Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 8 november 2023

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Revidering av förskole- och grundskolenämndens delegeringsförteckning

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten så att delegeringsförteckningen idag och över tid fungerar som ett stöd för organisationen. Med anledning av nya bedömningar inom förskoleprocessen samt förändringar i processerna för val och byte av skola samt för skolskjuts föreslås nämnden besluta om revideringar i delegeringsförteckningen.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att revidera delegeringsförteckningen enligt följande

  • ändra delegat från verksamhetschef förskola (VCF) till rektor (R) för ärende, Beslut om omsorg, under tid då förskola inte erbjuds (omsorg obekväm arbetstid).
  • lägga till delegat, Processledare val och byte av skola (PVBS) och Processledare skolskjuts (PS) för ärende, Beslut att avvisa för sent inkommit överklagande.
  • lägga till delegat, Processledare val och byte av skola (PVBS) och Processledare skolskjuts (PS) för ärende, Avge yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, Diskrimineringsombudsmannen och förvaltningsdomstol i ärenden som rör enskilda barn och elever.
  • lägga till instans, Kammarrätt, i beskrivning av ärende, Avge yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, Diskrimineringsombudsmannen och förvaltningsdomstol i ärenden som rör enskilda barn och elever.
  • lägga till anmärkning PVBS och PS har endast mandat att avge yttrande i ärenden inom processen för val och byte av skola respektive processen för skolskjuts i ärende, Avge yttrande till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, Diskrimineringsombudsmannen och förvaltningsdomstol i ärenden som rör enskilda barn och elever.

Yttrande över motion om att erbjuda elever på barn- och fritidsprogrammet tillsvidareanställning i förskolan

I syfte att fånga upp framtidens medarbetare och säkra framtida kompetensförsörjning inom skola och förskola har en motion inkommit från Jenny Bolgert (S) om att erbjuda elever på barn- och fritidsprogrammet anställning i kommunen efter godkänd yrkesutbildning.

Mot bakgrund av nämndens kompetensförsörjningsplan samt gällande lagstiftning, bland annat kring företrädesrätt, föreslår förvaltningen att motionen ska avstyrkas.

David Sandrén (M) och Marie Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att avstyrka motion om att erbjuda elever på barn- och fritidsprogrammet tillsvidareanställning i förskolan.

Yttrande över motion om gratis mensskydd och bindor på de kommunala skolorna i Varbergs kommun

Heidi Levin (24:7) och Bengt Johansson (24:7) har inkommit med en motion där de utifrån jämställdhet, lika villkor samt ekonomisk belastning för tjejer i behov av mensskydd yrkar på att mensskydd och bindor ska vara gratis i de kommunala skolorna i Varberg.

Mot bakgrund av nämndens att mensskydd redan tillhandahålls samt kostnad för upphandling och hållandet av mensskyddsautomater föreslår förvaltningen att motionen ska avstyrkas.

David Sandrén (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Niklas Holm (24:7), Marie Bengtsson (C), Jenny Bolgert (S), Elisabeth Mellgren (S), Fredrik Zenngard (S) och Hampus Eriksson (S) yrkade att förskole- och grundskolenämnden skulle besluta tillstyrka motionen.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade, efter omröstning, att avstyrka motion om gratis mensskydd och bindor på de kommunala skolorna i Varbergs kommun.

Yttrande över remiss, Policy för upphandling och inköp

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-08-22 att skicka Policy för upphandling och inköp på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Inga avvikande synpunkter lyfts fram i yttrandet.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna yttrande över remiss gällande Policy för upphandling och inköp.

Information SkolSam

Specialpedagog informerar om SkolSam. SkolSam Varberg är ett samarbete mellan förskole- och grundskoleförvaltning och socialförvaltningen. Arbetet riktar sig till barn och unga 6-18 år som är placerade i familjehem, HVB eller stödboende där Varbergs kommun är ansvariga. I SkolSam Varberg arbetar socialsekreterare, familjehemssekreterare och specialpedagog tillsammans för att stärka barnets/den unges skolresultat och skolsituation. Syftet är att tillsammans arbeta med att utveckla en arbetsorganisation och arbetssätt som förbättrar förutsättningarna för goda skolresultat genom att skapa förutsättningar för en obruten skolgång

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-09-01 till 2023-10-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-09-16 till 2023-10-25.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Månadsrapport 2 Oktober

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om nuläge i prognosarbetet inför månadsrapport 2 Oktober.

Budget 2024 utifrån beslut i kommunstyrelsen

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om arbetet med budget 2024.

Krigsplacering av personal

Administrativ chef informerar om krigsplacering av personal inom kommunens verksamhet.

Övriga frågor

Skolmat

Jenny Bolgert (S) ställer fråga om skolmaten på en grundskola i Varbergs kommun. Bakgrunden är att Jenny Bolgert blivit kontaktad av en vårdnadshavare som haft synpunkter på kvalitet samt tillgången till mat på aktuell enhet.

Förvaltningens rekommendation är att hänvisa frågor kring skolmat vidare till serviceförvaltningen/servicenämnden som ansvarar för kosten.

Förvaltningen har kontinuerliga kundmöten med serviceförvaltningen och tar då med sig frågan.

Mobiltelefoner

Anki Herdell (KD) ställer fråga om rutiner för mobiltelefoner på skolor.

Kvalitets- och utvecklingschef informerar att detta är reglerat i skollag. Mobilförbud får fattas av rektor 1 år i taget. Vidare har lärare rätt att besluta att mobiltelefoner inte får användas under lektionen.

Trönninge skola

Anki Herdell (KD) ställer fråga om utbyggnation av Trönninge skola och undrar särskilt kring den framtida matsalssituationen.

Förvaltningschef svarar att så är fallet och tar med frågan om tydlig kommunikation till pedagogerna på aktuell enhet.

Rekrytering av vikarier

Marianne Nord Lyngdorf (L) ställer fråga om rekrytering av vikarier och om rekrytering behöver gå via bemanningsenheten.

Administrativ chef svarar att rekrytering av timvikarier för kortsiktiga behov ska ske via kommunens centrala bemanningsenhet.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: