Beslut i korthet - Förskole- och grundskolenämnd 10 april 2024

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut.

Information Barnahus

Samordnare från Barnahus informerar om verksamheten inom Barnahus Halland. Barnahus arbetar med barn och ungdomar i åldern 0-18 år som bor i Halland och som misstänks vara utsatta för allvarliga brott.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Delegationsordning

Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten så att delegationsordningen idag och över tid fungerar som ett stöd för organisationen.

Föreslagna revideringar är ett resultat av att förvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum och löpande arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten och anpassa delegationsordningen utifrån detta.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att upphäva delegeringsförteckning för förskole- och grundskolenämnden, antagen 2019-01-21, § 2 samt att anta Delegationsordning för förskole- och grundskolenämnden.

Attestförteckning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd upprätthålla förteckning över samtliga utsedda beslutsattestanter.

Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta attestförteckning för förskole- och grundskolenämnden samt att delegera rätten att besluta om förändringar i attestförteckningen för förskole- och grundskolenämndens förvaltningsorganisation, ansvar 63100000-63900000, till förvaltningschefen.

Organisationsförändringar av förskolorna i Trönninges delområde sommaren 2024

Två nya förskolor inom område nordväst, Trönningenäs förskola med kapacitet 80 platser och Bläshammars förskola med kapacitet 120 platser, öppnar under hösten 2024 respektive våren 2025. Förskolorna är belägna i Trönningenäs-Bläshammars delområde vilket angränsar till Trönninges delområde.

Inom Trönninges delområde finns Trönningebjärsvägens förskola och Mossvägens förskola. I närheten finns även Barnabro förskola och Lindbergs förskola.

Trönningebjärsvägens förskola, som är belägen i Trönninges delområde, består av åtta avdelningar med kapacitet för 140 barn i ålder ett till fem. I dagsläget har 162 barn placering på förskolan, varav 40 avslutar sin placering till hösten. Ytterligare cirka 20 barn har ansökt om placering på Trönningenäs förskola som öppnar under hösten 2024. I samband med att Trönningenäs förskola öppnar och att 40 barn avslutar sin placering på Trönningebjärsvägens förskola föreslås en organisationsförändring av förskolorna i Trönninges delområde i form av att avveckla Mossvägens förskola under sommaren 2024.

Mossvägens förskola, som är belägen i Trönninges delområde, består av en avdelning med kapacitet för 17 barn i ålder ett till fem. I dagsläget har 19 barn placering på förskolan, varav fyra avslutar sin placering till hösten. Av kvarstående 15 barn har 8 barns vårdnadshavare i sin ansökan önskat Trönningebjärsvägens förskola som sitt förstahandsval. Barn som har

placering på Mossvägens förskola föreslås därför att beredas plats på Trönningebjärsvägens förskola under sommaren 2024. Hänsyn har tagits till att erbjuda barnen en förskola i närområdet och vårdnadshavares önskemål, vilket redogörs för i barnkonsekvensanalysen.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Intern kontrolplan 2024

Den interna kontrollen är en process som är utformad för att uppnå lagstiftningens (6 kap. 6 § kommunallagen) intentioner för att med rimlig grad av säkerhet uppnå följande mål:

  • Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt (god ekonomisk hushållning).
  • Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig.
  • Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna intern kontrollplan 2024.

Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Barnens rätt till plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg bestäms i enlighet med skollagen (2010:800). Utöver lagstiftningen behöver varje kommun göra vissa ställningstaganden och förtydliganden om vad som gäller i samband med placering i förskola och fritidshem. Detta görs i styrdokumentet Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att upphäva riktlinje Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, upphäva riktlinje Regler för omsorg på obekväm arbetstid samt att anta Riktlinje för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Yttrande över remiss Avfallsplan för Varbergs kommun 2024-2030

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till avfallsplan som avses gälla för åren 2024 – 2030. Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan för förebyggande och hållbar avfallshantering. Avfallsplanen fastställs av kommunfullmäktige. Syftet med denna plan är att arbeta förebyggande mot uppkomsten av avfall samt att öka andelen avfall som blir till nya resurser.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna yttrande över remiss gällande Avfallsplan för Varbergs kommun 2024-2030.

Ekonomisk uppföljning januari-februari och budgetprocess

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om prognos efter mars 2024 samt kring process och förutsättningar inför budget 2025 och framåt.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Ekonomisk uppföljning januari-mars och budgetprocess

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om prognos efter mars 2024 samt kring process och förutsättningar inför budget 2025 och framåt.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Beslut, rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2024-02-01 till 2024-03-31.

Delegeringsbeslut/meddelande

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2024-02-10 till 2024-03-28.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Kvalitet- och utveckling informerar om uppdrag Skärmanvändning. Ärendet kommer att presenteras för förskole- och grundskolenämnden på sammanträdet i maj.

Fakturor skolskjuts

Förvaltningschef informerar kring skolskjuts med taxi och att fakturering för icke avbokad tur sker.

Inkomstkontroll

Förvaltningschef informerar att inkomstkontroll genomförs årligen och att fakturering (debitering/kreditering) sker i slutet av april.

Övriga frågor

Gerhard Eriksson (V) anger att förskole- och grundskolenämnden redovisar för år 2023 en negativ budgetavvikelse på 4,5 mnkr. Underskottet har uppstått i den anpassade grundskolan och grundskolan enligt årsredovisningen.

  1. Hur stor del av underskottet hänförs till grundskolan (undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, lokalkostnader och administration), det vill säga det belopp som ska tilldelas de fristående skolorna enligt den s.k. likabehandlingsprincipen?
  2. Hur finansieras det extra belopp, enligt ovan, som tilldelas de fristående skolorna med anledning av underskottet?

Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar att förvaltningen betalt ut 0,6 miljoner kronor för mycket totalt för samtliga verksamheter, det vill säga fritidshem, grundskola och förskola. Detta överskott planeras att användas kommande år för att balansera eventuellt underskott.

Barnkonventionen/barnkonsekvensanalys

Elisabeth Mellgren (S) ställer fråga kring barnkonventionen/barnkonsekvensanalys.

Kvalitets- och utvecklingschef informerar att det finns en handlingsplan kring implementering av barnkonventionen och en plan för det fortsatta arbetet.

Blöjfria barn

Elisabeth Mellgren (S) lyfter material och arbetssätt kring blöjfria barn och om det kan vara aktuellt för nämnden i syfte att minska sopor och för att skapa en mer hållbar miljö.

Verksamhetschef förskola informerar att arbetssättet presenteras på Barnrättsdagarna i Karlstad där Varberg, genom barn- och elevhälsachef, finns representerat.

Initiativärende Automatiserade beslut

Alliansen och Varbergspartiet har lämnat in ett initiativärende där de skriver: Sedan 1 juli 2022 är det möjligt för kommuner att delegera vissa beslut för automatiskt beslutsfattande. Här finns en möjlighet för förskole- och grundskolenämnden i Varberg att effektivisera arbetet och därigenom flytta resurser från administration till undervisning. Automatiserade beslut kan dessutom genomföras årets alla dagar under dygnets alla timmar vilket

dessutom medför en ökad servicegrad till medborgarna. Vi vill därför att Förskole- och grundskoleförvaltningen utreder vilka beslut som skulle kunna automatiseras alternativ där automatiserad handläggning skulle avlasta handläggaren. För att möjligheter även framåt skall lyftas behöver ett arbetssätt införas där alla medarbetare i förvaltningen kan lyfta möjligheter inom detta område.

Beslut

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka beslut som skulle vara möjliga att automatisera, ge förvaltningen i uppdrag att utreda i vilka ärenden automatiserad handläggning kan effektivisera processen samt att redovisning skall ske under Q3 2024

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: