Varför dubbelspår och tunnel?

Trafikverket bygger dubbelspår och tunnel genom Varberg. Fler tåg får plats och samtidigt ökar säkerheten och miljön förbättras. När järnvägsspåren läggs i tunnel och hamnen flyttas norrut kan staden växa ut mot havet i den nya stadsdelen Västerport.

Plats för fler tåg

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Enkelspåret genom Varberg är en av sträckorna där det idag saknas dubbelspår. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket bidrar till att förkorta restiden.

Förbättrad miljö och mindre buller

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår tas bort och godsbangården vara flyttad. Stadens miljö förbättras när järnvägsspåren läggs i en tunnel och barriärer och buller försvinner i centrum och söderut mot Apelviken.

Station i centrum

Varberg kommer att få en ny station och ett nytt stationsområde med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station. Det nya stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen, vilket kommer att göra det lättare att pendla både till och från Varberg.

I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd från stationen och nästan hela Varbergs tätort inom cykelavstånd. Täta bussturer från stationen kommer att binda ihop resten av kommunen med centrum. Med en centralt belägen station finns stora möjligheter att göra en stadskärna levande, vilket i sin tur skapar en attraktiv stad. Samtidigt kan funktionerna för Västkustbanan och Viskadalsbanan samordnas i en och samma järnvägsstation.

Ny station i centrum

Ökad trafiksäkerhet

När spåren läggs i tunneln kommer nio farliga plankorsningar, där järnvägen korsar vägen, att byggas bort vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Staden kan växa ut mot havet

När järnvägen flyttas och tunneln byggs, frigörs stora markytor som kan användas på nya sätt. Flytten av Varbergs hamn norrut möjliggör att den nya stadsdelen Västerport kan skapas på den yta, där hamnen finns idag.

Publicerad den:

Senast Ändrad: