Södra stationstorget med konstverket Horisonten - att ta emot en sol, träd, bänkar och stationen i bakgrunden.

Södra stationstorget med konstverket "Horisonten - att ta emot en sol". Illustration: Visulent AB

Nya stationsområdet

Varbergs nya stationsområde med torgytor, parkeringsplatser och bussterminal kommer att ligga ungefär 150 meter norr om nuvarande station och fungera som en länk mellan stadskärna och kust.

En välkomnande plats

Varbergs nya station och stationsområde ska upplevas som en välkomnande plats. Kommunen ansvarar för att bygga stationsområdet. I utformningen har arkitekterna utgått ifrån fyra ledord, som kommunstyrelsen valt ska genomsyra det nya stationsområdet: Levande, Hav, Grönskande och Sten. I ett kvalitetsprogram 2017 tydliggjorde kommunen vilka värden vi önskar för nya stationsområdet:

Kvalitetsprogram för Varbergs nya station Pdf, 9.7 MB.

Skiss som visar drönarvy av de nya järnvägsspåren och broar över tråget.

Öppning för tågtrafik i juli 2025

När Trafikverket öppnar för tågtrafik i juli 2025 kommer stationshuset att vara klart liksom trappor och hissar ner till plattformarna. Det kommer också att vara tryggt och säkert att ta sig till stationen gåendes eller cyklandes.

Stationsområdet vid öppning för trafik

Vi på kommunen kommer att göra klart det som vi kan i stationsområdet inför trafiköppningen.

I juli 2025 är norra entrén och delar av södra stationstorget klart samt gång- och cykelvägar från alla väderstreck utom från väster som blockeras av dagens tågspår.

Även bussterminal på östra sidan och Västra Vallgatan framför stationshuset är klart. Tillfälliga cykelparkeringar kan finnas på plats.

Busstrafiken är kvar på bussterminalen längs Magasinsgatan.

Västra sidan blir klar senare

Den västra sidan av stationsområdet kan göras klart så snart Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken. Då byggs bilparkeringar, cykelparkeringar och bussterminal för regionbussar.

Se en tidslinje över arbetena:

Tidslinje för station och stationsområde

Trafiklösningar i stationsområdet

Busstorg, taxiplatser, handikapparkeringar och cykelparkering

Det ska vara enkelt att resa kollektivt till och från den nya stationen. Väster om stationen finns ett busstorg för regionbussar och öster om stationen finns plats för stadsbussar. Närmast stationen finns taxiplatser, handikapparkeringar och gott om parkeringsplatser för cyklar. Det kommer även att finnas ett cykelhus för den som vill parkera sin cykel skyddat från väder och vind.

Bilparkering

Biltrafikanter kan nå stationen från Östra Hamnvägen, där det finns två stora parkeringar för bil med cirka 300 platser. På andra sidan stationen på Västra Vallgatan/Birger Svenssons väg mellan Magasinsgatan och nya norra stationsbron kommer endast taxi och bussar vara tillåtna.

Plats att lämna av och hämta passagerare

För att hämta och lämna passagerare med bil finns det en avsedd plats utmed Östra Hamnvägen. Det går också att använda Magasinsgatan vid södra stationstorget för detta ändamål.

Nya vägar över spåren och vid stationen

Västra Vallgatan kommer successivt att öppnas för biltrafik förutom framför nya stationen, där enbart bussar kommer att vara tillåtna. Utformningen av det nya stationsområdet innebär att det i framtiden kommer nya vägkopplingar som inte funnits innan:

  • Bilbro över spåren från Birger Svenssons väg till Östra Hamnvägen.
  • Gång- och cykelbro över spåren från Gamla Kyrkbacken till Östra Hamnvägen.
  • Förlängning av Baggens gränd via norra entrén till Östra Hamnvägen – endast gång och cykel
  • Förlängning av Magasinsgatan till Östra Hamnvägen.
  • Förlängning av Engelbrektsgatan till Östra Hamnvägen kan komma att detaljplaneläggas. En temporär lösning byggs för att kunna nå servicetunnelns mynning i före detta Järnvägsparken och gamla stationshuset.
Skiss över plattformar med betongtunneln i bakgrunden. Illustration: Visulent 10A

Skiss över perrongerna med betongtunneln i bakgrunden. Det blir fem spår för Viskadalsbanan respektive Västkustbanan. I början av tunneln kommer spåren att gå ihop till två och bildar dubbelspåret på Västkustbanan. Illustration: Visulent 10A

Karta som visar hur trafiken ska fungera vid nya stationen. 

Karta som visar hur olika trafikslag ska trafikera den nya stationen.

Kontakt
Magnus Rabe
Projektledare stationsområdet

Publicerad den:

Senast Ändrad: