Tidslinje för station och stationsområde

Den nya stationen och stationsområdet börjar byggas under 2024. När det nya dubbelspåret och tunneln tas i drift under 2025 kommer arbetet med stationsområdet att vara pågående. Jernhusen, Trafikverket och kommunen kommer att arbeta på plats under olika skeden de kommande åren.

Stationshuset ska stå klart till trafiköppning i juli 2025. Stationsområdet och väganslutningar i området kommer att byggas klart i takt med att Trafikverket kan lämna över marken till kommunen.

 1. Jernshusen börjar bygga det nya stationshuset.

 2. Kommunen startar bygget med gång- och cykelväg från Baggens gränd till norra entrén för stationshuset och färdigställer gång- och cykelbron över de nya järnvägsspåren.

 3. Norra entrén till stationshuset anläggs som en förlängning av Baggens gränd.

 4. Kommunen börjar bygga busshållplatser och anlägga Västra Vallgatan öster om stationshuset.

 5. Kommunen startar arbetet med anslutning norrifrån på Birger Svenssons väg och gång- och cykelväg norrifrån.

 6. Det nya dubbelspåret öppnar för trafik den 15 juli. Stationshuset och delar av stationsområdet är färdigt.

 7. Trafikverket tar bort spåren på västra sidan om stationshuset. Marken ska sedan saneras.

 8. Så snart spåren är borta anlägger kommunen parkeringsplatser för bil och cykel samt bussterminal för regionbussar på västra sidan av stationshuset. Nu anläggs också planteringar i stationsområdet.

 9. När spåren är borta på västra sidan görs ledningsomläggningar i förlängningen av Magasinsgatan och längs Västra Vallgatan från Engelbrektsgatan till Kyrkogatan. Sedan ska marken höjas i området.

 10. Ledningsomläggning och markhöjning längs Västra Vallgatan ner till Engelbrektsgatan. Västra Vallgatan kommer att få en ny utformning från nya stationen ner till Kyrkogatan. Kommunen och Trafikverket kommer samordna så att byte av ledningar, anläggning av gata och ny utformning av gatan kan ske på ett så effektivt sätt som möjligt.

 11. Busstrafiken flyttar till nya stationsområdet från bussterminalen längs Magasinsgatan. Parkeringsytor för bil och cykel samt bussterminal för regionbussar ska vara klart.

 12. Västra Vallgatan gatubyggnation från nya stationen/Magasinsgatan ner till Kyrkogatan planeras bli klar liksom Östra Hamnvägen fram till Otto Torells gata.

Publicerad den:

Senast Ändrad: