Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-09-04

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 30 augusti 2023

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Tema Varberg Växer

Verksamhetsutvecklare och lokalstrateger informerar om Varberg Växer och beskriver pågående byggprojekt inom förskole- och grundskoleverksamhet samt förutsättningar och skolorganisation i de olika områdena i Varbergs kommun.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025-2028

Underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025–2028 tar sin utgångspunkt i beslutade i planeringsförutsättningar i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges mål- och inriktning samt förskole- och grundskolenämndens mål och inriktning för perioden.

Förskole- och grundskolenämndens verksamheter har över tid god måluppfyllelse, goda ekonomiska resultat och hög kompetens och behörighet bland medarbetarna. Varbergs förutsättningar är i jämförelse med andra bra, samtidigt utmanas såväl måluppfyllelse, ekonomi och personalbehörighet inom den närmaste framtiden.

Kommunfullmäktiges planeringsförutsättningar ger en ökad budgettilldelning över tid till följd av att antalet barn och elever i Varberg ökar. Effektiviserings- och anpassningsåtgärder förväntas samtidigt om cirka 1,5 % av budgetram. Vidare medför ett växande Varberg betydande investeringsbehov vilket ger ökade lokalkostnader och en osäker omvärld och inflationstakt ökar andra, för nämnden, svårpåverkade kostnader.

Till följd av detta minskas möjligheten att fördela ekonomiska medel närmast undervisningen i förskola och grundskola, det blir allt viktigare att prioritera resurserna rätt och hitta nya arbetssätt och organisering som gör störst skillnad för barn och elever. Enbart ökade lokalkostnader till följd av ett växande Varberg kommer att ta i anspråk mer än hela den demografiska tilldelningen från kommunfullmäktige till nämnden under planperioden.

För att hantera rådande förutsättningar arbetas det med fem verksamhetsförändringar för planperioden:

 • Omställning och anpassning för alla budgetansvar
 • Förändrad styrning av det kompensatoriska uppdraget
 • Senarelägga investeringar i ett Varberg som växer
 • Se över och ge förslag på om ekonomiskt mindre hållbara enheter kan sammanslås vid nyinvesteringar
 • Se över svårpåverkade kostnader i samverkan med kommunkoncernen

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025–2028 och att begära hos kommunfullmäktige om investeringsmedel i enlighet med investeringsplan 2024–2028.

Jenny Bolgert (S), Rebecca Esselgren (S), Fredrik Zenngard (S), Marie Bengtsson (C), Niklas Holm (24:7) och Gerhard Eriksson (V) deltog inte i beslutet.

Lokal styrelse

Under 1990-talet initierade Sveriges riksdag lokala styrelser som en försöksverksamhet. Syftet med en lokal styrelse är att ge vårdnadshavarna ett ökat inflytande och ansvarstagande samt en möjlighet att tillsammans med skolledning och personal utveckla verksamheten. Den lokala styrelsen får besluta i vissa frågor som rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare att besluta i.

Vid en genomgång 2015 identifierades i Varberg fem aktiva lokala styrelser. Motsvarande siffra för 2022 var tre aktiva lokala styrelser. Detta ska ses i relation till att det finns 44 förskolor och 24 grundskolor i den kommunala verksamheten, det vill säga totalt 68 möjliga lokala styrelser.

I en omvärldsbevakning genomförd av Uppsala kommun (UBN 2015-4688) konstateras att lokala styrelser förekommer i mycket liten omfattning och att kommuner som tidigare arbetat med lokala styrelser lagt ner dem till förmån för de av skollagen reglerade forum för samråd. Ytterligare anledningar till upplösning var att styrelsen satte sig över rektors beslut i frågor som rektor enligt lag inte kan delegera till någon annan på skolan, att det var svårt med kontinuiteten då ledamöter ofta byttes samt att det förekom att föräldrar använde styrelsen som sin arena för att driva egna frågor.

Erfarenheter från Varbergs kommun visar på motsvarande sätt ett lågt nyttjande av möjligheten att ha en lokal styrelse samt en bristande följsamhet av den beslutade normalarbetsordningen, exempelvis vad gäller att antal företrädare för eleverna eller vårdnadshavarna inte får vara fler än övriga ledamöter, att överlämna justerade protokoll till nämnden samt redovisning av hur budgetmedlen använts.

I det övervägande som gjorts bedöms det lämpligt att avskaffa lokala styrelser. Bedömningen är vidare att likvärdigheten för barn, elever och vårdnadshavare ges bäst möjlighet vid användandet av forum för samråd eftersom detta arbetssätt strävar efter att nå samtliga berörda och inte enbart valda representanter (styrelseledamöter).

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att från och med 1 januari 2024 upphäva Normalarbetsordning för lokala styrelser, BUN 12-02-27, § 14, upplösa lokal styrelse på Deromeskolan (grundskola, upplösa lokal styrelse på Sibbarps skola (grundskola) samt att upplösa lokal styrelse på Sibbarps förskola.

Information årlig tillsyn av fristående förskolor

Verksamhetsutvecklare informerar om den årliga tillsynen av fristående förskolor. Beslutade ärenden 2023.

Beslut om att verksamheten uppfyller författningskraven

 • Bikupans förskola (FGN 2021/0693)

Beslut om anmärkning

 • Ekolek barnomsorg (FGN 2021/0695)
 • Solkulla förskola (FGN 2023/0201)

Beslut om föreläggande

 • Fastarps förskola (FGN 2021/0696)
 • Kompassens förskola (FGN 2021/0697)
 • Montessoriskolan Lära för Livet (FGN 2021/0086)

Pågående och kommande tillsyn

 • Fröets förskola – pågående
 • Förskolan Kullerbyttan – påbörjas 2023-09-01
 • Fyrens förskola – påbörjas 2023-10-23
 • Västanvindens förskola – påbörjas 2023-12-05

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut om återkallelse av godkännande som huvudman

Ärendet gäller beslut efter tillsyn av Montessoristiftelsen Lära för livets förskoleverksamhet i Varbergs kommun. Kommunen har haft ett pågåendetillsynsärende gällande stiftelsens sedan våren 2021. Då huvudmannen inte följt kommunens förelägganden inleddes en fördjupad tillsyn under hösten 2022. Tillsynen visade på allvarliga brister i verksamheten och huvudmannen tilldelades genom beslut FGN 2021/0086 daterat 2023-03-10 ytterligare förelägganden inom flera områden.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att återkalla enligt 26 kap. 13 och 14 §§ skollagen (2010:800) Montessoristiftelsen Lära för livets (org. nr 849600–6555) godkännande att som enskild huvudman bedriva förskoleverksamhet i Varbergs kommun samt att med stöd av 26 kap. 16 § skollagen (2010:800) att återkallandet ska gälla från den 31 december 2023.

I och med detta beslut upphör alla Montessoristiftelsen Lära för livets tidigare beslut om godkännande att som enskild huvudman bedriva förskoleverksamhet i Varbergs kommun.

Nytt upptagningsområde inför höstterminen 2024/25 och 2025/26 NYKO 1401, 1402, 1403

Varberg växer och grundskolornas upptagningsområden kommer kontinuerligt att behöva förändras när elevunderlaget i kommunen förändras över tid.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att inför läsåren 2024/25 och 2025/26 tillfälligt förändra upptagningsområde för elever som ska börja förskoleklassen boende i Tångaberg (NYKO4=1401), Kärradal (NYKO4=1402) och Stämmet/Lillebacka (NYKO4=1403) från Bläshammar skola till Trönninge skola.

Revidering av riktlinje - Skolplacering i förskoleklass och grundskola

Revideringen av riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola består av en förändring och ett förtydligande. Förändringen avser nytt urvalskriterium anvisad skola och förtydligandet gäller val av skola.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta reviderad riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola enligt upprättat förslag.

Revidering av förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten så att delegeringsförteckningen idag och över tid fungerar som ett stöd för organisationen. Med anledning av ett Växande Varberg samt utveckling av kommunens och förvaltningens processer föreslås nämnden besluta om nedan revidering i delegeringsförteckningen

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att revidera förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning enligt följande

- ändra delegat för Beslut om placering av elev vid skolenhet i förskoleklass och grundskola från rektor till Processledare val och byte av skola (PVBS) vid beslut enligt SL 9 kap 15 § och SL 10 kap 30 §.

- ändra delegat för Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling och uppställande av förbehåll i samband med utlämnande avseende handlingar som förvaras/diarieförs på förskole- och grundskoleförvaltningens kansli och Beslut att avvisa för sent inkommit överklagande från förvaltningsjurist till kommunjurist.

Start av förstudie - kapacitetshöjande åtgärder Bockstensskolan

Bockstensskolan har idag en kapacitet på 300 elever. Genom att bygga om delar av befintliga lokaler för årskurs F-6 och bygga till lokaler för årskurs 7-9 samt bygga ut befintlig matsal och kök bör en kapacitet på 650 grundskoleplatser (två paralleller i F-6 och 4 paralleller i 7-9) i centrala Varberg nås med förhållandevis små åtgärder. En förstudie krävs för att närmare studera förutsättningarna och säkerställa möjligheterna till genomförande.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra förstudie för kapacitetshöjande åtgärder på Bockstensskolan, med syfte att utreda en ökning från en F-5 skola till en F-9 skola med 650 platser samt att godkänna en förstudiekostnad om upp till 700 000 kr och att kostnaden belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv om projektet inte genomförs.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-06-01 till 2023-07-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-06-02 till 2023-08-18.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Ordförandebeslut

Lokalstrateg informerar om ordförandebeslut fattade sedan föregående nämnd enligt nedan.

- Kapacitetshöjande åtgärder Idrottssal Centralskolan

- Yttrande Detaljplan - Ändring av förslag till byggnadsplan för Sibbarps samhälle

- Yttrande Detaljplan - Ändring av förslag till byggnadsplan för del av Ryd Stora 1:5 m.fl.

- Godkännande av ökad investerings- och hyreskostnad Bläshammars förskola

Måluppfyllelse

Kvalitets- och utvecklingschef informerar om preliminär måluppfyllelse för 22/23 i relation till historiska resultat.

Återkoppling lovskola

Verksamhetscheferna för grundskola informerar om genomförd lovskola. Fokus för lovskolan är att ge eleverna möjlighet att öka sina kunskaper samt att kunna läsa upp betyg.

Barn- och elevhälsachef

Ny barn- och elevhälsachef Magnus Rudgard presenterar sig.

Personalläge

Administrativ chef och avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om personalläge inom verksamheten.

Central juristfunktion

Administrativ chef informerar om kommunens beslut att inrätta en central juristfunktion inom kommunstyrelsens förvaltning.

Datum arbetsutskott september

Nytt datum för arbetsutskottet sammanträde i september är måndagen den 18 september.

Taxistrejk

Processledare för skolskjuts informerar om eventuell taxistrejk.

Övriga frågor

Beredskap

Jenny Bolgert (S) ställer fråga kring eventuell extra beredskap i och med den ökade hotnivå i Sverige.

Administrativ chef redogör för förvaltningens arbete med krisberedskap.

Frukost i skolan

Niklas Holm (24:7) resonerar kring hushållens ekonomiska utmaningar och önskar ta del av ett kostnadsförslag kring att erbjuda elever frukost i grundskolan.

Ordförande informerar om svar på en tidigare motion som nämnden hanterat i frågan och beskriver den kostnadsberäkningen som då gjordes.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: