Illustration över Varbergs kommun med orter utsatta och tåg, färja, fisk, hus, vindkraft, får och radiostation.

Varberg växer hållbart

Det är viktigt att växa hållbart. Varbergs stadsområde växer och vi satsar också på kommunens större orter på landsbygden.

Genom att utveckla de platser där det redan idag finns infrastruktur och kommunal service har vi möjlighet att skydda värdefull jordbruksmark och natur. Tätare och mer sammanhållen bebyggelse i staden minskar behovet av bilresor och gör att vi kan resa hållbart till exempelvis arbetet eller fritidsaktiviteter. Det ska vara lätt att göra rätt!

Målsättningen när Varberg växer är att utveckla staden, livskraftiga serviceorter och en levande landsbygd. När bostäder byggs har vi i kommunen ett ansvar att planera för förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och till exempel idrottsplatser. Vi planerar också infrastruktur, vägar, cykelbanor och busshållplatser.

Så växer kommunen

Staden

Staden Varberg växer genom att befintliga områden utvecklas och en ny stadsdel, Västerport, planeras vid havet. Inne i centrum bygger vi nytt på ytor som redan är bebyggda. Det byggs nya bostäder och områden binds samman. Med gröna ytor skapas liv mellan husen. Närhet till parker och andra gröna ytor bidrar till fler platser för möten och fritidsaktiviteter. För att bevara och utveckla Varbergs stadsmiljö finns en förtätningsstrategi och ett stadsbyggnadsprogram.

Staden växer

Större orter utanför centrum

För de större orterna utanför centrum har vi tagit fram fördjupade översiktsplaner. Det gäller Bua, Väröbacka, Veddige, Kungsäter, Rolfstorp-Skällinge och Tvååker. Genom att utveckla dessa samhällen kan man ta tillvara redan utbyggd infrastruktur och kommunal service. Dessa orter skapar också närhet till service för de som bor på den omgivande landsbygden.

Kommunen växer

Fördjupade översiktsplaner

Mindre orter på landsbygden

För de mindre orterna finns ortsutvecklingsstrategier. Det gäller samhällen som Hunnestad, Gödestad, Valinge och Sibbarp.

Landsbygdsutveckling - ortsutvecklingsstrategier

Himle växer

Stöd till landsbygdsutveckling

Så växer vi hållbart

När Varberg växer så är hållbarhet i fokus. Vi tar ansvar för att växa på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Det gör vi bland annat genom att vara rädda om våra resurser och bygga där det redan har investerats i vägar, teknik, service och kollektivtrafik. På så vis skyddar vi värdefull jordbruksmark och naturmiljö.

Utbyggnad i stadsområdet och serviceorterna bidrar samtidigt till tryggare och mer tillgängliga tätorter, minskade behov av bilresor och ökat underlag för att utveckla service, fritidsutbud och kollektivtrafik.

Vi verkar också för ett resurseffektivt byggande med giftfria material.

När nya miljöer växer fram skapar vi platser där människor kan mötas, och miljöer som lockar till en hälsosam livsstil.

För att främja delaktigheten från kommunens invånare arbetar vi löpande med att bjuda in till möten och dialog kring det som händer. Det är tillsammans vi skapar framtidens Varberg.

Ett Varberg för alla

I takt med att vi växer ökar också mångfalden. Med ett öppet och inkluderande klimat styr vi mot vår vision - västkustens kreativa mittpunkt.

När människor med olika bakgrund möts främjas kreativitet och innovation. Det skapar förutsättningar för utveckling inom både näringsliv, föreningsverksamhet och kulturliv.

Hållbarhetsarbete i kommunen

Det hållbara Varberg - Varberg inspirerar!

En hållbar stadsdel - Västerports hållbarhetsarbete

Varför ska Varberg växa?

Att vi växer är något att vara glad och stolt över. Många vill leva, jobba och studera i Varberg. Därför byggs det mycket i kommunen.

När fler flyttar hit och betalar skatt i kommunen kan vi satsa mer på barn och äldre och ge bättre kommunal service till alla. Vi lockar också hit nya företag och kan skapa fler mötesplatser med kultur, nöjen och aktiviteter. Vi skapar mer av det som är bra med Varberg! Vi skapar ett Varberg för alla.

Vad kostar det att växa?

Och vem betalar? Alla områden som byggs ut ska bära sina egna kostnader. Här får du en snabbkurs i hur det går till.

Ledningar, gator och grönområden

Som kommun får vi intäkter när vi säljer mark till olika byggföretag. Intäkterna använder vi sedan till att bygga ut gator, grönområden och lekplatser. Där kommunen inte äger mark får byggföretagen själva betala flytt av ledningar, sanering av mark, gator och grönområden.

Kommunal service

Skolor, förskolor, äldreboenden och kultur- och fritidsanläggningar är kommunens egna investeringar. De projekten betalas av skattemedel genom att kommunen får ökade skatteintäkter när befolkningen ökar.

Kostnaderna för olika projekt finns i kommunens investeringsbudget, som går att hitta i årets budgethandling.

Budget

Vatten och avlopp

Det kommunala bolaget Vivab står för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar (VA) till nya områden. Utbyggnaden finansieras av VA-taxan, som betalas av de invånare som nyttjar kommunens VA-tjänster.

El, fjärrvärme, gas och it

Det kommunala bolaget Varberg Energi bygger ut elnätet i delar av Varberg. De bygger också ledningsnätet för fjärrvärme och gas och på vissa ställen även fiberledningar för it. Bolaget får betalt genom att kunden betalar olika avgifter.

Från prognos till investeringsbeslut

Varberg i en växande region

Nära till Göteborg och Öresundsregionen. Ett bra geografiskt läge och ett rikt näringsliv. Med stora satsningar på järnvägen blir det lättare att resa och pendla till och från Varberg.

Det är mycket som är bra med Varberg! Vi har ett bra geografiskt läge, omväxlande natur och det är lätt att resa hit med bil och tåg. Vi har ett rikt och drivande näringsliv, med allt ifrån företag inom trä, cykel, skor och elkraft till hotell, spa och campingar.

Det är en stor fördel för oss att kommunen ligger i en attraktiv del av Sverige – i ett växande Halland mellan Göteborgsregionen och Öresundsregionen. Det skapar bra möjligheter för tillväxt och utveckling. Utbyggnaden av Västlänken i Göteborg och utbyggnaden av dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg gör det lättare att resa och pendla till skola och jobb inom regionen.

Illustration med karta där Varberg finns mellan Göteborg och Köpenhamn/Malmö

Visste du att Varbergs befolkning har vuxit varje år de senaste 60 åren?

Och befolkningen ökar hela tiden. Vi har nu mer än 68 000 invånare i kommunen och om utvecklingen fortsätter är vi 80 000 invånare i början på 2030-talet.

Befolkningsprognos

Publicerad den:

Senast Ändrad: