Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-19

Nu finns förslag till förutsättningar för kommande års budget

Den 18 april antog kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till planeringsförutsättningar för budget 2024 och plan för 2025-2028. Planeringsförutsättningarna ger nämnderna det drifts- och investeringsutrymme som de ska förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.

Sedan budget 2023 och plan för 2024-2027 antogs har det hänt en del i vår omvärld. Kriget i Ukraina skapar fortsatt en stor osäkerhet med hög inflation, höjda räntor och åtstramning i penningpolitiken. Oron påverkar kommunsektorn på flera sätt med stigande kostnader och osäkerhet kring skatteintäkternas utveckling. Förslaget innebär ändå att de förutsättningar som gavs i samband med det senaste budgetbeslutet kvarstår i huvudsak.

Investeringsutrymme att utgå ifrån

Varbergs kommun har stora investeringsbehov framöver. När kommunen växer blir även behovet av skolor, förskolor och infrastruktur större. I 2023 års budget fastslås att våra politiker behöver prioritera bland alla behov om kommunens finansiella mål ska nås. Förslaget till planeringsförutsättningar ger därför nämnderna investeringsutrymmen att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.

Om förslaget antas av kommunstyrelsen innebär det att nämnderna ska planera sina investeringar utifrån ett givet utrymme och beskriva hur denna planering påverkar verksamheten och nämndens målgrupper.

I förslaget är exempelvis investeringsutrymmet för skolor och förskolor 1,7 miljarder kronor och investeringsutrymmet för bland annat vägar och cykelvägar är 220 miljoner kronor.

Uppdrag om justerad investeringsplan blir underlag

I samband med att budget 2023 antogs fick nämnderna i uppdrag att återkomma med förslag på justerad investeringsplan. I den skulle investeringsbehoven för icke lagstadgad verksamhet minskas med hälften. De analyser och konsekvensbeskrivningar som tagits fram är ett bra underlag för nämnderna i det fortsatta budgetarbetet.

Behovet att ställa om och anpassa verksamheten kvarstår

Kommunkoncernen har sedan 2021 haft i uppdrag att vidta åtgärder för omställning och anpassning för att klara av att möta kommande utmaningar. Det handlar både om årliga omställningskrav på varje nämnd och om koncernövergripande åtgärder. Bakgrunden är bland annat de stora investeringsbehoven samt att personer i arbetsför ålder inte ökar i samma omfattning som de som är i behov av kommunens insatser.

De koncernövergripande åtgärderna* är nu i huvudsak genomförda och i förslaget till planeringsförutsättningar anpassas nämndernas ramar efter de kostnadsminskningar som åtgärderna ska ha medfört.

Processen fram till beslut

  • Kommunstyrelsen fattar beslut om planeringsförutsättningarna för budget 2024 och plan för 2025-2028 den 25 april.
  • Utifrån planeringsförutsättningarna jobbar nämnderna fram budgetförslag som presenteras för en budgetberedning i september. I budgetförslagen beskriver respektive nämnd hur de vill använda sina tilldelade pengar.
  • Hur drifts- och investeringsbudgetarna ser ut för åren 2024-2028 beslutas i november i samband med att budgeten för 2024 tas upp till beslut i kommunfullmäktige.

De föreslagna planeringsförutsättningarna finns i handlingarna till kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 april 2023. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll och kallelser Länk till annan webbplats.

* De koncernövergripande åtgärderna som vidtagits är exempelvis kommungemensam bemanningsavdelning, digitalisering och automatisering av olika processer, effektivare användning av våra bilar, effektivare hantering av datorer och mobiltelefoner samt effektivare upphandling och inköp.

publicerad:

Senast Ändrad: