Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-05-12

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 10 maj

Här kan du ta del av förskole- och grundskolenämndens beslut den 10 maj och beskrivning av ärendena.

Återkoppling Skolriksdag

Förvaltningens ledningsgrupp och de ledamöter som har deltagit under Skolriksdagen 8–9 maj 2023 berättar kortfattat om sina upplevelser.

Skolriksdagen har anordnats vartannat år sedan 1989 och är mötesplatsen för de som leder och styr skolan. Dagarna fylls av gemensamma föreläsningar, seminarier och partigruppsmöten för de förtroendevalda. Föreläsningar och seminarier hålls inom områden som styrning och ledning, likvärdighet, kvalitet och kompetensförsörjning.

På nämndens sammanträde den 14 juni kommer delegationen från Varbergs kommun att ytterligare beskriva vad de tar med sig från Skolriksdagen.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Kommunikation och medieträning

Kommunikatör Jörgen Welter beskriver förvaltningens kommunikationsarbete och guidar nämndens ledamöter genom medieträning. Förskole- och grundskolenämndens ledamöter för en dialog kring dessa ämnen.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Behovsanalys solskydd på kommunens förskolor

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde under maj till och med september månad 2021 oanmälda inspektioner på alla förskolegårdar i kommunen.

Enligt Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektionsrapport från 2022-01-14 (Dnr: 2022–79) bedöms solskyddet på kommunens förskolor vara bristfälligt. För att komma till rätta med detta behöver ett antal åtgärder göras i de pedagogiska utemiljöerna på befintliga förskolor.

Då dessa åtgärder både kan komma bli kostsamma och resurskrävande beslutades i samråd med samhällsutvecklingskontoret att en behovsanalys skulle tas fram så behovet av solskydd på förskolegårdarna kan hanteras i kommunens fastighetsinvesteringsprocess.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna behovsanalys avseende solskydd på kommunens förskolor, föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra åtgärdsval med förslag på lösning för tillskapande av solskydd på berörda förskolor samt att godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 100 tkr som uppstår oavsett om projektet blir av eller inte.

Yttrande över remiss gällande riktlinje för intern kontroll

Förskole- och grundskolenämnden har tillsammans med övriga nämnder och bolag fått reviderad riktlinje för intern kontroll för yttrande.

Den nuvarande riktlinjen för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2013, § 69, och har nu setts över.

Bedömningen är positiv gällande uppdelningen av riktlinje för intern kontroll i två separata delar. Styrdokumenten förtydligar arbetet och utgör ett stöd i nämndens och förvaltningens arbete med intern kontroll.

Bedömningen är positiv till den förändringen i riktlinjen som påpekar att handläggare inte bör granska sina egna ansvarsområden eller processer. Detta är ett identifierat utvecklingsområde som förvaltningen kommer arbeta med under 2023.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta yttrande över remiss gällande riktlinje för intern kontroll.

Tertialrapport 2023

Förskole och grundskolenämnden redovisar efter april 2023 en tertialrapport som följer upp ekonomin samt avvikelser mot den periodiserade budgeten.

Tertialrapporten (april) är den andra av de centralt beslutade ekonomiska rapporterna. De övriga rapporterna är

  • Månadsrapport 1 (februari)
  • Månadsrapport maj
  • Tertialrapport
  • Delårsrapport
  • Månadsrapport 2 (oktober)
  • Årsredovisning

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna tertialrapport (april) 2023.

Målarbete inför målperiod 2024-2027

Kvalitets- och utvecklingschef leder processen med att ta fram förskole- och grundskolenämndens mål för målperioden 2024-2027.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-03-01 till 2023-04-30.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-03-21 till 2023-04-28..

Ordförande/förvaltningschef informerar

Ny ekonomichef
Annette Antonsson är rekryterad som ny ekonomichef för förskole- och grundskoleförvaltningen. Annette kommer att vara med på förskole- och grundskolenämndens budgetdag den 24 maj men påbörjar formellt sitt uppdrag den 7 augusti.

Nämnden möter rektorer 17 maj
Förvaltningschef påminner om Nämnden möter rektorer – verksamhetsbesök den 17 maj. Program är publicerat NetPublicator. Verksamhetsbesök sker enligt bilaga och ledamöterna återsamlas i stadshus A, Läroverket efter lunch. Verksamhetscheferna informerar om det planerade upplägget för dagen där temat kommer att vara organisation och resursfördelning.

Nämndens budgetdag 24 maj
Förvaltningschef påminner om nämndens budgetdag den 24 maj. Dagen kommer att innehålla bland annat en genomgång av förutsättningar och statistik, omvärldsspaning samt vad vi ser kan påverka budgetarbetet framåt.

Ordförandebeslut Bidragsbeslut Montessoriskolan Lära för livet
Ordförande informerar om reviderat bidragsbeslut för Montessoriskolan Lära för livet som även diskuterades dagen när nämnden mötte rektorer.

Förvaltningschefen informerar om mediabevakning i ärendet.

Ordförandebeslut Ökad hyreskostnad Hus med särskild anpassning på nya Håstens anpassade grundskola
Lokalstrateg informerar om ordförandebeslut Ökad hyreskostnad Hus med särskild anpassning på nya Håstens anpassade grundskola.

Remiss Detaljplan för Torpa-Kärra 1:24 m.fl.
Lokalstrateg informerar att nämnden kommer att yttra sig över Detaljplan för Torpa-Kärra 1:24 m.fl. Yttrandet, som är i granskningsfasen, kommer att beslutas av förvaltningschef enligt delegeringsförteckningen.

Remiss Detaljplan för Nygård 1:16 och 1:2
Lokalstrateg informerar att nämnden kommer att yttra sig över Detaljplan för Nygård 1:16 och 1:2. Yttrandet, som är i granskningsfasen, kommer att beslutas av förvaltningschef enligt delegeringsförteckningen.

Moduletablering Deromeskolan
Lokalstrateg informerar om förslag till moduletablering på Deromeskolan. Ambitionen är att förskole- och grundskolenämnden beslutar i ärendet på nämndens sammanträde den 14 juni.

Remiss avseende förslag till allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning, Dnr 2020:1563
Nämnden har fått möjligheten att yttra sig över förslag till allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet. I förslaget finns rekommendationer om hur huvudmän och rektorer kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven i de bestämmelser som styr fritidshemmet. Syftet med råden är att underlätta och ge vägledning när det gäller styrning och ledning av fritidshemmet. I ledningsansvaret ingår att organisera verksamheten och se till att fritidshemmet har de resurser som krävs för att uppnå de nationella målen.

De allmänna råden om styrning och ledning av fritidshemmet riktar sig till rektorn och huvudmannen och ska ge stöd i deras arbete med att skapa förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en undervisning av god kvalitet.

Bedömningen är att det är positivt med nationella råd men att de allmänna råden med kommentarer styrning och ledning av fritidshemmet på ett tydligare sätt stödjer och vägleder rektor och huvudmän i ledning av fritidshemmet utifrån ett helhetsperspektiv. Att endast ha råd som rör strukturella och organisatoriska förutsättningar av huvudman och rektors ansvar innebär en risk för att den praktiska styrningen och ledningen av fritidshemmet inte omfattar uppdraget i sin helhet så som det är formulerat i skollag och läroplan.

Yttrandet fastställdes av förvaltningschef och skickades in till Skolverket då remisstiden var satt till den 4 maj 2023.

Lokal styrelse (remiss)
Ordförande informerar att arbetsutskottet beslutat att skicka ett förslag gällande lokala styrelser på remiss till aktiva lokala styrelser. Förslaget finns med i kallelsen till förskole- och grundskolenämndens arbetsutskott den 26 april. Grunden i förslaget är att avskaffa de lokala styrelserna till förmån för ett mer systematiskt arbete med forum för samråd. Eventuellt yttrande ska skickas in till förvaltningen senast den 14 juni och ärendet föreslås tas upp för beslut i förskole- och grundskolenämnden under hösten 2023.

Gemensam sommarlunch 14 juni
Ordförande informerar att nämndens ledamöter och förvaltningens ledningsgrupp kommer att äta gemensam lunch vid sammanträdet den 14 juni.

Övriga frågor

Insändare Påskbergsskolans utemiljö
Jenny Bolgert (S) ställer fråga kring insändare gällande att elever på Påskbergsskolan saknar fotbollsplan i samband med att skateparken byggs och undrar vem som är ansvarig för denna fråga.

Förvaltningschef svarar att vi behöver titta på vilken del av organisationen som ska besvara insändaren. Förvaltningens kommunikatör tar frågan vidare.

Initiativärende – tillgång till kontaktuppgifter

Gerhard Eriksson (V) föreslår att förskole-och grundskolenämnden beslutar att förvaltningen på kommunens hemsida förser samtliga för-och grundskolor med respektive rektors namn och mailadress.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bifalla initiaitvärendet.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: