Omvärldstrender och utmaningar

Vi lever i en globaliserad, sammankopplad värld. Här får du koll på de större megatrender som kan påverka även oss i Varberg samt vilka utmaningar detta kan innebära för oss i framtiden.

Omvärldstrender

Världen blir varmare, klimatet osäkrare

Världen blir allt varmare till följd av mänsklig påverkan. Den globala
medeltemperaturen för 2013–2017 var nära 1,0 grad varmare jämfört med genomsnittet för perioden 1850–1905. I ett längre historiskt perspektiv är det en kraftig avvikelse och målsättningarna handlar nu om att klimatet inte ska bli ännu varmare.

Digitalisering, automatisering och AI-fiering

Den teknikutveckling vi nu står inför bygger på att analogt blir digitalt, allt kopplas upp med allt. Att algoritmerna blir smartare och smartare förändrar allt. Med ett längre tidsperspektiv börjar en ny epok formas, som vi ser förändrar både produktionsordning, institutioner och kultur redan idag.

Vi ser i nutid hur digitala plattformar, digitalisering och artificiell intelligens förändrar hur vi jobbar, vad som köps och säljs och på vilket sätt. Denna
utveckling kommer att fortsätta och accelerera framåt.

Förändrad globalisering

Såväl inom den växande AI-ekonomin som inom andra delar av världsekonomin blir Kinas andel allt större. På samma sätt som att USA:s globala dominans fick stor effekt på alla områden, inklusive kultur och konsumtion, kan vi vänta oss att Asiens del av marknaden växer de kommande årtiondena och att det kommer att påverka oss. Samtidigt finns tendenser att produktion kan bli mer aktuell att flytta tillbaka till Europa igen.

Urbanisering med nyansering

Det finns skäl att nyansera bilden av hur de demografiska förändringarna i Sverige ser ut. Man kan lätt tro att storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö växer på grund av inrikes flyttnetto, men så är inte fallet. Storstäderna har de senaste åren ett negativt inrikes flyttnetto och växer på grund av högt födelsenetto och invandring. De kommuner som växer på grund av inrikes flyttnetto är i själva verket i första hand kranskommuner till storstäder och större städer. Det är här den egentliga urbaniseringen sker i Sverige, till storstadsregioner och till landets större städer utanför storstadsregionerna.

En åldrande befolkning

I västvärlden beräknas andelen äldre öka tämligen dramatiskt mot 2040. Enligt Statistiska centralbyråns senaste befolkningsprognos beräknas 8 procent av folkmängden i hela riket vara 80 år eller äldre år 2040, jämfört med 5 procent idag. Utvecklingen drivs av ökat välstånd, mer hälsosamma livsstilar samt tekniska och medicinska framsteg. En åldrande befolkning kan bland annat innebära ökade behov av den kommunala servicen kopplat till äldreomsorg, som i sin tur kan se lite olika ut runtom i kommunen. Ålderssammansättningen i kommunen har betydande påverkan på kommunens ekonomi.

Utmaningar för framtida Varberg

Varberg ligger i en attraktiv del av Sverige och många vill leva, arbeta, bo, besöka och etablera sitt företag i kommunen. Att Varberg är en tillväxtkommun gör att vi behöver planera för att växa på ett hållbart sätt.

När vi analyserar omvärldstrender och Varbergs goda förutsättningar finns det vissa utmaningar, som vi har som utgångspunkt när vi planerar mark- och vattenanvändning i framtiden.

Naturresurser och klimat

Planeringen för hur mark och vatten ska användas är en viktig pusselbit för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle med acceptabel klimatpåverkan. Vi behöver bygga ett samhälle som möjliggör ett hållbart vardagsliv. Det handlar om att minska resursförbrukningen inom områden som energi, transporter och konsumtion.

Varberg behöver till exempel bidra till minskade utsläpp från transportsektorn, vilket ställer krav på nya drivmedel och nya mobilitetslösningar. Bostäder och infrastruktur som vägar måste anpassas för att stå emot effekter av klimatförändringarna, till exempel skyfall, höjd havsvattennivå och långvariga värmeperioder.

Befolkning och sociala utmaningar

När kommunen växer med fler invånare är det viktigt att samhällsplaneringen bidrar till en välmående kommun där människor mår bra. Vi behöver säkerställa att den fysiska planeringen inte bidrar till att skapa socialt utsatta områden. Det kan handla om att blanda bostads- och hyresrätter och skapa platser för rörelse, rekreation, möten och samvaro.

2021 hade Varberg betydligt högre andel befolkning i åldrarna 65+ än riket. I gruppen äldre finns idag en del skillnader när det gäller hälsa och ork, digital kompetens, ekonomi och etnisk bakgrund. Skillnaderna kan öka risken för isolering och psykisk ohälsa på grund av ensamhet. Detta i sin tur ställer krav på mötesplatser för äldre för att skapa en känsla av gemenskap och undvika isolering.

Konkurrens om marken

När efterfrågan på bostäder och verksamhetsmark ökar innebär det en ökad efterfrågan på obebyggd mark. Detta samtidigt som jordbruksmarken i Varberg har ett stort värde för matproduktion och naturmark samt gröna miljöer behövs för att vi och djuren ska må väl. Det är en utmaning att bygga ut bostäder, verksamhetsmark och kommunal service utan att ta för mycket mark i anspråk. För att växa hållbart krävs att vi i många fall omvandlar befintlig bebyggelse och hushållar med resurser.

Mer information

Inriktningar för ny översiktsplan Pdf, 652.3 kB. 

Publicerad den:

Senast Ändrad: