Planförslaget växer fram

Fram till årsskiftet 2023/2024 har vi arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan genom att närmare studera hur kommunen kan växa i framtiden och ta fram olika förslag till ställningstaganden.

Det kan handla om ställningstaganden kring trafik, parker och naturområden, bostäder och samhällsservice kopplat till kommunens olika orter och samhällen.

I arbetet utgår vi ifrån nationella och regionala mål samt politiskt antagna styrdokument, som handlar om hållbarhet och samhällsbyggnad.

Strategier och planer inom samhällsbyggnad

Vi tar också fram utredningar och tar hänsyn till olika möjligheter och begränsningar, som till exempel kulturmiljö och riksintressen.

Ny kunskap i arbetet med översiktsplanen

Vi använder också kunskap som vi fått från kommuninvånare, företagare och organisationer under den tidiga dialogen.

Tidig dialog med invånare, företag och organisationer

Planförslaget behandlas politiskt

Under våren 2024 behandlas förslaget till ny översiktsplan politiskt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 april om återremiss av förslaget. Vi har i uppdrag att justera planförslaget. Beslut om samråd är ännu inte fattat, därför kan innehållet i förslaget förändras fram till samrådsbeslut.

Bild på en tratt som visar vad vi tar hänsyn till när vi tar fram en översiktsplan. 

Publicerad den:

Senast Ändrad: