Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet – Förskole- och grundskole­nämnd 27 september 2023

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Förskole- och grundskolenämndens sammanträdestider 2024

Förskole- och grundskolenämnden beslutar om sammanträdestider för kommande år. Utöver sammanträden föreslås fyra fördjupningstillfällen - en för budgetarbete och tre där nämnden möter verksamhetens rektorer. Nytt för 2024 är att nämnden föreslås sammanträda på eftermiddagar.

Sammanträdestider

Arbetsutskott 08.30

Nämnd 13.00

17 januari

31 januari

7 februari

28 februari

20 mars (start 10.00 p.g.a. MOA-mässan)

10 april

2 maj (obs torsdag)

15 maj

29 maj

12 juni (start 08.30 p.g.a. budgetarbete)

14 augusti

28 augusti

25 september

9 oktober

23 oktober

13 november

4 december

18 december

 

Fördjupningstillfällen 08.30

13 mars

Nämnden möter rektorer (verksamhetsbesök)

24 april

Budgetarbete förmiddag
Nämnden möter rektorer (fokus budget) eftermiddag

18 september

Nämnden möter rektorer (verksamhetsbesök)

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att fastställa sammanträdestider och fördjupningstillfällen enligt förslag i ärende.

Delårsrapport (augusti) 2023

Förskole och grundskolenämnden redovisar efter augusti 2023 en delårsrapport som följer upp ekonomin samt avvikelser mot den periodiserade budgeten. Delårsrapporten ger också en bild av nämndens målredovisning samt väsentliga personalförhållanden.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna delårsrapport (augusti) 2023.

Yttrande över remiss gällande riktlinjer för finansverksamheten i Varbergs kommunkoncern

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-04-18 att skicka reviderade Riktlinjer för finansverksamheten i Varbergs kommunkoncern på remiss till samtliga nämnder och bolag för yttrande.

Ändringar som skett av större betydelse är att kommunen och bolagen ska upprätta en el-prissäkringsstrategi där valet av strategi ska motiveras och dokumenteras, hantering av leasing föreslås ändras till att endast omfatta finansiell leasing, samt att andelen affärer per motpart inte får överstiga 40 procent (tidigare 50 procent)

Nämnden har inga avvikande synpunkter på förslaget.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta yttrande över remiss gällande Riktlinjer för finansverksamheten i Varbergs kommunkoncern.

Yttrande över motion om arbetsskor

Motion om arbetsskor har inkommit från Katarina Eiderbrant (S) där hon föreslår att personal inom barnomsorg ska erhålla lämpliga arbetsskor i syfte att förebygga ohälsa för arbetstagare som behöver stå eller gå stor del av arbetsdagen.

Mot bakgrund av kostnaden för att tillhandahålla arbetsskor samt eventuell förmånsbeskattning och därmed ökade administrativa arbetsuppgifter föreslås att motionen avstyrks.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att att avstyrka motion om arbetsskor.

Den socialdemokratiska gruppen, genom Jenny Bolgert (S), Rebecca Esselgren (S) och Fredrik Zenngard (S), reserverar sig mot beslutet.

Yttrande över motion om digital elevhälsa

Anu Majkvist (C) och Marie Bengtsson (C) har inkommit med en motion om digital elevhälsa. Motionärerna hänvisar till att den psykiska ohälsan bland elever ökar och att en digital elevhälsa kan bidra till att öka tillgängligheten till elevhälsan. En digital elevhälsa föreslås fungera som ett komplement till den ordinarie elevhälsan.

Utifrån det utvecklingsarbete som pågår avseende elevhälsan anses det inte finnas skäl att gå vidare med förslagen i motionen. Mot bakgrund av det föreslås att motionens förslag avstyrks.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motion om digital elevhälsa.

Marie Bengtsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Information kränkande behandling (ackumulerad nivå)

Barn- och elevhälsachef och barn- och elevhälsautvecklare/rektor Björkedalsskolan informerar om kränkande behandling (ackumulerad nivå).

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-08-01 till 2023-08-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-08-19 till 2023-09-15.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Ordförandebeslut

Lokalstrateg informerar om ordförandebeslut fattade sedan föregående nämnd enligt nedan.

- Föreläggande med vite
- Överklagan av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 7 september 2023, mål nr. 7300-23 gällande skolskjuts

Verksamhetsbesök 4 oktober

Ordförande informerar att program inför verksamhetsbesöket den 4 oktober finns publicerat i NetPublicator.

Montessori Lära för livet

Förvaltningschef informerar om nuläge i barn- och elevantal samt att Montessoriskolan Lära för livet hos Skolverket har begärt återkallande av tillstånd för grundskola.
Förvaltningschef informerar vidare om verksamhetens ekonomiska förutsättningar och faktura för återbetalning kopplat till elevantal.

Dialog Spannarp

Förvaltningschef och verksamhetschef grundskola informerar om processen för Spannarps skola och om den dialog som förs med serviceförvaltningen. Verksamhetschef grundskola beskriver vidare lokalens förutsättningar. I slutet på kommande vecka får förvaltningen tillgång till en mer detaljerad kostnadskalkyl.

Nämndens ledamöter för en dialog kring möjliga alternativ för Spannarps skola.

Misstänkt bedrägeri

Förvaltningschef informerar att en polisanmälan lämnats in kring misstänkt bedrägeri i ett personalärende. Motsvarande försök till bedrägeri har skett i flertalet andra kommuner.

Kostnad från 2G till 3G

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att kostnaden för övergången från 2G till 3G kommer att generera en kostnad om ca 100 000 kronor/år över en tioårsperiod.

Säkerhetsarbete

Administrativ chef informerar om förvaltningens fortsatta arbete med säkerhetsarbete.

Byte av simkort

Ordförande informerar att simkortet i politikernas läsplattor (iPad) måste bytas eftersom kommunen byter teleoperatör.

Övriga frågor

Statsbidrag

Jenny Bolgert (S) ställer fråga om riktade statsbidrag.

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att Varbergs kommun får 45,3 miljoner i generella statsbidrag och informerar vidare om de riktade statsbidragen utifrån budgetproposition 2024.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: