Gul abetsmaskin framför grå industrilokal.

Foto: Hidvi Group

Himle växer

Himle, strax söder om Varbergs stadsområde, är kommunens nya utvecklingsområde för verksamheter. Vi planerar också för ett bostadsområde på området för den tidigare nöjesparken Fun City.

Det aktuella området, som ligger i anslutning till motorvägsavfart Himle, har funnits med i kommunens översiktsplanering sedan 2010.

Kommunen tittar på möjligheten att skapa plats för verksamheter med inriktning mot till exempel lager, transport, logistik, industri och kontor. Samtidigt vill Pixjö Fastighets AB bygga cirka 200 bostäder på området för den tidigare nöjesparken Fun City.

Pågående planprogram

Nu pågår arbete med ett övergripande planprogram för området.

Planprogram: Himle verksamhets- och bostadsområde

Utbyggnad av infrastruktur och kommunal service

För att kunna bygga ut såväl verksamhets- som bostadsområde krävs stora kommunala investeringar. Trafikplatsen vid motorvägen måste byggas om liksom Lantmannavägen som går från Himle till Träslövsläge.

Utbyggnad i Himle är också beroende av att vatten- och avloppsledningar byggs ut i projektet Västra kuststammen.

Västra kuststammen

Tidplan

Eftersom området är stort kommer det att planeras och byggas ut i etapper. Första steget är ett planprogram. Efter samråd och godkännande av planprogram följer arbete med detaljplaner för olika delar. Utbyggnaden kan påbörjas i takt med att detaljplanerna vinner laga kraft.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Maria Hagelberg
Projektledare

Fakta

Himle verksamhetsområde planeras ligga cirka 7 km söder om Varberg nära E6.

I området planeras också ett bostadsområde och en ny trafikplats utmed motorvägen.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Översiktsplan

  En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

 2. Genomfört

  Idé och behov

  All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

 3. Pågående

  Planprogram

  Ett planprogram är en övergripande planering som underlättar efterföljande detaljplanering genom att ta ett helhetsgrepp över området och tidigt identifiera och lösa planeringsutmaningar.

 4. Kommande

  Detaljplaner

  En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

 5. Kommande

  Fastighetsförsäljning

  De tomter som har möjliggjorts genom detaljplanen styckas av och säljs till verksamheten som ska etablera sig.

 6. Kommande

  Bygglov

  Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

 7. Kommande

  Byggnation

  När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

Byggnation färdig