Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-08

Nyheter i korthet från socialnämnden

Här kan du ta del av nyheter i korthet från socialnämndens möte i februari.

Avveckling särskilt boende Fogdevägen

Socialnämnden beslutade att avveckla verksamheten för särskilt boende på Fogdevägen 1 C i Tvååker. Bakgrunden till beslutet är att:

  • Socialnämnden har ett stort ekonomiskt underskott och behöver genomföra åtgärder för att få ekonomi i balans.
  • En extern genomlysning pekar särskilt ut att små boenden är kostnadsdrivande. I rapporten konstateras att det är svårt att driva en god och ändamålsenlig äldreomsorg med ekonomi i balans i allt för små verksamheter.

Samtidigt fattade socialnämnden beslut om att behålla dagverksamheten i nuvarande lokaler.

Förvaltningen ska också göra en uppföljning och konsekvensanalys av de äldres omställning till nytt boende.

Frågan om nytt användningsområde för det avvecklade särskilda boendet återkommer till nämnden senast på juni månads sammanträde.

Socialnämndens årsresultat 2022

Socialnämndens resultat för 2022 var minus 39,7 miljoner kronor. Verksamhetens resultat påverkas fortfarande av pandemin och merkostnaderna uppgår till cirka 13 miljoner. Dessutom ökar volymen inom hemtjänst mer än beräknat samt ökande kostnader för externa placeringar. Dessutom ser förvaltningen kostnadsökningar inom funktionsnedsättningsområdet och särskilt boende för äldre bland annat på grund av allt fler personer med komplexa och individuella behov.

Nämndens mål

Den samlade bedömningen är att förvaltningen är på god väg mot måluppfyllelse, dock har pandemi och en svår kompetensförsörjningssituation delvis försvårat utvecklingsarbetet. Av nämndens fem mål bedöms fyra vara på god till måluppfyllelse. Det finns dock risk för att nämndens mål kring personal och kompetensförsörjning inte kommer att nås då sjukfrånvaron fortsatt är mycket hög.

Kvalitetsberättelse

Spridningen av Covid-19 har haft en fortsatt hög påverkan genom en ökad arbetsbelastning och sjukfrånvaro inom verksamheterna. Även om det numera inte klassas som en pandemi i samhället, innebär smittspridningen fortfarande samma förändrade arbetssätt och förfarande som under pandemin i förvaltningens verksamheter. Antalet smittade i verksamheterna har nått rekordhöga nivåer under 2022 i jämförelse med de föregående åren, dock har antalet allvarligt sjuka varit mindre. Detta har lett till en hög arbetsbelastning vilket i sin tur inverkat på arbetsmiljö, ekonomiska resultat samt kvalitets- och utvecklingsarbetet inom alla verksamheter. Förvaltningens omsorgstagare och patienter har till stor del fått sina insatser och behov tillgodosedda och kvalitetsresultat ligger inom flertalet områden kvar på samma nivåer och samverkan har förbättrats.

Förvaltningen har fortfarande en generellt god kvalitet i sina processer men den blir allt svårare att upprätthålla och förvaltningen behöver hitta nya vägar och arbetssätt för att kunna möta framtidens behov, anpassat till de resurser som finns att tillgå i form av personal och ekonomi

Hänt under året

Här är exempel på händelser och utvecklingsarbeten som skett under året:

  • Nya boenden, boendeformer och verksamheter har öppnats, bland annat ett nytt särskilt boende för äldre och öppnandet av ett Barnahus
  • Generellt goda resultat i brukarundersökningar med bland annat en toppnotering i en nationell undersökning kring Hemtjänsten
  • Vi har en lyckad spridning av rutiner och förhållningssätt kring våld i nära relationer inom vår förvaltning och utanför den.
  • Införande av arbetssätt utifrån IBIC (Individens behov i centrum) samt samtidigt införande av nytt verksamhetssystem har fortsatt och kommit en bra bit på vägen.

Socialnämndens månadsrapport från januari

Socialnämndens kostnadsnivå efter januari 2023 bedöms ligga på samma nivå som under 2022 vilket innebär att förvaltningen aktivt behöver arbeta med anpassningsåtgärder.

Strategier i syfte att möta kompetensförsörjningsutmaningen

Förvaltningen informerade om strategier i syfte att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Under 2023 kommer Varbergs kommun att införa en ny modell för scheman och pröva en ny modell för semesterplanering inom verksamheten för vård och omsorg. Detta berör många medarbetare och besluten har varit svåra, men förändringen krävs för att möta växande behov.

Läs mer i frågan här:

Schemaläggning och semestrar – så hänger det ihop med leveransen av vård och omsorg | Varbergs kommun

Upphandling av städ och tvätt inom äldreomsorgen

Socialnämnden beslutade om att gå vidare med frågan om att upphandla serviceföretag för städ och tvätt inom äldreomsorgen.

Bakgrunden till beslutet är att Varberg står inför stora utmaningar idag och kommande år med ändrad demografi med fler äldre som kommer behöva vård och omsorg och färre personer i arbetsför ålder som kan rekryteras till att arbeta inom vård och omsorg.

Socialnämnden har tidigare i år beslutat om inriktning att separera serviceinsatser från omsorgsinsatser inom hemtjänst.

Förslaget är att förvaltningen får i uppdrag att upphandla serviceföretag genom så kallad tjänstekoncession för städ och tvätt utan behovsbedömning.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för beslut.

Övrigt i korthet…

…ett antal motioner har kommit in till socialnämnden för yttrande:

  • En motion från Ingela Svenson, Vänsterpartiet handlar om att Varbergs kommun ska anställa en SIP-samordnare. Socialnämndens yttrande är att avstyrka motionen med hänvisning till att en funktion som motsvarar SIP- samordnare för närvarande etableras.
  • En motion från Turid Ravlo Svensson, Socialdemokraterna, handlar om att erbjuda körkortsutbildning till blivande undersköterskor och befintlig personal inom hemtjänsten. Socialnämndens yttrande är att tillstyrka motionen i den del som handlar om att erbjuda personal möjlighet att ta körkort på arbetstid. Med tillägget att arbetsgivaren bör ges tillfälle till att ta ställning i varje enskilt fall.
  • En motion från Ingela Svensson, Vänsterpartiet, handlar om att införa checklista för tillämpning av barnkonventionen som lag. Socialnämndens yttrande är att avstyrka motionen. Motiveringen är att en checklista likväl som andra stöd kan behövas men bör hanteras inom tjänstepersonsorganisationen utan att kommunfullmäktige behöver besluta i frågan.

…Uppföljning av intern kontrollplan 2022 redovisades. Den sammanfattande bilden av förvaltningens internkontroll är att den fungerar väl. Förbättringsområden finns till exempel gällande väntetider för att nå samordnande sjuksköterska, signering av insatser i systemet Appva och rehabiliteringsplaner för lång

publicerad:

Senast Ändrad: