Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-16

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 14 juni 2023

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Mål och inriktning 2024-2027, förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden ska enligt kommunens styrmodell anta mål och inriktningsdokument för 2024 – 2027 senast 31 augusti 2023.

I processen med att ta fram mål och inriktning har samtliga chefer fått i uppdrag att ha dialog med sina medarbetare vilka områden verksamheterna bör värna och vilka områden som behöver utvecklas. Verksamhetens underlag har därefter processats av rektorer som sedan har gett inspel till förskole- och grundskolenämnden. Förskole- och grundskolenämnden har under våren processat fram mål och inriktning utifrån detta underlag. I arbetet har också områden i det systematiska kvalitetsarbetet, omvärldsbevakning, kommunfullmäktiges mål och andra aspekter varit del av underlag.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Mål och inriktning 2024-2027, förskole- och grundskolenämnden.

Ekonomisk månadsrapport maj

Tf avdelningschef ekonomi samt ekonom presenterar ekonomisk månadsrapport för maj.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information, underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025-2027

Kvalitets- och utvecklingschef informerar om processen för Underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025-2027. Ärendet behandlas av förskole- och grundskolenämnden på sammanträdet den 30 augusti 2023.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information omvärldsbevakning lokalrevision

Lokalstrategerna informerar om omvärldsbevakning inför lokalrevison. Bland annat presenteras trender, möjligheter och framtidsspaning inom verksamheten.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information utemiljöprojekt

Lokalstrategerna informerar om genomförda och planerade utemiljösatsningar.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Tillfällig kapacitetshöjning på Deromeskolan

För att klara de kommande stora elevkullarna i Deromeskolans upptagningsområde behöver paviljonger etableras på Deromeskolan från läsåret 24/25 och 3 år framåt, eller tills Tångabergsskolan är färdig.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att beställa och etablera paviljonger motsvarande 4 klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och toaletter på Derome skola till höstterminen 2024, nyttja cirka 6,36 miljoner kronor av avsatta investeringsmedel till kapacitetshöjande åtgärder som överförs till kommunstyrelsen samt att godkänna hyresökning på cirka 3,62 miljoner kronor per år enligt beskrivning i ärendet.

Gerhard Eriksson (V) reserverar sig mot beslutet.

Godkännande av förstudierapport, kapacitetshöjande åtgärder Påskbergsskolan

Varbergs stad växer och med ett flertal bostadsprojekt i bland annat Påskbergsskolans upptagningsområde visar nuvarande planeringsunderlag på en så pass hög elevtillväxt de kommande åren att flera skolor i Varbergs centrum riskerar att inte klara att ta emot alla elever utan åtgärder, däribland Påskbergsskolan. Elevtillväxten medför ett ökat lokalbehov för förskole- och grundskolenämnden.

I nuläget finns ingen möjlighet att ändra upptagningsområde för Påskbergsskolan då även angränsande skolor är hårt belastade samt har en hög förväntad elevtillväxt.

Den befintliga kapaciteten på Påskbergsskolan är 520 elever men skolan hade vårterminen 2023 ca 540 elever inskrivna. Befolkningsprognosen visar på ett fortsatt ökat elevantal så långt prognosen sträcker sig.

För att möta behovet föreslås en kapacitetsökning i form av en om- och tillbyggnad för att möta kraven för en F-9 skola med 3 paralleller och totalt 750 elevplatser.

På sammanträdet yrkade Hans Peter Hylander (VP) att förskole- och grundskolenämnden beslutar föreslå att i projekteringsfasen utreda hur de kulturhistoriska värden som konstaterats på byggnaden kan bevaras vid en om- och tillbyggnad.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudierapport Kapacitetshöjande åtgärder Påskbergsskolan för att öka skolans kapacitet till 750 elever, föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna förstudiens beräknade investering på 158 085 000 kronor, varav 7 000 000 kronor kommer belasta förskole- och grundskolenämndens budget för inventarier, att godkänna förskole- och grundskolenämndens ökade hyreskostnad för Påskbergsskolan motsvarande 6 939 373 kronor per år samt att föreslå att i projekteringsfasen utreda hur de kulturhistoriska värden som konstaterats på byggnaden kan bevaras vid en om- och tillbyggnad.

Godkännande av förstudierapport, särskilt boende och förskola i Trönninge

Syftet med förstudien är att säkerställa möjligheten för byggnation av ett kombinerat särskilt boende och en förskola på fastigheten Göingegården 1:13. Förstudien utgör även underlag för beslut om investeringsmedel samt ett eventuellt senare genomförande av investeringen.

Utvecklingen inom kommunen visar på ett stigande antal äldre medborgare. Varbergs kommun behöver öka antalet platser i särskilt boende (boendeform för personer med somatisk funktionsnedsättning eller demenssjukdom) för att möta detta behov. Under åtgärdsvalet utreddes ett nytt särskilt boende med 60 platser placerat i Trönninge.

I området finns även behov av att öka antalet förskoleplatser. Flera samordningsvinster identifierades genom en samlokalisering av förvaltningarnas behov. I åtgärdsvalet har en tomt som möjliggör 60 platser särskilt boende samt förskola för 80 barn och en nattavdelning för 20 barn studerats. I dagsläget pågår ett planarbete som möjliggör detsamma.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förstudien för objekt 37408 för Särskilt boende och förskola i Trönninge, föreslå kommunstyrelsen besluta att investeringen om totalt 310 400 000 kr för objekt 37408 förs in i kommunens investeringsplan med genomförande år 2024-2027 samt att godkänna en preliminär hyreskostnad om 3 580 000 kr per år.

Information, strategi biblioteksplan för kommunala skolbibliotek

Skolbiblioteksteamet informerar om skolbibliotekariernas arbete och planering samt om det framarbetade styrdokumentet Strategi Biblioteksplan för kommunala skolbibliotek.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Information tillsyn fristående förskola

Kvalitets- och utvecklingschef och förvaltningsjurist informerar om tillsynsprocessen för en fristående förskola där förvaltningschef på delegation från nämnden beslutat om föreläggande.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Redovisning enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheteter som utförs av privata utförare. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden samt verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Remissvar - Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025-2026

Förskole- och grundskolenämnden har mottagit en begäran från kommunstyrelsens förvaltning att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025–2026.

Hallandstrafiken har på uppdrag av Region Halland, som är Regional Kollektivtrafikmyndighet i Halland, arbetat fram Kollektivtrafikplan 2024 med utblick 2025–2026. Syftet med Kollektivtrafikplanen är att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet i verksamheten inom en treårig utblick.

Det övergripande målet för kollektivtrafiken i Halland är att den ska bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Huvudstrategin i utvecklingen av kollektivtrafiken är att koncentrera resurser till stråk där det finns goda förutsättningar att öka resandet. För att stödja en social hållbar utveckling kompletteras detta med grundläggande resmöjligheter för hela länet. En grundläggande princip är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna remissvar enligt förvaltningens framställda överväganden.

Förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten så att delegeringsförteckningen idag och över tid fungerar som ett stöd för organisationen.

I denna revidering har fokus bland annat varit att analysera vilka beslut som bör fattas av barn- och elevhälsachef, att uppdatera förteckningen utifrån ny lagstiftning för resursskola samt att anpassa förteckningen utifrån nya funktioner på kansliet, såsom handläggare skolskjuts.

Förteckningen införlivar även det nya namnet på grundsärskolan som från och med 2 juli i år kommer att heta anpassad grundskola. Vidare har en genomgång gjorts av de förkortningar på delegater som används i förteckningen.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta reviderad delegeringsförteckning för förskole- och grundskolenämnden.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-05-01 till 2023-05-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-04-29 till 2023-06-02.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Ny barn- och elevhälsachef
Förvaltningschef informerar att en ny barn- och elevhälsachef, Magnus Rudgard, är rekryterad och påbörjar sin tjänst den 25 augusti.

Under perioden fram till 25 augusti är Dan Emilsson fortsatt tf barn- och elevhälsachef.

Artikel och arbete kring hot och våld
Förvaltningschef informerar om att dialog skett med rektorerna samt fackliga representanter i frågan. Förvaltningschef har påtalat vikten av att ansvarig chef har en dialog med den person som anmält eventuella tillbud- och/eller arbetsskador och att samtliga anmälda ärenden ska vara hanterade före sommaren.

Läsförståelse
Förvaltningschef informerar om läsförståelse utifrån fråga gällande Pirls-rapport och presenterar resultat för de lästester som genomförs i verksamheten. Ytterligare information kommer att presenteras i rapporten Förutsättningar och resultat.

Investeringsramar
Frågan har hanterats inom ramen för ärende Underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025-2027.

Montessoriförskolan Lära för Livet
Verksamhetsutvecklare och förvaltningsjurist informerar om nuläge i tillsynsärendet.

Övriga frågor

Återkoppling verksamhetsbesök
Jenny Bolgert (S) ger en återkoppling kring genomförda verksamhetsbesök på Vidhögeskolan och Bua förskola.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: