Kulturmiljö i Varberg

Brukstorget

Foto: Natalie Greppi

När vi bygger nytt eller utvecklar vår befintliga miljö måste vi förhålla oss till Varbergs kulturhistoriska och miljömässiga värden. Vi ansvarar för vår kulturmiljö tillsammans. Både offentliga och privata fastighetsägare och kommun har ett särskilt ansvar att förvalta och förändra vår livsmiljö på ett varsamt sätt. Det offentliga ska föregå med gott exempel. På denna sida kan du bland annat läsa om våra kulturmiljöprogram som handlar om värdefulla områden i olika delar av Varbergs kommun.

Inom arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö vill Varbergs kommun uppmuntra alla fastighetsägare i Varberg att förvalta och utveckla vårt kulturarv. I samband med förändringar och nybyggnation ska vi förhålla oss till den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska och miljömässiga värden.

Bakom de flesta hus och sammanhållna miljöer finns en arkitekt, en tanke och idé som syftar till att skapa ett gott boende, en estetik och en helhetsverkan. Ofta har också stadsplanen, som styrt hur och var husets placerats, en genomarbetad tanke. Ett områdes historia är av stor betydelse för en god bebyggd miljö, för attraktiva boendemiljöer och för människors identitet. Det finns kvaliteter som är värda att bevara och respektera, och i Kulturminneslagens första paragraf slås det fast att vi alla har ansvaret för vår kulturmiljö. Genom åren kan också nya behov för boende ha uppstått, eller brister i arkitektur och planeringsidéer som har medfört önskan till förändring. Idag finns även ett tydligt behov hos den enskilde att få sätta sin egen personliga prägel på sitt boende, vilket också kan vara av stor betydelse för personlig trygghet, trivsel och förankring i tillvaron. Dessa behov måste vägas samman.

För att tydliggöra och sprida kunskap om de värdefulla miljöer som finns har vi tagit fram tre kulturmiljöprogram som täcker olika delar av Varbergs kommun. Dessa fungerar som vägledande underlag i samband med handläggning av plan- och bygglovsfrågor.

Stadens karaktärer - kulturmiljöer i Varbergs stadsområde

Vi vill att kunskapen om de kulturhistoriska kvaliteter som finns inom Varbergs stadsområde ska bli kända av dig som rör dig i staden, är fastighetsägare eller boende. Stadens karaktärer är ett översiktligt och lättillgängligt kunskapsunderlag som kan inspirera vid vård, underhåll och utveckling av bebyggelsen i stadsområdet.

Programmet innehåller ett urval stadsmiljöer som är tidstypiska eller unika, välbevarade eller berättar om ett skede i stadens historia och framväxt. En sådan miljö ska vara sammanhållen och bestå av en bebyggelsegrupp med tydliga, kulturhistoriska värden. Stadens karaktärer omfattar det Varberg som växt fram från 1880-talet och framåt. De äldsta delarna i behandlas i det kulturhistoriska underlaget Varbergs stadskärna.

Stadens karaktärer Pdf, 306.5 MB.

Varbergs stadskärna - kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor

Varbergs stadskärna beskriver den äldre stadskärnan och Esplanadområdet. Båda dessa områden ligger inom riksintresset för kulturmiljövården. De har fått status som riksintresse bland annat eftersom de "… speglar svensk stadsbyggnad under 1600-talet, samt utvecklingen under 1800-talet i bad- och kurortens spår” (ur Riksantikvarieämbetets motivering).

I rapporten kan du bland annat läsa om den historiska bakgrunden och om vilka riktlinjer som gäller för de olika kvarteren.

Varbergs stadskärna Pdf, 40.8 MB.

Kulturmiljöprogram för landsbygden i Varbergs kommun

Vi vill att fastighetsägare, planerare och alla som bor i Varberg, ska känna till och vara nyfikna på de värdefulla kulturmiljöer vi har i kommunen. Kunskap ger bättre förutsättningar att kunna ta tillvara kulturmiljön. Vi hoppas att kulturmiljöprogrammet ska väcka ett intresse att vårda och underhålla våra kulturmiljöer och den bebyggelse som ingår.

Synen på kulturarvet har utvecklats med åren. Programmet togs fram 2016 som ett led i det politiska miljömålet ”God bebyggd miljö” som handlade om att bevara och utveckla miljöernas kulturhistoriska och estetiska värden. Samtliga kulturmiljöer redovisas i text, foto och kartmaterial och i anslutning till de presenterade miljöerna finns översiktliga rekommendationer för hur de landskapshistoriska och bebyggelsemässiga värdena på bästa sätt kan förvaltas i framtiden.

Kulturmiljöprogrammet del 1 Pdf, 12.4 MB.
Kulturmiljöprogrammet del 2 Pdf, 12 MB.

Bebyggelseinventeringen

2009 inventerade vi tillsammans med Länsstyrelsen i Halland värdefull bebyggelse i kommunen. Inventeringen används som kunskapsunderlag i samband med handläggningen av plan- och bygglovsfrågor.

För att skapa en god bebyggd miljö krävs bland annat miljötänkande vid nybyggande, men även att vårt kulturarv i form av byggnader och miljöer bevaras. Ett av de politiska delmålen var därför att all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skulle vara identifierad senast 2010. Under perioden 2005 till 2009 gjordes därför en inventering av samtliga kommuner i Halland. Sammanlagt valdes cirka 10 200 objekt ut i länet, vilket motsvarar cirka 10 procent av Hallands fastigheter. I Varbergs kommun valdes 1 604 objekt ut. Inventeringen skulle kunna ses som kulturmiljövårdens motsvarighet till naturvårdens ”rödlistade arter”. Foton och ett antal basuppgifter om de objekt som bedömts ha ett kulturhistoriskt värde, har samlats in och lagts i en GIS-databas. I samband med inventeringen graderades objekten i klasserna A, B och C.

 • Klass A innebär att byggnaden eller bebyggelsen är så värdefull att den i princip skulle kunna bli byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Endast ett fåtal byggnader hamnar i klass A.
 • Klass B innebär att byggnaden eller bebyggelsen är mycket kulturhistoriskt värdefull och bör skyddas enligt Plan- och bygglagen genom q-märkning eller motsvarande.
 • Klass C är den största gruppen av kulturhistoriskt värdefulla objekt i inventeringen. Dessa hus är ofta av mer vardagskaraktär av lokalhistoriskt intresse och viktiga för helhetsmiljön. Även här kan q-märkning vara aktuellt.

Värdefulla byggnader och områden kan skyddas med tre beteckningar. Dessa ser du i detaljplanen för området.

q-märkt

Ett litet q innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas.

Bestämmelser i detaljplanen kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovspliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras.

Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan.

k-märkt

Ett litet k betecknar att byggnaden har kulturhistoriska värden som ska tas till vara. Du måste ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag när du vill göra ändringar. Vad det innebär preciseras genom bestämmelser som står i detaljplanen och kan till exempel ange vilken färg en byggnad får ha eller hur fönstren får se ut.

Q-märkt

Ett stort Q är en bestämmelse om hur ett område eller en byggnad får användas. Den innebär att användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärden. Det betyder att det kan vara bostäder, kontor, butiker eller annat, så länge bevarandet av byggnaden inte motverkas.

Stora Q är alltså inte en ”strängare variant” av lilla q.

Byggnadsvårdsdiplom

Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnadsvård inom Hallands län. För att få in nomineringar från hela Halland får hembygdskretsar, byggnadsnämnder och kulturnämnder i området lämna sina förslag.

Kriterier för att bli nominerad för diplom:

1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhistoriska utgångspunkter föredömligt sätt.

2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och vård av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnadsmiljö.

4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell.

Byggnadsnämndens nomineringar

 • Sonjas veranda i Tvååker
 • Rya Kvarn, Valinge
Sonjas veranda i Tvååker

Sonjas veranda i Tvååker

Rya kvarn i Valinge

Rya kvarn

 • Åkaren 13, Varbergs Bostads AB
 • Lindbergs kyrka, Lindberga församling.

  • Varmbadhuset, Varbergs Fastighetsbolag
  • Stadshus A, Varbergs kommun
  Varmbadhuset i Varberg

  Foto: Natalie Greppi

  2021 mottog VFAB byggnadsvårdsdiplom för renoveringen av Varmbadhuset.

  • Trönninge 12:25 – Torsegården
  • Söderport 3
  • Vare 3:8, Johnssons gård
  • Hattmakaren 3

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Maria Söderlund
  Stadsarkitekt

  Fakta

  Ett områdes historia är av stor betydelse för en god bebyggd miljö, för attraktiva boendemiljöer och för människors identitet. Det finns kvaliteter som är värda att bevara och respektera.