Visualisering av nya hotellet i Västerport, i regn.

Att klimatsäkra en stadsdel

En stor utmaning i modern stadsutveckling handlar om klimatförändringar.
Här kan du läsa om hur Västerport ska skyddas mot framtida översvämningar.

Höga krav

En stor del av arbetet med detaljplanen för Västerports första etapp har handlat om att ta fram en klimatanpassningsstrategi. En plan som säkerställer hur vi ska skydda stadsdelen från översvämningar orsakade av stigande havsnivåer och framtida extremväder.

Länsstyrelsen har ställt höga krav på kommunen när det gäller skydds- och planeringsnivåer. Det handlar om att visa att stadsdelen kan klara effekterna av klimatförändringarna i framtiden – fram till år 2100, vilket är om närmare 80 år. De beräkningar som använts som underlag i arbetet kommer från SMHI och är framtagna just för Varberg, SMHI bygger i sin tur sina siffror på FN:s senaste klimatrapport. Det är konsultföretaget SWECO som gjort utredningen för kommunens räkning.

Två skyddsnivåer

Klimatanpassningsstrategin för Västerports första etapp är uppdelad i två tidsaspekter. Det finns en skyddsnivå som gäller fram till år 2070 (medellång sikt) och en som gäller fram till år 2100 (lång sikt).
När risken för översvämning beräknas är det flera faktorer som räknas in. Det är när den generella havsnivån kombineras med stark nederbörd och hårda vindar från väst (=extremväder) som översvämning kan uppstå.

Fram till år 2070 är den förväntade, mest extrema vattennivån, +2,3 meter. Det ska jämföras med att havets medelvattenstånd vid den tidpunkten beräknas vara +0,33 meter. Sannolikheten för att havet ska stiga till extremnivån är 0,5 procent per år, eller en gång vart 200:e år.

Fram till år 2100 beräknas den mest extrema vattennivån bli 2,8 meter (medelvattenstånd beröknas då vara +0,64 m). Också här beräknas sannolikheten till 0,5 procent per enskilt år, eller en gång vart 200:e år.

I båda dessa nivåer (+2,3 meter och +2,8 meter) är också en säkerhetsmarginal inkluderad, på 0,3 respektive 0,5 meter. Det kan också tilläggas att extrema vattennivåer som kan inträffa vid hårt väder är kortvariga.

Markhöjning och nivåskillnad

Marken i Västerport (och även Farehamnen) kommer att höjas med nästan en meter. Det betyder att bostäderna på bottenplan i etapp 1 hamnar på nivån +3,0 meter.

Den nya Kajpromenaden kommer att utformas i nivåer, med lägre bryggor ut mot vattnet, och en extra platå närmast husen. I profil ser det ut som en väldigt platt trappa, från lägsta nivån vid den yttersta bryggkanten till den högsta nivån vid husfasaden.

Den här utformningen gör att de lägsta bryggorna kan bli täckta av vatten utan att Kajpromenaden för den skull blir oframkomlig.

Översvämningsskydd

Vid söder i höjd med Hamntorget kommer det redan från början att byggas ett permanent översvämningsskydd, här möts nämligen den ganska lågt liggande befintliga med den nya upphöjda kajen. Hur detta kommer utformas och gestaltas är inte bestämt än, men möjligen i form av en sittvänlig mur.

I stadsdelens gator planeras för så kallade semi-permanenta (”halv-permanenta”) skydd, som ska fungera för skyddsnivån på lång sikt (det vill säga en vattennivå på +2,8 meter). Ett semi-permanent skydd kan till exempel vara uppfällbara skydd som är förberedda i gatan, och som endast aktiveras vid extrema havsnivåer.

På lång sikt (efter år 2100) kan det bli aktuellt att anpassa hela Kajpromenaden till nya förutsättningar, med till exempel permanenta översvämningsskydd, liknanden det som planeras vid Hamntorget.

Det är viktigt att åtgärderna planeras och sätts in när det verkligen behövs. SWECOS utredning visar att närmare år 2 100 kan det bli aktuellt, och finnas möjligheter för, ett mera storskaligt skydd i form av förhöjning av hamnpirarna. Detta skulle inte bara skydda Västerport, utan också skydda stora delar av den befintliga staden mot framtida översvämningar.

Dagvatten

En omständighet som är lite speciell för Varberg och Västerport är att staden ”sluttar” mot havet och att i stort sett allt dagvatten från staden (regn och smältvatten) ska rinna genom Västerport etapp 1 på sin väg mot hamnbassängen. Med en ökad nederbörd blir det allt viktigare att avrinningen fungerar som den ska.
På Kajpromenaden i etapp 1 planeras för ett pumphus som kommer att hjälpa till att få ut dagvattnet i hamnbassängen vid extremväder.

Skyfallsgator

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli både vanligare och mer intensiva. Det är viktigt att säkerställa att situationen i Varberg inte kommer bli värre i och med byggnationen av Västerport. Därför har man i projektet genomfört en skyfallskartering. Det är en studie som visar vilka ytor i ett område som riskerar att översvämmas vid ett givet extremt regn. En skyfallskartering beräknar allt från översvämningsutbredning och vattendjup till flödesvägar för regnet.

Ett resultat av utredningen är att Magasinsgatan, och Sjöallén kommer att bli så kallade skyfallsgator. Det är dessa gator som i framtiden blir ett slags motorvägar för regn och smältvatten.

Fördröjning och utformning

För att ”lugna ner” dagvattnet på dess väg, så gäller det att fördröja det. Därför utformas gatorna på ett sätt så att de kan fånga upp vattnet. Ett sätt är att ha någon form av öppen dagvattenlösning, till exempel så kallade regnbäddar: en planteringsyta som är nedsänkt i marken som fördröjer och avleder vattnet.
Här finns stora möjligheter att arbeta med gestaltning så att gatorna också blir tilltalande.
Astrid på Skärets park, planteringar och gröna tak i stadsdelen kommer också hjälpa till att fånga upp vatten.

Helhetssyn

Till sist: Så varför höjer man inte marken i Västerport ännu mer, för säkerhets skull?
Etapp 1 (området närmast staden där det gamla färjeläget låg) ligger granne med befintliga områden, till exempel Campus och gamla stationen. Området kring nuvarande stationen ligger lågt, och risken för översvämningar runt Magasinsgatan/Västra Vallgatan är stor redan idag. Om marken i Västerport höjs för mycket skapas ett ”dike” i staden, och dagvattnet kommer inte kunna flöda vidare till havet.
Som alltid i stadsplanering handlar det om att se till helheten och hitta en balans.

Utredningar

Vill du själv läsa utredningarna som finns i detaljplanen för etapp 1, så finns de länkade här nedanför.
Har du frågor, är du också välkommen att kontakta Jenny Rydén, som är hållbarhetsansvarig i projekt Västerport.


Detaljerad studie för skyfall och stigande hav inom planområde Västerport etapp 1, SWECO Environment AB Pdf, 9 MB.

Skyfallsutredning Västerport, Varbergs stationsområde Pdf, 3.9 MB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: