat att ta fram detaljplanerna. Nu arbetar kommunen tillsammans med Trafikverket för att hitta bra lösningar för trafiken och för att staden ska fortsätta vara attraktiv för invånare och besökare under byggtiden.

Region Halland

Region Halland har ett regionalt utvecklingsansvar i länet och ansvarar bland annat för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik i Halland.

Jernhusen

Jernhusen kommer att äga och förvalta den nya stationsbyggnaden.

Vad händer efter tunnelbygget med spårområdet?

Läs om projekt Gamla spåret

Senast publicerad:

Kontakt
Varberg direkt
Kontaktcenter

Fakta

9 km dubbelspår

300 meter betongtunnel

2,8 km bergtunnel

2,8 km service- och räddningstunnel

Ny godsbangård

Ny station och nytt stationsområde

900 meter betongtråg (tunnel utan tak)

3 broar