Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet – Förskole- och grundskole­nämnd 13 december 2023

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Förutsättningar och resultat 2023

Förskola, anpassad grundskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (SKA). Skollagen (2010:800, kap. 4, 3§) fastslår att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå ska följa upp utbildningen genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Processen, Förutsättningar och resultat, följer upp delar av nämndens mål och nationella mål och utgör en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Varbergs kommun. Förutsättningar och resultat följer även upp ett antal av förskole- och grundskolenämndens resultatindikatorer. Nedan sammanfattas de slutsatser som dragits utifrån årets uppföljning:

 • Lägre måluppfyllelse för årskurs 9
 • Varierad måluppfyllelse för årskurs 6-8
 • Positiva tendenser i måluppfyllelse för årskurs 1-5
 • Positiva och mindre positiva tendenser avseende elevernas skolsituation
 • Andelen behörig personal minskar, personaltätheten förbättras något.

Analysen visar på följande utvecklingsområden:

 • Likvärdig måluppfyllelse mellan årskurser, skolor och elevgrupper
 • Jämställdhet
 • Ökad samsyn kring begrepp
 • Stärka en främjande och positiv skolkultur

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att det systematiska kvalitetsarbetet, avseende förutsättningar och resultat, enligt huvudmannens ansvar i Skollagen är genomfört.

Information statsbidragskalender

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om Skolverkets statsbidragskalender, hur mycket statsbidrag nämnden fått historiskt samt hur förvaltningen arbetar för att säkerställa att aktuella statsbidrag söks. Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar vidare att förvaltningen även söker medel från andra organisationer, exempelvis Sparbanksstiftelse, och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Månadsrapport oktober

I månadsrapport 2 (oktober) har ekonomiavdelningen gjort en ekonomisk analys av utfallet ackumulerat oktober månad samt en prognos för årsresultatet.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna månadsrapport 2 (oktober) 2023.

Budget 2024 och långtidsplan 2025-2028

Förskole- och grundskolenämndens ekonomiska ramar för kommande år beslutades av Kommunfullmäktige 2023-11-14, vilket innebär att driftsramen 2024 är 1 573,8 mnkr och investeringsplanen 2024 är 21,1 mnkr.

Förskole- och grundskolenämndens ram fördelas gentemot följande verksamhetsområden: förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gemensam förvaltning samt nämndverksamhet.

David Sandrén (M) och Hanna Götz (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Jenny Bolgert (S) yrkar att förskole- och grundskolenämnden beslutar om följande tillägg;

 • att nämnden använder ofördelade medel 2,5 miljoner till personalresurser närmast barn och elever.
 • att förvaltningen får i uppdrag att utreda effektiviseringar på förvaltningsövergripande administration på sammanlagt 6 miljoner för att i stället fördelas till personalresurser närmast barn och elever.

Niklas Holm (24:7) yrkar bifall till förslag från Jenny Bolgert (S). Gerhard Eriksson (V) yrkar bifall till första tilläggsförslaget från Jenny Bolgert (S).

Nämnden beslutade efter omröstning av avslå yrkandena.

Gerhard Eriksson (V) yrkar att förskole och grundskolenämnden beslutar om följande tillägg;

 • att 3,62 mkr tillförs i minskade lokalkostnader genom att återkalla beslutet 2023-06-14 om etablering av paviljonger vid Deromeskolan
 • att uppdra åt förvaltningen att utreda besparingar motsvarande 2,4 mkr inom förvaltningsövergripande administration att fördela till personalresurser närmast barn och elever.

Nämnden beslutade att avslå yrkandena.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta budget 2024 och långtidsplan 2025-2028 för förskole- och grundskolenämnden.

Gerhard Eriksson (V) och den socialdemokratiska gruppen, genom Jenny Bolgert (S), Rebecca Esselgren (S) och Elisabeth Mellgren (S), reserverar sig mot beslutet.

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varberg 2024

Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs kommun (BUN 2011/0168).

Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk
tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma àpriser.

För kalenderåret 2024 fastställs interkommunal ersättning enligt
nedanstående tabell. Gemensamma à-priser gällande interkommunal
ersättning för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och med 2024-01-01.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och Varberg kalenderåret 2024 enligt ärendebeskrivning.

Principer för beräkning av bidragsbelopp för fristående verksamhet samt interkommunala ersättningar för 2024

Bidrag till huvudmän för fristående verksamheter

För att ge enskilda huvudmän ekonomiska förutsättningar att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem är hemkommunen skyldig att ge bidrag för varje barn/elev. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall kan huvudmannen även få bidrag i form av tilläggsbelopp.

Ersättningen till de fristående verksamheterna utgår från den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att bidrag ska bestämmas enligt samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till sina egna verksamheter.

Interkommunala ersättningar

När en annan kommun än elevens hemkommun tar emot en elev i sin grundskola efter önskemål från vårdnadshavarna, så kallad frivillig grund, ska hemkommunen betala ersättning till den mottagande kommunen.

Om kommunerna i sådana fall inte kommer överens om annat, ska denna ersättning bestämmas med hänsyn till den mottagande kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Motsvarande gäller vid en annan kommuns mottagande efter önskemål från vårdnadshavare i den kommunens förskola, pedagogiska omsorg, förskoleklass och fritidshem.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bidragsbelopp till huvudmän för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och grundskola samt fritidshem för 2024 ska beräknas i enlighet med vad som framgår av bilagorna A-D, att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om bidragsbelopp till respektive huvudman för fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt att interkommunala ersättningar avseende förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem för 2024 fastställs i enlighet med vad som framgår av bilaga E.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Från och med den 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att det fastställs ett ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att använda sig utav maxtaxan. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 54 830 (2023) till 56 250 kronor år 2024.

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att från och med 1 januari 2024 höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxa baseras på, till 56 250 kronor per månad.

Lokalrevision 2023

Lokalrevisionen antas av förskole- och grundskolenämnden och utgör sedan en del av Varbergs kommuns lokalförsörjningsplan. Lokalrevisionen antas varje år och ligger till grund för förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med lokaler. Syftet med lokalrevisionen är att peka på kommande lokalbehov avseende förskola och grundskola i Varbergs kommun.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta Lokalrevision 2023.

Information utemiljöprojekt förskola och grundskola

Förvaltningens lokalstrateger informerar om genomförda och planerade utemiljöprojekt inom förskola och grundskola.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Uppsägning av hyreskontrakt Nyhemsgatans lokaler

Nyhemsgatans lokaler ligger i bottenplan i ett suterränghus/flerbostadshus i Hagas delområde. Lokalerna är en extern förhyrning och har sedan 2013 sporadiskt använts för evakuering av förskolebarn i samband med renovering eller nybyggnation.

Under juni 2023 genomförde lokalstrateger och miljö- och hälsoskyddsinspektör från Miljö- och hälsoförvaltningen ett platsbesök för att utreda fortsatt användning av lokalerna. Följande brister uppmärksammades:

Höga bullervärden från ventilationsaggregatet
Slitna ytskikt invändigt.
Dåligt med dagsljus
Undermålig utemiljö.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att säga upp hyreskontrakt för Nyhemsgatans lokaler (objektnummer: 71444) med en årskostnad om 632 400 kr.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Beslut: Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-11-01 till 2023-11-30.

Delegeringsbeslut/meddelande

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-10-26 till 2023-12-01.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Remiss, särskilda ärenden avseende patient i skolålder med misstänkt språkstörning

Förvaltningschef informerar om yttrande till Patientnämnden över remiss Särskilda ärenden avseende patient i skolålder med misstänkt språkstörning som lämnats in av Region Halland och de halländska kommunerna.

Överenskommelse insatser riktade mot barn och elever med tal- och språksvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter

Förvaltningschef informerar om överenskommelse insatser riktade mot barn och elever med tal- och språksvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter som tecknats mellan Region Halland och de halländska kommunerna.

Spannarps skola

Förvaltningschef informerar om processen kring Spannarps skola. Förvaltningen kommer ta fram ett förslag med syfte att åtgärda brandtrappan. Framöver kommer även elinstallationer samt golv att ses över.

Övriga frågor

Resursfördelning

Gerhard Eriksson (V) ställer fråga om resursfördelning.

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att elevpengen förs över från avlämnande till mottagande skola vid byte inom kommunen. Vid byte från en kommunal skola till en fristående utgår elevpengen från avlämnande skola medan den mottagande fristående skolan får ersättning utifrån beslut i ärende Principer för beräkning av bidragsbelopp till fristående förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem samt fastställande av interkommunala ersättningar för 2024.

Förvaltningschef informerar att resursfördelningsmodellen kommer att ses över och att detta arbete kommer att ske i samverkan med rektorerna.

Lokalkostnad fristående verksamhet

Gerhard Eriksson (V) ställer fråga om utbetalning för lokalkostnad till de fristående verksamhet.

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att Varbergs kommun inte kan gå ifrån en ersättning utifrån de genomsnittliga kostnaderna eftersom vi inte uppfyller kriterierna för detta i nuläget. Varbergs kommun ligger bland de 25 procent av landets kommuner med lägst kostnader för lokaler.

Ordförande önskar God Jul och Gott Nytt År!

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: