Ny kunskap i arbetet med översiktsplanen

Genom att ta fram utredningar inom olika områden får vi ny kunskap som kan ligga till grund när vi tar fram förslaget till ny översiktsplan.

Nya utredningar är ett av underlagen till den översiktsplan som tas fram. Det är först när översiktsplanen är beslutad politiskt som kommunen tagit ställning till hur mark- och vattenområden kan användas i framtiden.

I arbetet med en ny översiktsplan tar vi fram följande utredningar och undersökningar:

En resvaneundersökning kommer presenteras här på hemsidan när den är klar.

Översvämningsrisker

Utredningen visar var risken för översvämning från hav och skyfall till följd av klimatförändringar är störst i kommunen. Den är ett viktigt underlag i arbetet med den nya översiktsplanen eftersom kommunen i planen ska redovisa risker för skador på byggd miljö och hur riskerna kan minska eller upphöra. Genom utredningen kan vi identifiera platser som mer eller mindre lämpliga att bygga på i framtiden.

Utredningen är också ett viktigt underlag för vårt arbete med att klimatsäkra kommunen.

Översvämningar

Utredningen i rapportform: Översvämningar till följd av ett förändrat klimat Pdf, 12 MB.

Solenergi och vindkraft

Idag finns 16 vindkraftverk och fyra solenergianläggningar i drift i kommunen. Behovet av el väntas öka i framtiden, vilket gör att kommunen i en ny översiktsplan behöver peka ut plats för ny elproduktion.

Utredningen fokuserar på vilka geografiska områden som kan passa för storskalig vindkraft och solenergi. För vindkraft utreds både ytor på land och till havs. För solenergi utreds anläggningar med en effekt på 20 till 150 MW, som tar en större markyta i anspråk.

Denna utredning utgör ett värdefullt kunskapsunderlag, men innebär inte några ställningstaganden från kommunens sida. Det är först i och med att kommunen beslutar om en ny översiktsplan som kommunen ger vägledning om kommunens mark- och vattenanvändning.

Vindkraft

För att vindkraftverk ska kunna byggas inom områden som pekas ut i en översiktsplan krävs många avvägningar och tillstånd enligt bland annat miljöbalken. Vindkraften ska anpassas till landskapet och utblickar samtidigt som hänsyn ska tas till bland annat natur- och kulturmiljö, fiske och närliggande bebyggelse.

Den tekniska utvecklingen har medfört att vindkraften blivit effektivare och det behövs mindre markyta per producerad energimängd nu jämfört med 2010. Även miljöpåverkan i form av buller har minskat med nya vindkraftverk.

Möjligheterna för vindkraft i Varbergs kommun är goda tack vare goda vindförhållandena, bra elanslutningar och närhet till regioner med stora elbehov.

Utredningen föreslår att tre områden som redan byggts ut fortsatt bör vara utpekade som vindkraftsområden. Ett tidigare utpekat område föreslås utgå. Övriga tidigare utredningsområden föreslås ligga kvar. Tre områden på land samt ett område till havs föreslås som nya utredningsområden.

Solenergi

Solenergianläggningar ska helst byggas på mark som redan byggts ut, till exempel industriområden eller längs med järnväg och vägar. Det är bäst att placera solenergianläggningar nära Varberg och andra tätorter i kommunen, där elbehovet är som störst. Det går att kombinera vindkraftverk och solenergianläggning på samma markyta för att nyttja marken optimalt.

Utredningen har identifierat sju större områden som kan vara möjliga att utveckla för storskalig solenergiproduktion. Dessa områden kan sammanlagt ge totalt 450 MW installerad effekt från solenergi. De identifierade områdena är mestadels jordbruksmark, som inte är av högsta klass. Områdena ligger främst i anslutning till Västkustbanan och E6:an. Rekommendationen är att utvärdera om det går att kombinera solenergianläggningar med jordbruk på samma markyta eller om man kan göra åtgärder som stärker den biologiska mångfalden på platsen.

Solenergi- och vindkraftsutredningen i sin helhet

Solenergi- och vindkraftsutredning Pdf, 20.9 MB.

Värdering av jordbruksmark

Jordbruksmarken i Varberg är idag koncentrerad till de centrala och västra delarna av kommunen. Det är också här de större sammanhängande jordbruksytorna finns. En kartläggning av kommunens jordbruksmark är viktig för att kunna skydda jordbruksmark av högt värde när Varberg växer.

Åker- och betesmark har olika roll i odlingslandskapet och båda behövs för väl fungerande ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Åkermark kan användas till både växtodling och bete medan betesmark inte lämpar sig för modern odling.

Utredningen visar att kommunen har stora ytor med jordbruksmark av mycket högt värde, både vad avser markens egenskaper och användningen av marken.

Markegenskaper

Åkermark med mycket goda markegenskaper finns främst i södra delarna av kommunen medan betesmarker med mycket höga värden finns i kustlandskapet och på öar.

Exempel på markegenskaper som klassas högt:

 • hög lerhalt, som ger bördig mark.
 • god naturlig markavvattning – positivt för växtens förmåga att utveckla rotsystem och ta upp näring från marken.
 • stora jordbruksytor som ligger nära varandra, vilket innebär korta körsträckor och mindre tid för transporter mellan olika marker.

Markanvändning

Åkermark med höga värden kopplat till markanvändning finns spritt i jordbrukslandskapet medan betesmarker med mycket höga värden finns i kustlandskapet och på öar.

Exempel på markanvändning som klassas högt:

 • storleken på jordbruksenhet – hur stor yta som brukas av en lantbrukare
 • brukningscentrum – plats för ekonomibyggnader, marken närmast är mest effektiv att bruka
 • djurhållning – närhet till utomhusbete och plats för spridning av gödsel
 • betesmark som är berättigat till miljöstöd för slåtter och bete

Värdering av jordbruksmark - utredningen i sin helhet

Värdering av jordbruksmark Pdf, 14.2 MB.

Ekosystemtjänstanalys

En ekosystemtjänstanalys beskriver och värderar natur av betydelse för människor och samhälle. Jordbrukslandskap har få ekosystemtjänster, i huvudsak matproduktion medan skogs- och naturområden kan ge oss människor flera viktiga ekosystemtjänster.

I analysen ingår en kartläggning av följande ekosystemtjänster* i Varbergs kommun:

 • bullerdämpning och luftrening
 • marker med stöd för pollinering
 • fördröjning av dagvatten och vattenrening
 • krontäckning hos träd – temperaturreglering och skugga
 • rekreation och friluftsliv
 • marker med stöd för biologisk mångfald
 • skogsproduktion

*Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturen skapar och som vi människor drar nytta av.

Bullerdämpning och luftrening

Träd, buskar och öppna ytor med växtlighet bidrar till att dämpa buller och rena luft och är därför viktiga för såväl stad som landsbygd. Analysen visar att områden med hög förmåga till bullerdämpning och luftrening framför allt finns i kommunens östra delar. I tätorten Varberg finns en brist på områden för bullerdämpning.

Pollinering

Grönsaks-, frukt- och bärodling samt odling av raps, rybs, åkerböna och klöverfrö är beroende av insekters pollinering. För att pollinering ska fungera behöver insekterna livsmiljöer i form av betesmarker, buskmarker och öppen mark som till exempel hedmarker och örtängar. Kartanalyser visar att lämplig mark för pollinering är jämt spridd i kommunen med bäst förutsättningar i kustlandskapet och på öar.

Fördröjning av dagvatten och vattenrening

När det regnar tas vatten upp av lövverk, porös jord, diken eller planteringsytor i staden. Genom att sippra ner i marken kan vattnet renas på olika sätt på sin väg ut i havet. Det finns också till exempel dagvattendammar som kan ta emot kraftiga regn och rena vattnet. Genom att studera markens genomsläpplighet, lågpunkter, växtlighetens upptag av regnvatten och till exempel lutning på marken kan man få en bild av landskapets naturliga förmåga att reglera vattenflöden. Ju långsammare vattenflöden desto bättre möjligheter för naturen att själv rena vattnet. Analysen visar att fördröjning av dagvatten är spritt inom hela kommunen men bäst förmåga finns i kommunens södra delar.

Krontäckning hos träd - temperaturreglering och skugga

Med sina trädkronor hjälper träden till att sänka värmen lokalt och erbjuda skugga och skydd mot solens strålning. Förutom svalka och skugga har träd visat sig ha en positiv effekt på människors mentala hälsa. Träd är därför viktiga i staden. En analys av krontäckningsgraden hos urbana skogar och träd visar att det råder stor variation inom tätorten Varberg och att det är främst i de större grönområden som vi kan dra nytta av träden för lägre temperatur och skugga.

Rekreation och friluftsliv

Det finns ett samband mellan grönska, natur och människors hälsa. Gröna miljöer uppmuntrar fysisk aktivitet, minskar stress, erbjuder återhämtning och avslappning. En kartanalys av skogar, ängar och betesmarker visar att Varberg har stora sammanhängande områden för rekreation och friluftsliv, både i staden och på landsbygden.

Biologisk mångfald

En rik biologisk mångfald är en grundsten för alla tjänster som vi får från naturen. Viktiga områden för biologisk mångfald är till exempel nyckelbiotoper med höga naturvärden, riksintressen för naturvård och Natura 2000-områden. Analysen visar att det är längs kusten och i den sydöstra delen av kommunen som det finns starka indikatorer på hög biologisk mångfald. Olika arter av värde för naturen finns spridda över hela kommunen.

Skogsproduktion

Från skogen får vi olika produkter som till exempel virke och biobränsle. Skogsområden är också ett mått på var kol finns inlagrat ovan mark. Skog finns framför allt i kommunens östra och norra delar.

Ekosystemtjänstanalys - utredningen i sin helhet

Ekosystemtjänstanalys för Varbergs kommun Pdf, 28.9 MB.

Ekologisk landskapsanalys

Den ekologiska landskapsanalysen visar olika naturtyper i kommunen och vilka möjligheter som finns för olika arter att röra sig mellan naturtyperna och vilka barriärer, till exempel byggnader och vägar, som hindrar spridning i landskapet. I landskapet kan mindre områden som lövdungar och trädalléer underlätta flytt genom landskapet genom att erbjuda till exempel fåglar en plats för skydd och rast.

Gräsmarker för insekter, vildbin och fjärilar

Gräsmarker är spridda inom kommunen men finns mest längs kusten och på öar. Då gräsmarkerna ofta är små finns få möjligheter till spridning mellan markerna, endast ett fåtal så kallade spridningskorridorer finns inom kommunen.

Barrskog, sjöar, vattendrag, hav, bebyggelse och vägar med mycket trafik skapar barriärer för insekter, vildbin och fjärilar.

Löv- och ädellövträd för vedinsekter

Löv- och ädellövträd är boplats för vedinsekter och finns spridda i kommunen södra, mellersta och östra delar. Ädellövträd är träd som ses som särskilt ekonomiskt och ekologiskt värdefulla, till exempel ek, bok, ask, alm, lind, lönn, fågelbär och avenbok.

Det finns få spridningsmöjligheter mellan områdena med undantag för den sydöstra delen av kommunen. Framför allt jordbruksmark och sjöar utgör barriärer för spridning.

Löv- och blandskog för fåglar

Nötväcka, gröngöling och stjärtmes är exempel på fåglar som lever i löv- och blandskog. Dessa skogsområden finns spridda i kommunens södra, mellersta och norra delar. Då skogsområdena ofta ligger nära varandra finns bra spridningsmöjligheter mellan syd och norr.

Det är framför allt jordbruksmark och större barrskogar som kan utgöra barriärer.

Mosaikmarker

Mosaikmarker är områden där det sker en övergång mellan olika naturmarker som skog och öppen mark eller där det finns en mix av olika biotoper. Mosaikmarker är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden i skogs- och jordbrukslandskapet. De finns spridda inom kommunen med undantag för skogsområdena i norr och öster, kustområdet samt jordbruksmarker i söder. I de centrala delarna av kommunen finns stora sammanhängande områden.

Värna livsmiljöer för insekter och fåglar

Den ekologiska landskapsanalysen visar i sin helhet att gräsmarker, lövskog och mosaikmarker är spridda över kommunen, vilket beror på att kommunen domineras av åkermark och barrskog. Det är viktigt att värna insekters och fåglars livsmiljöer och undvika ny byggnation i områden med höga naturvärden eller där spridningsstråk finns. Genom att röja områden med igenväxta betesmarker och lämna död ved i naturen kan fler livsmiljöer skapas för olika insekter och fåglar.

Ekologisk landskapsanalys - utredningen i sin helhet

Ekologisk landskapsanalys Pdf, 5.1 MB.

Kulturmiljöutredning Grimeton världsarv

Världsarvet Grimeton radiostation ligger cirka en mil öster om Varberg. Platsen valdes 1922 för att den låg nära kusten och för att det öppna jordbrukslandskapet möjliggjorde radiokommunikation med New York. Omkring radiostationen finns en buffertzon, som ska skydda världsarvet. Här har jorden brukats i många sekler och här finns kyrkbyar och gårdar. I landskapet syns historiska spår av forntidsgravar, borgar och gärdesgårdar från laga skiftet. På senare tid har idrottsplaner, villabebyggelse, Göthriks skola och till exempel golfbana byggts i området.

Kulturmiljöutredningen beskriver kulturmiljövärdena i området och ger förslag på hur de kan skyddas. Den ger också vägledning för utformning av ny och befintlig bebyggelse.

Inom buffertzonens område har landskapet en varierande känslighet för förändring. I utredningen delas därför området in i tre zonområden, där olika rekommendationer ges: zon A, zon B och områden utanför zon B. Utredningen identifierar också viktiga siktlinjer inom hela buffertzonen.

Utredningen fastslår att det är viktigt att bevara den öppna betade marken och inte bryta radiostationens dominans i landskapet. Jordbruk behövs för att bevara det öppna landskapet samtidigt som större byggnader och andra anläggningar kan störa siktlinjer mot antenntornen. Hit hör till exempel vindkraftverk, master/torn eller större villabebyggelse. Solcellsparker kan störa radiokommunikationer och påverka landskapsbilden i närområdet.

Inom zon B bör ny bebyggelse uppföras enligt lokal byggnadstradition och placeras längs vägar, längs foten av höjder och i anslutning till befintlig bebyggelse.

Kulturmiljöutredningen i sin helhet

Grimeton världsarv och kulturmiljö Pdf, 42.9 MB.

Publicerad den:

Senast Ändrad: