Från prognos till investeringsbeslut

För att kunna planera det framtida Varberg behöver vi veta hur många invånare vi beräknas bli och sedan utgå ifrån olika politiskt beslutade prognoser och planer när vi planerar kommunens budget de kommande åren.

Illustration som visar hur vi i kommunen förbereder underlag till varje års budget och kommande investeringar.

Illustration som visar hur vi planerar i kommunen inför budgetbeslutet varje år.

För att kunna ge beslutande politiker bra underlag för vilka investeringar som behövs i framtiden behöver vi matcha förväntad befolkningsökning med planerade bostäder och behovet av kommunal service och behov av ny infrastruktur. Till vår hjälp har vi ett antal planer och prognoser.

Översiktsplanen styr användning av mark och vatten

Översiktsplanen är övergripande och visar hur vi kan använda mark- och vattenområden i framtiden. De fördjupade översiktsplanerna är en del av översiktsplanen och finns för kommunens större orter, där utvecklingen är som störst och där detaljerad vägledning behövs. Det gäller Norra kusten, Tvååker, Rolfstorp-Skällinge, Veddige, Kungsäter och Väröbacka (på gång).

Översiktsplan

Fördjupade översiktsplaner

Befolkningsprognos

Varje år tar vi fram en befolkningsprognos som visar hur många invånare vi beräknas bli i kommunen de kommande åren. I prognosen tar man hänsyn till utbyggnadsplanen och vilka bostadsprojekt som pågår och förväntas bli genomförda inom några år. Vi använder också statistik från Statistiska centralbyrån.

Befolkningsprognosen är i sin tur ett underlag för lokalförsörjningsplanen. Prognosen styr också tilldelningen till kommunens olika nämnder i budgetbeslutet och ger en bild av vilka skatteintäkter som vi kan förvänta oss de kommande åren.

Befolkningsstatistik

Utbyggnadsområden

I en utbyggnadsplanen svarar vi på när det är möjligt att bygga ut nya områden. Planen redogör för när och i vilken ordning de områden för bostäder och verksamheter, som prövats i kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner, kan eller bör byggas ut.

Utbyggnadsplan

Varje år gör kommunen en översyn av pågående och förväntade bostadsprojekt för att se hur många bostäder som beräknas bli inflyttningsklara i kommunen de kommande åren. I prognosen tar man bland annat hänsyn till byggaktörernas tidplan, pågående detaljplaners tidplan och komplexitet samt rådande situation på bostadsmarknaden.

Vi utreder frågor som har betydelse för utbyggnad, till exempel trafiklösningar och teknisk infrastruktur som kapacitet i vårt vatten- och avloppssystem.

Behov av kommunal service

Ny kommunal service behöver lokaler. Varje år gör kommunens nämnder lokalrevisioner och redovisar sina behov av lokaler.

Lokalförsörjningsplanen visar vilka lokaler och ytor som kommer att behövas för den kommunala servicen i nya och befintliga bostadsområden, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden och lekplatser.

Investeringar i nya kommunala lokaler behöver gå i takt med utbyggnaden av olika områden. Detta för att kunna erbjuda bra boendemiljöer med kommunal service när nya bostadsområden byggs eller då befintliga områden byggs ut.

Byggprojekt

Underlag inför budgetbeslut

Tillsammans med befolkningsprognosen används lokalförsörjningsplanen och utbyggnadsplanen i den långsiktiga verksamhetsplaneringen för kommunens förvaltningar och bolag. De blir tillsammans underlag för ett planeringsdokument, som blir underlag till politikerna i arbetet med budgeten varje år.

Budget

När sedan politiska prioriteringar har gjorts utifrån detta underlag tas en budget fram, som beslutas i kommunfullmäktige i november varje år. I budgeten finns dels en driftbudget för verksamheterna, dels investeringsbudget och exploateringsbudget.

Budget

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten omfattar byggnation av förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra fastigheter. Här finns också investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar, infrastruktur och offentliga miljöer.

Exploateringsbudget

Exploateringsbudgeten omfattar intäkter från markförsäljning och kostnader för infrastruktur och offentliga miljöer, som hör ihop med nybyggnation av bostads- och verksamhetsområden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: