En ny översiktsplan behövs

Vi behöver planera för hur Varbergs kommun kan fortsätta att utvecklas och växa hållbart de kommande decennierna. I arbetet med att planera vårt framtida Varberg är översiktsplanen ett viktigt verktyg.

Översiktsplanen styr användning av mark och vatten

En översiktsplan beskriver hur mark och vatten kan användas på ett hållbart sätt. Översiktsplanen beskriver både hur kommunen kan bevaras och hur den kan utvecklas på sikt. Planen visar till exempel:

 • nya områden för bostäder i staden och i mindre samhällen
 • nya verksamhetsområden
 • större vägar, järnväg
 • värdefulla områden att bevara, till exempel jordbruksmark och naturområden

Översiktsplan ska hålla länge och ha ett långsiktigt perspektiv. Det kan exempelvis handla om var kommunen vill se utveckling inom de kommande 20-30 åren.

Planen ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut. Den används som ett stöd och underlag för detaljplaner och vid bygglov.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är vägledande och spelar en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Till exempel får kommunen och andra aktörer lättare att investera i infrastruktur, nya bostäder och lokaler när man har en tydlig bild av hur kommunen ska utvecklas.

Översiktsplan 2010

En ny plan behövs

Enligt kommunens uppskattning kommer Varberg växa till cirka 90 000 invånare år 2050. För att Varberg ska växa hållbart krävs god planering. Det behövs en ny översiktsplan, som anger hur vi i framtiden bör använda våra mark- och vattenområden. Vi behöver ta till oss ny kunskap och nya erfarenheter för att kunna skapa goda livsmiljöer där vi hushållar med naturens resurser och begränsar vår påverkan på klimatet.

Sedan den nuvarande planen antogs 2010 har det skett förändringar i lagar och i befolkningens sammansättning utifrån olika faktorer. Miljöförändringar, större infrastrukturprojekt och teknisk utveckling inom många områden gör också att det behövs en ny översiktsplan.

Så tar vi fram översiktsplanen

Att ta fram en översiktsplan är ett omfattande arbete. Hur en översiktsplan ska tas fram är reglerat och sker i flera steg:

 • Tidig dialog
 • Planförslag tas fram
 • Samråd
 • Planförslag justeras
 • Granskning
 • Antagande

Vi vill att många är med och bidrar med sin kunskap till planen. Det gäller myndigheter, företagare, organisationer och invånare. Dialog är ett viktigt verktyg i framtagandet av översiktsplanen och finns med i flera av stegen.

I processbilden nedan kan du se var vi befinner oss just nu.

 1. Genomfört

  Tidig dialog

  Genom en tidig dialog med kommuninvånare, företagare, intresseorganisationer och barn/ungdomar får vi in viktiga synpunkter på hur de som bor och verkar i kommunen ser på framtida Varberg. Den tidiga dialogen pågick hösten 2022 till i början av 2023.

 2. Pågående

  Planförslag tas fram

  Personer med olika fackkompetenser är med och tar fram planförslaget. Till grund för planförslaget ligger tidigare antagna styrdokument som exempelvis grönstrategi och trafikstrategi, utredningar om till exempel översvämningsrisker och jordbruksmark samt nya ställningstaganden. Därefter behandlas förslaget politiskt innan beslut om samråd.

 3. Kommande

  Samråd

  Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott ställs planförslaget ut och myndigheter, organisationer och enskilda får möjlighet att tycka till.

 4. Kommande

  Planförslag justeras

  Planförslaget justeras utifrån de synpunkter och remissvar som kommit fram under samrådstiden.

 5. Kommande

  Granskning

  När planförslaget justerats ställs det åter igen ut, denna gång för granskning. Myndigheter, organisationer och enskilda har möjlighet att tycka till.

 6. Kommande

  Antagande

  Översiktsplanen antas i kommunfullmäktige.

Godkänd handling

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Katrin Sahlqvist
Projektledare

Fakta

Översiktsplanen är ett av kommunens allra viktigaste strategiska dokument och visar hur vi vill använda mark och vatten i framtiden.

I dagens Varberg är 9% av marken bebyggd medan 32% är jordbruksmark. Skogsmarken står för 50% och öppen myrmark och övrig mark står för 8%. Källa: SCB 2021