Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-05

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 29 mars

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 29 mars och beskrivning av ärendena.

Internkontrollplan 2023

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:

  • Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk hushållning).
  • Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig.
  • Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Internkontrollplanen för 2023 bygger på en analys och riskinventering av förvaltningens processer utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer och anvisningar. Riskanalysen ligger till grund för de riskhanteringsåtgärder och kontroller som redogörs för i interkontrollplan 2022. De områden som bedömts ha ett högt riskvärde har tagits med i internkontrollplanen och övriga hanteras i förvaltningens egenkontrollplan.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna internkontrollplan 2023.

Månadsrapport 1 (februari) 2023

Förskole och grundskolenämnden redovisar efter februari 2023 en månadsrapport som följer upp ekonomin samt avvikelser mot den periodiserade budgeten.

Månadsrapport 1 (februari) är den första av de fem centralt beslutade ekonomiska rapporterna. De övriga rapporterna är

  • Tertialrapport
  • Delårsrapport
  • Månadsrapport 2 (oktober)
  • Årsredovisning 2023

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna månadsrapport 1 (februari) 2023.

Värden och lika möjligheter 2022 - Analysrapport för Varbergs kommunala förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Enligt skollagen ska varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen (4 kap. 3 § skollagen).

Värden och lika möjligheter är en utvecklingsprocess i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att uppföljningen kombineras med en analys som syftar till reflektion och utveckling på förskolorna och skolorna. Områden som följs är värdegrundsarbete och kompensatoriskt uppdrag för välmående, utveckling och lärande.

Processen har i 2022 års uppföljning tagit sin utgångspunkt i tillgänglig utbildning och Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Rektorerna har under hösten arbetet med särskilt fokus på området förutsättningar för lärande tillsammans med sin personal i syfte att synliggöra tillgängligheten inom området i relation barnen och elevernas sociala, pedagogiska och fysiska miljö.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende värden och lika möjligheter, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av förebyggande insatser för barn och unga

KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer gjort en granskning av förebyggande insatser för barn och unga. Uppdraget har varit att översiktligt granska förskole- och grundskolenämndens styrning och uppföljning av särskilt stöd samt förskole- och grundskolenämndens, socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av förebyggande insatser for barn och unga.

Bedömning är att förskole- och grundskolenämndens styrning och uppföljning av särskilt stöd och av förebyggande insatser är tillfredsställande. Bedömningen är att nämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med skollag. Samverkan med andra myndigheter bedöms som viktigt för elevernas måluppfyllelse i skolan och revisionen tycker därför att det är en brist att samverkan inte särskilt har följts upp.

Utifrån granskningen rekommenderas att förskole- och grundskolenämnden säkerställer att personal vid skolenheterna har kunskap om de förebyggande insatser som kan erbjudas och att samverkan sker på enhetsnivå enligt huvudmannens intentioner.

Huvudmannen för Varbergs kommunala förskole- och grundskoleverksamhet välkomnar revisionens granskning och bedömningar. Revisionens slutsatser och rekommendation stämmer väl överens med intentionerna hos huvudmannen. Huvudmannen anser att arbete i enlighet med revisionens slutsatser och rekommendation pågår och utvecklas.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta överväganden som nämndens yttrande över revisionsrapport - Granskning av förebyggande insatser för barn och unga

Information ungdomsenkät LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

Tf barn- och elevhälsachef informerar om resultatet från ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. LUPP är en enkät för kommuner och regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Besök på MOA-mässan

MOA-mässan syftar till att stärka elevers valkompetens och förutsättningarna för vidare studier och yrkesval och målgruppen är samtliga elever i årskurs 8 i de kommunala grundskolorna.

Form och innehåll för MOA-mässan har skapats tillsammans med arbets- och näringslivet i Varberg. Lokala, regionala och nationella aktörer bjuds in att medskapa, och drygt 50 olika branscher och cirka 130 olika yrkesföreträdare lotsar, lär och levandegör ”en dag på jobbet” för 650 taggade elever i årskurs 8.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över samrådsremiss, förslag till utveckling av Västkustbanans enkelspårområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna till utveckling och lämplig användning av enkelspårsområdet mellan Engelska parken till Hamra efter att järnvägen tagits bort.

I sammanfattning av förslag fram går att; Möjligen kan Apelviken utvecklas med nya bostäder och förskola. I idéstudien beskrivs att Travarens förskola kan byggas ut. Mot bakgrund av ett växande Varberg, nuvarande brist på förskoleplatser och potentialen som kommer utav att tidigare spårsträcka försvinner är det av stor vikt att centrumnära förskoleplatser prioriteras. Den föreslagna utbyggnaden av Travarens förskola är ett bra förslag men det finns också potential i Kurtinen-området och i Apelviksområdet där det finns stora ytor som rimligen kan räcka till både rekreation och kommunal service.

För att kunna uppfylla mål nummer ett, hållbart resande, så bör tydligare fokus ligga på att tillskapa fler förskoleplatser i centrumnära lägen nu när den här möjligheten finns. Stora centrala områden har fram tills nu varit omöjliga lägen för förskola och skola på grund av buller och hantering av farligt gods.

Om det inte skapas fler centrumnära förskoleplatser kommer frågan om hållbart resande vara svår att realisera då invånare i centrum behöver bil för att köra sina barn ut till stadens randzon för att lämna och hämta på förskola.

Det är också av stor vikt att eventuell förtätning av bostäder i dessa områden genomförs med stor hänsyn till kommunal service, då kapaciteten i skolor och förskolor i berörda upptagningsområden redan idag är mycket ansträngd.

När barriären som tågspåret utgjort försvinner är det viktigt att fokus i användande av ytan ligger på gång- och cykelvägar. Det är en förutsättning att det finns säkra gång- och cykelstråk till och från våra verksamheter för att nyttjandet av bil skall kunna minimeras i centrumområdet.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka förslag till Utveckling av Västkustbanans enkelspårområde och att påtala vikten av att undersöka hur förskole- och grundskoleplatser i området kan säkras utifrån de nya förutsättningarna.

Godkännande av förstudierapport Limabacka förskola

Väröbacka/Limbacka är en av de serviceorter i kommunen som bedöms få en ökad tillväxt framöver och utgör därmed ett område med behov av omfattande kommunal service. Behovet av förskoleplatser inom upptagningsområdet är större än kapaciteten och den befintliga enheten i Limabacka har nått sin ”bortre tekniska livslängd”. En ny förskola i Limabacka bedöms även kunna avlasta Norra kusten med omnejd där det idag råder stor brist på förskoleplatser.

Syftet med förstudien är att ta fram beslutsunderlag till förskole- och grundskolenämnden för att kunna fatta beslut om investeringsvolym samt ge klartecken till projektering och byggstart. En godkänd förstudierapport är en förutsättning för beslut om genomförande av föreslagen investering.

Förstudierapporten omfattar beskrivning/lösningsförslag som stödjer verksamhetens behov av antal platser, ytor och funktioner utifrån styrdokument samt redovisar en total kostnadskalkyl. Den reviderade förstudien förtydligar att kraven om 7,5 m2 pedagogisk yta per barn kommer efterföljas och arbetas in i kommande projektering. Planlösning och situationsplan justeras och uppdateras utifrån såväl erfarenhetsåterföring från tidigare byggda konceptförskolor som justeringar för tillkommande krav på ”utegrupper” och uppdateringar enligt Boverkets byggregler (BBR 29). Även kapaciteten och planlösningen för matsalen, det vill säga ”matsalen ska klara 120 barn i två sittningar och de yngre barnen ska kunna sitta lite mer ostört i ateljéerna”, behöver revideras och arbetas in i kommande projektering, då den totala pedagogiska ytan kommer öka och kapaciteten för 160 barn bör fördelas enligt verksamhetens behov.

Sammantaget har de ökade pedagogiska ytorna (jämfört med Stenen och Klapperstenen) enligt beslutat ramprogram, nya Boverkets byggregler (BBR 29) och kommunens hållbarhetsmål tillsammans med 2023 års kostnadsläge och rådande världsläge med inflation och ökade materialpriskostnader med mera, varit en bidragande faktor till de ökade kostnaderna.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudien för nybyggnation (objekt 32358) gällande 160 förskoleplatser för Limabacka förskola, att godkänna förstudiens beräknade investering på 84,8 miljoner kr för nybyggnation av Limabacka förskola samt att godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för Limabacka förskola motsvarande 4,8 miljoner kr/år.

Godkännande av förstudierapport Borgasgårds förskola

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i de centrala delarna av Varberg. Syftet med förstudien är att ta fram beslutsunderlag till förskole- och grundskolenämnden för att kunna fatta beslut om investeringsvolym samt ge klartecken till projektering och byggstart. En godkänd förstudierapport är en förutsättning för beslut om genomförande av föreslagen investering.

Målet är att ta fram en kostnadskalkyl/investeringsbudget för nybyggnation av en förskola för 160 barn på kommunalägd fastighet Träslöv 5:44. Förstudien utgår från framtagen konceptförskola för Stenens respektive Klapperstenens förskola för 160 elever och det rumsfunktionsprogram (RFP) som finns överenskommet för dessa. Dock har ramarna för konceptförskolan/ Borgasgårds förskola modifierats under projektets gång för att motsvara förskole- och grundskolenämndens ramprogram för förskola (läs: säkerställa 7,5 m2 per barn) med mera.

Sammantaget har de ökade pedagogiska ytorna (jämfört med Stenen och Klapperstenen) enligt beslutat ramprogram, nya Boverkets byggregler (BBR 29) och kommunens hållbarhetsmål tillsammans med 2023 års kostnadsläge och rådande världsläge med inflation och ökade materialpriskostnader med mera, varit en bidragande faktor till de ökade kostnaderna.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudien för nybyggnation (objekt 32356) gällande 160 förskoleplatser för Borgasgårds förskola, att godkänna förstudiens beräknade investering på 87,8 miljoner kr för nybyggnation av Borgasgårds förskola samt att godkänna förskole- och grundskoleförvaltningens hyreskostnad för Borgasgårds förskola motsvarande 4,8 miljoner kr/år.

Information, tillsyn fristående förskola

Kvalitets- och utvecklingschef och förvaltningsjurist informerar om tillsynsprocessen för en fristående förskola där förvaltningschef på delegation från nämnden beslutat om föreläggande.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ansökan om godkännande som huvudman för pedagogisk omsorg

Grimetons barnomsorg har 2023-02-17 inkommit med en ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. Ansökan gäller bidrag för pedagogisk omsorg som bedrivs av dagbarnvårdare i sitt eget hem. Ansökan omfattar plats för åtta barn med startdatum 2023-04-01.

Vid en sammantagen bedömning kan det inte konstateras att sökanden visat att denne har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Sökanden kan inte heller bedömas lämplig i övrigt. Därmed uppfyller sökanden inte villkoren för rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att Grimetons barnomsorg uppfyller inte villkoren för rätt till bidrag för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. 10 § skollagen.

Information om informationssäkerhet och GDPR

Förvaltningsjurist och systemsamordnare informerar om det gångna årets arbete med informationssäkerhet och GDPR.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information rapport efter regelbunden granskning av dataskydd 2022

Kommunens dataskyddsombud deltar och informerar om sitt arbete samt Rapport efter regelbunden granskning av dataskydd 2022.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över revisionsrapport, granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan

KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer gjort en granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen, förskole- och grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan.

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen, förskole- och grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig internkontroll.

En stor utmaning bedöms vara att få en rättvisande bild av förekomsten av otillåten påverkan. En ökad medvetenhet om vad otillåten påverkan är och hur man ska agera om man blir utsatt bedöms ge bättre förutsättningar att få en rättvisande bild.

Trots revisionens rekommendation till kommunstyrelsen att tillse utbildningsinsatser för tjänstemän och politiker gällande otillåten påverkan är det viktigt att kunskapshöjande insatser även initieras av förskole- och grundskolenämnden.

Kunskapshöjande insatser kommer att göras, bland annat genom tillgänglig information och utbildningsmaterial om otillåten påverkan på medarbetarwebben med tydliga exempel knutna till förskole- och skolverksamheten. I detta arbete kommer även lyftas vikten av att man anmäler incidenter i systemet för rapportering av tillbud och arbetsskada samt att man meddelar sin chef om man blir utsatt (i enlighet med policy gällande mutor och jäv).

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta överväganden som nämndens yttrande över revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan.

Information budget- och målprocess

Kvalitets- och utvecklingschef informerar om budget- och målprocess.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-02-01 till 2023-02-28.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-02-07 till 2023-03-20.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Verksamhetsbesök
Ordförande informerar om planerade verksamhetsbesök. Två besök, kopplat till nämnden möter rektorer, kommer organiseras av förvaltningen under året. Vid det första tillfället, den 17 maj, kommer politikerna att få träffa de rektorer som närvarade under utbildningsdagen i februari.

Ytterligare ett verksamhetsbesök är inplanerat till den 4 oktober 2023.

Eventuella ytterligare verksamhetsbesök ska diskuteras med aktuell gruppledare.

Ekonomirapporter
Ordförande beskriver att nämnden, utöver de fem officiella rapporterna, kommer få en ekonomisk rapport för maj månad.

Återkoppling Strategi för att nå ett rimligt antal medarbetare per chef
Ordförande informerar att ärendet finns upptaget i protokollet från arbetsutskottets sammanträde 2023-03-15.

Bosgårdsskolan/Centralskolan
Förvaltningschef informerar om bakgrunden till organisationen på

Bosgårdsskolan och nyttjandet av Centralskolan.

Handlingsplan brandtillsyn
Förvaltningschef informerar att Räddningstjänsten ska genomföra brandtillsyner i våra verksamheter var sjätte år. Under 2023 genomgår samtliga av våra verksamheter en tillsyn och förvaltningschef presenterar resultatet från ett par av de tillsyner som genomförts.

Första spadtaget på nya Håstensskolan
Förvaltningschef informerar att det första spadtaget för nya Håstensskolan tas måndagen den 3 april.

Studiebesök
Förvaltningschef informerar att förskole- och grundskoleförvaltningen fått en förfrågan om att ta emot ett studiebesök från Sydafrika som önskar ta del av vårt arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Resan förväntas genomföras under juni 2023.

Moduletablering Deromeskolan
Förvaltningschef informerar om ett pågående arbete med samhällsutvecklingskontoret där man tittar på möjligheterna med moduletablering på Deromeskolan.

Avtackning verksamhetschef förskola
Nämndens ordförande David Sandrén tackar av verksamhetschef förskola Agneta Svenberg som nu går i pension.

Övriga frågor

Inga övriga frågor vid detta sammanträde.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: