Illustration med hav, hus, våg, hand med hjärta och träd och återvinningssymbol

Inriktningar för ny översiktsplan

Kommunfullmäktige har beslutat att den övergripande inriktningen är att Varberg ska växa hållbart. Detta beskrivs närmare i fem inriktningar, som ska vara vägledande när vi tar fram den nya översiktsplanen.

Varberg växer hållbart

Vi ska planera för en balanserad och hållbar utveckling av kommunen där vi tar tillvara kommunens kvaliteter och skapar nya goda livsmiljöer. Samtidigt ska vi begränsa användningen av naturresurser och vara beredda på konsekvenser av ett förändrat klimat.

Skapa goda livsmiljöer - på landsbygden och i stan

Ett Varberg för alla är ett enkelt, rikt och nära vardagsliv, med plats att bo och verka, i kommunens alla delar, i livets alla skeden. Beroende på var man bor ser förutsättningarna och lösningarna olika ut. Gemensamt är att vi behöver ge förutsättningar för en vardag där rörelse och rekreation får plats, liksom delaktighet, möten och social samvaro. En sådan vardag skapar förutsättningar för god hälsa, jämställdhet och jämlikhet – för ett socialt hållbart samhälle.

Möjlighet till olika sorters boenden för olika behov och plånböcker, säkerställer allas tillgång till bostad. En variation av bostäder och upplåtelseformer, till exempel hyresrätter och bostadsrätter, inom ett område säkerställer att den fysiska planeringen bidrar till ett inkluderande samhälle.

Genom att ge rum för vackra platser med grönska och vatten, ett varierat innehåll, omsorg om kulturvärden och det specifika för platsen bygger vi långsiktigt in stolthet och identitet. Det lokala näringslivet och civilsamhällets föreningar är viktiga aktörer i samhällsutvecklingen, inte minst i kommunens små orter, och ska ges förutsättningar att utvecklas.

Växa i takt

Varberg kännetecknas av en attraktiv stad, livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd. Varbergs olika delar – orterna i olika storlekar, inlandet och kusten, norr och söder – har olika förutsättningar för utveckling.

För att skapa en hållbar utveckling och god samhällsekonomi utvecklar vi i första hand större samlad bebyggelse i anslutning till befintliga orter i kommunen. På så vis skyddar vi värdefull jordbruksmark och naturmiljö samtidigt som ny byggnation bidrar till utveckling och bättre underlag för verksamheter, offentlig service och kollektivtrafik. På landsbygden kan ny samlad bebyggelse i mindre skala, precis som enstaka bebyggelse, även ske på andra platser där det bedöms vara lämpligt. Staden fortsätter vara en motor och resurs i samhällsutvecklingen för hela kommunen.

Ett växande näringsliv ges möjlighet att växa i takt med en ökande befolkning.
Utbyggnad av nya bostadsområden behöver gå hand i hand med
utbyggnad av allmänna anläggningar, som exempelvis försörjning av dricksvatten, avlopp, parker, naturområden, skolor, förskolor och kollektivtrafik. Tydlig prioriteringsordning säkerställer ytterligare en samhällsekonomiskt hållbar utveckling.

Samlad kunskap om förutsättningarna på en plats ligger till grund för vår planering och våra beslut. Kunskapen och möjligheterna för samhällsplaneringen utvecklas kontinuerligt genom forskning och innovation. Ny teknik inom vatten och avlopp samt nya mobilitetslösningar kan exempelvis ge möjlighet till större flexibilitet i den framtida planeringen.

Skapa ett fossilfritt och cirkulärt Varberg

Med nytänkande och framåtanda tar vi oss an resan mot ett cirkulärt Varberg som bidrar till att begränsa klimatpåverkan och tar tillvara resurser så länge det går innan de återförs in i ett giftfritt kretslopp.

Behovet av transporter kan minskas med ett nära vardagsliv, nya
mobilitetslösningar och smart planering. Genomtänkt placering av tillkommande bebyggelse skapar närhet till service och ett gott underlag för hållbart resande och kollektivtrafik för de resor och transporter som ändå behöver göras.

De naturresurser som redan tagits i anspråk i befintliga byggnader och anläggningar nyttjas, anpassas och återbrukas i utvecklingen av
kommunen.

Fortsatt produktion av fossilfri energi och ökad produktion av förnyelsebar energi, liksom ett mångsidigt näringsliv som nyttjar ny teknik och en ökad lokal matproduktion, ger möjlighet att minska det ekologiska fotavtrycket.

Beredd på ett förändrat klimat

Ett framtida Varberg behöver vara rustat för att möta de klimatförändringar som väntar, i form av ökande skyfall, översvämningar, tätare perioder av torka, värmeböljor, extrema väderhändelser. Vi utgår från höjda havsnivåer när vi planerar framtida bebyggelse.

Ett annat sätt att möta riskerna är att stärka naturens motståndskraft genom utveckling av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.

Genom en variation av olika naturtyper, naturmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet samt kontakt mellan olika naturområden ger vi förutsättningar för temperaturreglering, biologisk mångfald, vattenrening och pollinering. På så sätt kan vi skydda oss mot idag oförutsägbara effekter av ett förändrat klimat och fortsätta resan mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Utveckla och ta tillvara det som är bra med Varberg

Varberg är idag det öppna landskapet, kusten och bokskogarna. Här finns natur, biologisk mångfald och tysta platser. I bebyggda områden finns unika kulturmiljöer och kvalitet i byggnader och material. En god jordbruksmark ger förutsättningar för lokal matproduktion. Varberg har ett geografiskt gynnsamt läge längs ett väl sammankopplat kuststråk mellan Oslo, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. I kommunen finns närhet mellan platser och mellan människor. Varberg är ett tryggt
samhälle med social sammanhållning och goda möjligheter att utbilda sig. Inom kommunen finns en mångfald av verksamheter och företag i olika storlekar. Allt detta är värden i dagens Varberg som gör kommunen till en god livsplats och uppskattad besöksdestination.

Befintliga kvaliteter ska vara utgångspunkter och förädlas när Varberg utvecklas för framtiden. Tillkommande bebyggelse och förändrad markanvändning ska ske på ett sätt så att värdena finns kvar för framtida generationer att ta del av. Byggnader, platser och anläggningar tas till vara, utvecklas och anpassas så att de fungerar för nya funktioner och verksamheter, i takt med att samhället och behoven förändras.

Läs hela dokumentet

Planeringsinriktningar för ny översiktsplan Pdf, 652.3 kB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: