Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet - Förskole- och grundskolenämnd 28 februari 2024

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Årsredovisning 2023 – Förskole- och grundskolenämnden

Årsredovisningen innehåller förskole- och grundskolenämndens verksamhetsberättelse, målredovisning, verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning samt väsentliga personalförhållanden för år 2023.

Under året har arbete med förskole- och grundskolenämndens mål pågått på alla nivåer i verksamheten. Nämndens tre mål bedöms vara delvis uppfyllda. Arbete med att ta fram verksamhetsplan för att hålla i och utveckla arbetet har även pågått under året.

Medarbetarna har under 2023 bidragit till en verksamhet med hög kvalitet och fokus på barn och elevers lärande. Organisationen präglas av engagemang och kompetens där en stor andel av medarbetarna är behöriga enligt skollagens krav. Frånvaron har periodvis varit hög, vilket bidragit till en ansträngd arbetssituation. Under året har därför lagts ökat fokus på åtgärder för en hållbar arbetsmiljö samt för ett förbättrat säkerhetsarbete.

Förskole- och grundskolenämnden redovisar för år 2023 en negativ budgetavvikelse på 4,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,3%. Underskotten har främst uppstått inom verksamheterna grundskola och anpassad grundskola.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna förskole- och grundskolenämndens årsredovisning 2023.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2023

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa samt för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra ska det förbättras.

Av föreskriften framgår bland annat också att arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Förskole- och grundskolenämnden har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Nämnden har fördelat arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen som i sin tur fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till verksamheternas samtliga chefer. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genomförs i enlighet med Varbergs kommuns riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2023.

Start av förstudie ny förskola på fastigheten Mentorn 1

Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i Varbergs kommun. Enligt gällande befolkningsprognos bedöms behoven vara som allra störst i de centrala delarna av kommunen, framför allt i delområdena Furuberg, Haga och Påskberg.

Platsen för tidigare Rundgårdens förskola (Mentorn 1) föreslås bebyggas med en ny förskola. Mentorn 1 är belägen i delområde Mariedal-Almers och angränsar närmast till Påskbergs delområde; en del av de centrala delarna av kommunen där behovet av fler förskoleplatser är omfattande.

Syftet med uppdraget är att utreda om Mentorn 1 är en lämplig fastighet att vidareutveckla och om den kan tillgodose verksamhetens behov.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samhällsutvecklingskontoret genomföra en förstudie av ny förskola för 120 barn på kommunal fastighet Mentorn 1 samt att godkänna förstudiens kostnader om 600 tkr som uppstår oavsett om projektet färdigställs.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå

  1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
  2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
  3. vilka resultat som har uppnåtts.

Förskole- och grundskolenämnden i Varbergs kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan på grundskolan.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2023.

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola – Nyhemsskolan/Förskolan Äpplet

Den ekonomiska föreningen Nyhemsskolan – Varbergs Kristna Skola (Nyhemsskolan) har ansökt om godkännande som huvudman för förskola. Ansökan gäller huvudmannaskap för den befintliga förskolan Äpplet som idag bedrivs av samma ekonomiska förening.

Nyhemsskolan har i dagsläget godkännande för förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-9, som tidigare lämnats av Skolinspektionen. Förskolan Äpplet som är en del av Nyhemsskolan har sedan tidigare godkännande från kommunen. Tidigare godkännande är villkorat till att verksamheten bedrivs på Östra vägen 71. Då förskolan äpplet ska byta lokaler till Håstens torg 7 krävs ett nytt godkännande, vilket är anledningen till ansökan.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen lämna godkännande för Nyhemsskolan – Varbergs kristna skola som huvudman för förskolan Äpplet samt att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen lämna godkännande för Nyhemsskolan – Varbergs kristna skola att bedriva konfessionell inriktning på förskolan Äpplet.

Godkännande gäller för verksamhet på adressen Håstens torg 7, Varberg och maxantal barn för verksamheten är 80 barn. Godkännande gäller med start 2024. Godkännande gäller förutsatt att verksamheten startar på Håstens torg 7 inom 2 år från beslutsdatum.

Yttrande Fördjupad översiktsplan för Väröbacka

Det pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Väröbacka. Syftet med detta är att studera hur Väröbacka kan växa med en ny tågstation, nya bostäder, verksamheter och service samt platser för natur och rekreation.

En fördjupad översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga syn på hur ett samhälle ska utvecklas och bevaras. Planen är inte bindande, utan ett vägledande dokument som ger stöd för kommunens och andra myndigheters fortsatta planering.

I förslaget till fördjupad översiktsplan för Väröbacka ingår byggnation av cirka 3 000 bostäder, varav cirka 2 000 bostäder kommer färdigställas fram till år 2050 och 1 000 bostäder efter år 2050. Enligt Varbergs kommuns beräkningsmodell för antal boende per hushåll (blandad bebyggelse) kommer detta antal bostäder generera cirka 1 320 barn och unga mellan 0 och 18 år.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att tillstyrka översiktsplanen samt att förskole-och grundskolenämndens övervägande beaktas.

Uppföljning av internkontrollplan 2023

Förskole- och grundskolenämnden ska enligt Varbergs kommuns riktlinjer och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen överlämna en uppföljning av det gångna årets interna kontroll till kommunstyrelsen senast den 31 mars varje år.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2023.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2024-01-01 till 2024-01-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2024-01-23 till 2024-02-09.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Budgetprocess- Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om tidplan och upplägg inför arbete med budget 2025-2029.

Byte av lösenord

Sekreterare informerar om nya krav på lösenord.

Nyhetsserie Demokrati och politik

Sekreterare informerar om nyhetsserie kring Demokrati och politik.

Uppföljning Skolinspektionsärende

Förvaltningschef informerar om resultatet från planerade tillsyner och

kvalitetsgranskningar.

Feriepraktik

Förvaltningschef informerar att elever i åk 8 har haft möjlighet att ansöka om feriepraktik på kommunala förvaltningar. 185 personer har sökt och 160 intervjuer har genomförts för de totalt 75 arbetstillfällena. Satsningen är ett led i kommunens långsiktigt kompetensförsörjning.

Övriga frågor

Marianne Norf Lyngdorf (L) ställer fråga kring uppdraget gällande läromedel.

Förvaltningschef informerar om aktuella statsbidrag.

Redovisning av kostnader

Marie Bengtsson (C) lyfter ett önskemål kring hur nämnden får ta del av redovisning av kostnader och påtalar vikten av att kunna följa hur stor andel av den totala budgeten som används för olika delar i verksamheten.

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att detta tas om hand i budgetprocessen.

Löneskillnader

Marie Bengtsson (C) ställer fråga kring löneskillnad mellan män och kvinnor i grundskolan (lärare senare år).

Administrativ chef informerar kring aktuell statistik och beskriver hur förvaltningen arbetar i löneöversynen.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: