Förändringar för två kommunala förskolor, kollektivtrafikplan, it- och informationssäkerhet

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut den 15 maj

Information brottsförebyggande arbete

Barn- och elevhälsachef informerar om pågående process kring det brottsförebyggande arbetet och ger en lägesbild över brottsligheten i kommunen.

Organisationsförändring av förskolorna i Trönninges delområde

Två nya förskolor inom område nordväst, Trönningenäs förskola med kapacitet 80 platser och Bläshammars förskola med kapacitet 120 platser, öppnar under hösten 2024 respektive våren 2025. Förskolorna är belägna i Trönningenäs-Bläshammars delområde vilket angränsar till Trönninges delområde.

Inom Trönninges delområde finns Trönningebjärsvägens förskola och Mossvägens förskola. I närheten finns även Barnabro förskola och Lindbergs förskola.

Trönningebjärsvägens förskola, som är belägen i Trönninges delområde, består av åtta avdelningar med kapacitet för 140 barn i ålder ett till fem. I dagsläget har 162 barn placering på förskolan, varav 40 avslutar sin placering till hösten. Ytterligare cirka 20 barn har ansökt om placering på Trönningenäs förskola som öppnar under hösten 2024. I samband med att Trönningenäs förskola öppnar och att 40 barn avslutar sin placering på Trönningebjärsvägens förskola föreslås en organisationsförändring av förskolorna i Trönninges delområde i form av att avveckla Mossvägens förskola under sommaren 2024.

Mossvägens förskola, som är belägen i Trönninges delområde, består av en avdelning med kapacitet för 17 barn i ålder ett till fem. I dagsläget har 19 barn placering på förskolan, varav fyra avslutar sin placering till hösten. Av kvarstående 15 barn har 8 barns vårdnadshavare i sin ansökan önskat Trönningebjärsvägens förskola som sitt förstahandsval. Barn som har placering på Mossvägens förskola föreslås därför att beredas plats på Trönningebjärsvägens förskola under sommaren 2024. Hänsyn har tagits till att erbjuda barnen en förskola i närområdet och vårdnadshavares önskemål, vilket redogörs för i barnkonsekvensanalysen.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade Organisationsförändring av förskolorna i Trönninges delområde under sommaren 2024 och att barn som har placering på Mossvägens förskola bereds plats på Trönningebjärsvägens förskola under sommaren 2024.

Den socialdemokratiska gruppen genom Jenny Bolgert (S), Rebecca Esselgren (S) och Fredrik Zenngard (S) samt Marie Bengtsson (C), Niklas Holm (24:7) och Hans Peter Hylander (VP) reserverade sig mot beslutet.

Uppsägning av internt hyresavtal, Mossvägens förskola

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att säga upp internhyresavtal internhyresavtal gällande Mossvägens förskola i Trönninges delområde med en årskostnad om 264 000 kr från och med 2024-08-01.

Den socialdemokratiska gruppen genom Jenny Bolgert (S), Rebecca Esselgren (S) och Fredrik Zenngard (S) samt Marie Bengtsson (C), Niklas Holm (24:7) och Hans Peter Hylander (VP) deltog inte i beslutet.

Utredning av skärmanvändning och åtgärder för ökad språk-, läs- och skrivförmåga

Förskole- och grundskoleförvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur användningen av digitala verktyg ser ut i nämndens verksamheter, samt lägga fram lämpliga åtgärder för ökad läs- och skrivförmåga.

Med användningen av digitala verktyg avses här de digitala verktyg som innebär skärmanvändning. I såväl nationell som i Varbergs skolutveckling har det under lång tid funnits etablerat arbete för språk-, läs- och skrivutveckling. I åtgärder framåt har därför ”läs- och skrivförmåga” formulerats om till att innefatta språk-, läs- och skrivutveckling, vilket är en bredare och djupare innebörd och tydligt kopplat till barn och elevers kunskapsutveckling i alla ämnen.

För att utreda användningen av digitala verktyg i nämndens verksamheter har en enkät till undervisande personal skickats ut och analyserats av en arbetsgrupp. Enkäten har kompletterats med intervjuer, avstämning med rektorer och underlag från tidigare undersökningar.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna "Utredning av skärmanvändning samt åtgärder för språk-, läs- och skrivutveckling" samt återrapportera ärendet till kommunstyrelsen.

Yttrande Revisionsrapport - Granskning av IT och informationssäkerhet

KPMG har av Varbergs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete för att upprätthålla en god informations- och itsäkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelse och nämnder bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete så att det sker på ett ändamålsenligt sätt. Revisionen bedömer att kommunstyrelse och nämnder delvis bedriver ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas förskole- och
grundskolenämnden att:

  • Säkerställa att informationssäkerhetsrisker för nämnden inkluderas i en årlig riskbedömning då samtliga verksamheter ingår i en gemensam infrastruktur vilket kan innebära en ökad sårbarhet i händelse av allvarligare it-incident.
  • Följa upp genomförda it-säkerhetsanalyser i syfte att säkerställa en ändamålsenlig hantering av elev- och lärarklienter.
  • Upprätta en intern incidenthanteringsrutin.
  • Ta fram kravställda återställningsplaner för verksamhetssystem.
  • Dokumentera en lista över prioritering av system samt
    kommunicera denna till it-avdelningen.
  • Ta fram kravställda kontrollpunkter för
    informationssäkerhetsarbetet och tillse uppföljning av dessa.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att anta överväganden som nämndens yttrande över revisionsrapport – Granskning av IT och informationssäkerhet.

Revidering delegationsordning för förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden beslutade den 10 april att anta
Delegationsordning för förskole- och grundskolenämnden. Förskole- och grundskoleförvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum som påverkar nämndens ansvarsområde samt arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten så att delegationsordningen.

Föreslagna revideringar är ett resultat av att förvaltningens kansli bevakar utvecklingen av lagrum och löpande arbetar för att identifiera uppkomna behov i verksamheten och anpassa delegationsordningen utifrån detta.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att revidera Delegationsordning för förskole- och grundskolenämnden enligt förslag i ärendet.

Yttrande över remiss Hallands kulturstrategi och kulturplan 2025 - 2032

Förskole- och grundskolenämnden har ombetts yttra sig kring förslaget till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2025 – 2032. Region Hallands kulturstrategi och kulturplan har som syfte att vägleda utvecklingen inom kulturområdet.

Gemensam kulturstrategi och kulturplan för Halland visar på viktiga riktningar och det är välkommet att förskole- och grundskolenämnden i Varberg har möjlighet att yttra sig. Yttrandet begränsas till områdena med tydlig koppling till skolverksamheterna.

De strategiska utvecklingsområdena "Engagerande kulturliv för alla" samt "Kultur som samhällskraft" är viktiga för skolverksamheten. Även kulturområdena som beskrivs i planen är viktiga, och särskilt "Kulturarv och kulturmiljö" samt "Bibliotek och språkutveckling" då de har en stark koppling till skolans demokratiuppdrag.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna överväganden och översända till kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet.

Redovisning enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 2024

Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § ska k ommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheteter som utförs av privata utförare. Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla verksamhetsområden samt verksamheter som genom avtal överlämnas till privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

I övervägandet framhåller förvaltningen bland annat, "I avtalet framgår att målet är att barnen och eleverna ska få en positiv upplevelse av sin resa. De ska kunna lita på de löften som ges i tidtabeller och annan information samt känna sig trygga och väl bemötta".

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Yttrande över remiss Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027

Förskole- och grundskolenämnden har mottagit en begäran från kommunstyrelsens förvaltning att yttra sig över Hallandstrafikens Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026–2027.

I övervägandet framhåller förvaltningen bland annat, "I samband med planeringsarbetet behöver hänsyn också tas till grundskolans tider och korrigeringar där punktligheten är lägre behöver kunna ske skyndsamt under läsåret".

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna yttrande över remiss gällande Kollektivtrafikplan 2025 med utblick 2026-2027 enligt förvaltningens framställda överväganden

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2024-04-01 till 2024-04-30.

Delegeringsbeslut/meddelanden

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av Delegeringsbeslut/meddelanden för perioden 2024-03-29 till 2024-05-03.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Återkoppling budgetdag

Kvalitets- och utvecklingschef ger återkoppling kring de dialoger som fördes på budgetdagen och presenterar möjliga vägar framåt.

Personal

Förvaltningschef informerar om personalförändringar inom förskolans och grundskolans ledningsorganisation inför hösten 2024.

Rektor Björkedalsskolan har fått tjänst som barn- och elevhälsachef i Halmstad.

Avdelningschef ekonomi och lokaler har valt att avsluta sin anställning.

Förvaltnings chef inväntar utvärdering av kansliorganisationen för
planering av framtida organisation.

Övriga frågor

Hållbart resande

Elisabeth Mellgren (S) ställer fråga om projekten MOVE och På egna ben och undrar hur förvaltningen arbetar med att stödja det hållbara resandet.

Verksamhetschef grundskola informerar kring projekten som är
samverkansprojekt mellan flera olika avdelningar i kommunen och beskriver att några grundskolor är delaktiga i projektet.

Frågor ekonomi

Gerhard Eriksson (V) ställer fråga kring underskott och hur det hanteras i relation till de fristående skolorna (med bakgrund i fråga ställd på nämndens sammanträde den 10 april).

Förvaltningschef informerar kring ersättning till fristående skolor och beskriver att det inte finns något underskott till de fristående skolorna.

Initiativärende Trädlyckans förskola

David Sandrén (M) har lyft ett initiativärende med förslaget att Trädlyckans förskola evakueras av arbetsmiljöskäl och att barnen på förskolan ska beredas plats på Håstens förskola. Detta då lokalerna är fuktskadade och det har upptäckts mikrobiell förekomst på flera ställen.

I samråd med förvaltningen förslås en evakuering. Olika alternativ har diskuterats och det förslag där alla barn får plats på samma förskola, nära den nuvarande förskolan, är att flytta alla barn till Håstens förskola.

Idag går det 57 barn på Trädlyckans förskola, i augusti är de 53 barn. På Håstens förskola går det idag 139 barn (plats för 140), i augusti är de 87 barn. Det betyder att Håstens förskola i augusti kommer att ha 53 lediga platser.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att Trädlyckans förskola evakueras av arbetsmiljöskäl från och med den 6 juli 2024. Barn som har placering på Trädlyckans förskola bereds plats på Håstens förskola under sommaren 2024.

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: