Beslut i korthet – Förskole- och grundskolenämnd 31 januari 2024

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Förskole- och grundskolenämndens verksamhetsplan

Kvalitets- och utvecklingschef presenterar förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhetsplan för perioden 2024-2027.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Informationssäkerhet och GDPR

Samordnare informationssäkerhet och GDPR informerar om det arbete med informationssäkerhet och GDPR som bedrivits under 2023 samt vilka personuppgiftsincidenter som inträffat. Samordnare informationssäkerhet och GDPR informerar vidare om planerad vidareutveckling inom området.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Yttrande över revisionsrapport, Granskning av kommunens handläggning och utredning inför mottagande i anpassad grundskola

KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer gjort en granskning av kommunens handläggning och utredning inför mottagande i anpassad grundskola.
Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningen är att förskole- och grundskolenämnden i allt väsentligt säkerställer ett ändamålsenligt mottagande i anpassad grundskola.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar revisorerna förskole- och grundskolenämnden att:

  • låta revidera och fastställa rutiner och andra stöddokument utifrån befintlig förvaltningsorganisation och delegeringsförteckning.
  • i rutin eller på annat sätt följa upp eller kontrollera att handläggning av och beslut om mottagande sker ändamålsenligt och rättssäkert.

För att möta revisorernas rekommendation gällande att förskole- och grundskolenämnden ska ”låta revidera och fastställa rutiner och andra stöddokument utifrån befintlig förvaltningsorganisation och delegeringsförteckning” har barn- och elevhälsachef givit en arbetsgrupp i uppdrag att arbeta fram ett förslag till förändrad rutin med tillhörande stöddokument, så att dessa utgår ifrån befintlig förvaltningsorganisation och delegationsförteckning. Arbetet pågår och mottaggningsteamet för anpassad grundskola utgör referensgrupp. Arbetet sker i samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, som också är berörda. När arbetet är slutfört kommer en ny rutin att beslutas om.

Rekommendation gällande att förskole- och grundskolenämnden ska ”i rutin eller på annat sätt följa upp eller kontrollera att handläggning av och beslut om mottagande sker ändamålsenligt och rättssäkert” kommer att hanteras av tidigare nämnd arbetsgrupp. I uppdraget att arbeta fram förslag till förändrad rutin ingår även att föreslå hur uppföljning ska ske för att säkerställa att mottagande sker rättssäkert och ändamålsenligt och att detta blir en del av själva rutinen. När arbetet är slutfört kommer en ny rutin att beslutas om, vilken också innehåller uppföljning av mottagande.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta överväganden som nämndens yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens handläggning och utredning inför mottagande i anpassad grundskola.

Kränkande behandling (ackumulerad nivå)

Barn- och elevhälsachef informerar om statistik och analys av kränkande behandling samt ambitionsnivå för kommande analysarbete på området.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2023-12-01 till 2023-12-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2023-12-02-2024-01-22.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Förvaltningschef informerar att uppföljning av kränkande behandling, skolplikt och klagomålshantering kommer att ske till nämnden två gånger per år.

Uppföljning Granskningar Skolinspektionen

Förvaltningschef informerar att uppföljning av de granskningarna Skolinspektionen genomfört kommer att ges till nämnden under våren 2024 (målsättning sammanträdet den 28 februari).

MOA-mässan

Förvaltningschef informerar om MOA-mässan som genomförs 20 mars dit ledamöterna är välkomna. Information om anmälan skickas ut via mejl.

Genomlysning kansliorganisationen

Förvaltningschef informerar att en genomlysning av den centrala kansliorganisationen planeras för att undersöka om organisationen är effektfull nu och i framtiden.

Spannarps skola

Förvaltningschef informerar att brandtrappan kommer att åtgärdas.

Vitesärende

Ordförande informerar om aktuellt vitesärenden och klargör processen kring föreläggande och utdömande av vite.

Preliminärt resultat 2023

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om preliminärt resultat 2023. Resultatet blir ett underskott på 4,5 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på återbetalning från Hallandstrafiken samt bättre resultat från flertalet enheter.

Övriga frågor

Jenny Bolgert (S) ställer fråga om den centrala bemanningsenheten och tillgång till vikarier samt kring hur väl den nya organisationen fungerar.

Förvaltningschef informerar kring syftet med införandet av en central bemanningsenhet samt för kostnaderna som uppstår för enheterna när vikarier tillsätts. Förvaltningschef resonerar även kring när enheternas behov av vikarier anmäls respektive inte anmäls till bemanningsenheten.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: