Förstudie Bockstensskolan samt godkännande för Breareds förskola

Beskrivning av ärenden samt förskole- och grundskolenämndens beslut den 12 juni

Godkännande av förstudie, om- och tillbyggnad av Bockstensskolan samt anpassning av Sparbanken wictory center

Varbergs stad växer och med ett flertal bostadsprojekt i hela staden visar nuvarande planeringsunderlag på en så pass hög elevtillväxt de kommande åren att flera skolor i Varbergs stad riskerar att inte klara att ta emot alla elever.

Kommunstyrelsen beslutade i september 2023 att starta en förstudie av Bockstensskolan med målet att öka skolans kapacitet till 650 elever, F-6 två paralleller, 7-9 fyra paralleller och godkänna en förstudiekostnad om 700 000 kronor och att denna kostnad belastar förskole- och grundskolenämndens resultatreserv om projektet inte genomförs. För att klara av en utökad kapacitet om 650 elever behövs om- och tillbyggnad av befintliga skolbyggnader och nybyggnad av ett högstadiehus och flera specialsalar.

I arbetet med förstudien har Sparbanken wictory center identifierats som en resurs som dagtid löser skolidrott för Bockstenskolans ökade elevantal. Förslaget är att två av idrottshallarna i Sparbanken wictory center (B- och C-hallen) anpassas för skolidrottens behov och utrustas optimalt utifrån anläggningens förutsättningar för att bli så likvärdiga andra idrottshallar i kommunen som möjligt.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att

  1. godkänna förstudien för objekt 32620, Om- och tillbyggnad av Bockstensskolan samt anpassning av Sparbanken wictory center,
  2. föreslå kommunstyrelsen besluta att investeringen om totalt 258 400 000 kr för objekt 32620 förs in i kommunens investeringsplan med genomförande år 2025-2028,
  3. godkänna nämndens del av den preliminära hyreskostnaden om 15 600 000 kr per år.

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola - Breareds förskola

Breareds förskola personalkooperativ har sedan tidigare godkännande från kommunen. Tidigare godkännande är villkorat till att verksamheten bedrivs på Brearedsvägen 4. Då Breareds förskola ska byta lokaler till Sandstensbacken 30 krävs ett nytt godkännande, vilket är anledningen till ansökan. Enligt kommunens beslutsstödsystem har Breareds förskola 57 barn inskrivna i maj 2024.

Till grund för bedömningen ligger den dokumentation som Breareds förskola personalkooperativ har skickat in i enlighet med kommunens blankett ”Ansökan om godkännande för fristående förskola”, samt inskickad komplettering efter begäran. Underlaget är omfattande och de delar som bedöms mest relevanta finns bifogade som beslutsunderlag.

En samlad bedömning är att Breareds förskola personalkooperativ har erfarenhet och insikt i skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomiska kompetens.

Beslut:

Förskole- och grundskolenämnden beslutade i enlighet med 2. kap. 5 § skollagen lämna godkännande för Breareds förskola personalkooperativ som huvudman för Breareds förskola.

Godkännande gäller för verksamhet på adressen Sandstensbacken 30, Varberg och maxantal barn för verksamheten är 90 barn. Godkännande gäller förutsatt att hyreskontrakt för fastigheten Varberg Märgeln 3, kopia på inskickad anmälan om att driva förskola samt beslut om godkännande från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun inkommer före verksamhetsstart. Godkännande gäller med start 2025.

Godkännande gäller förutsatt att verksamheten startar på Sandstensbacken 30 inom 2 år från beslutsdatum.

Rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av rektors anmälan och återrapportering om kränkande behandling/diskriminering/trakasserier för perioden 2024-05-01 till 2024-05-31.

Delegationsbeslut/meddelanden

Förskole- och grundskolenämnden beslutade att godkänna rapportering av delegationsbeslut/meddelanden för perioden 2024-05-04 till 2024-05-31.

Ordförande/förvaltningschef informerar

Information Skolinspektionsärenden

Verksamhetsutvecklare informerar om skolinspektionsärenden. Granskning har skett genom planerade kvalitetsgranskningar på huvudmannanivå samt på enheterna Deromeskolan, Almers skola, Hagaskolan och Bockstensskolan samt genom tillsyn på Vidhögeskolan.

Återkoppling artikel lärartäthet

Förvaltningschef informerar att statistiken i artikeln är den som skickas in till SCB per den 15 oktober. Bilden är därmed en ögonblicksbild och speglar inte hur behörigheten i verksamheten ser ut idag. Verksamhetscheferna klargör att lärartätheten ökat på flera skolor men att det varierar mellan enheterna.

Övriga frågor

Skolavslutning

Jenny Bolgert (S) ställer fråga om hur förvaltningen arbetar kring skolavslutningen.

Förvaltningschef svarar att förvaltningen inte har något centralt arbete kring detta men att det förekommer föräldrar på stan-initiativ

Ordförande önskar alla en trevlig sommar!

Ta del av förskole- och grundskolenämndens protokoll i sin helhet samt den senaste kallelsen.

Har du frågor om ett ärende är du välkommen att kontakta förskole- och grundskoleförvaltningen via fgn@varberg.se.

publicerad:

Senast Ändrad: