Flygfoto över Kungsäter och Kungsjölederna.

Foto: Mateusz Węsierski

Kungsäter växer

Kungsäter är en ort som av tradition haft en stark företagskultur och verksamheter av olika slag och storlek. Orten fyller en viktig funktion för omgivande landsbygd som serviceort.

I Kungsäter finns förutsättningar för en enkel vardag med service i närområdet, till viss del belägen inom gång- och cykelavstånd för boende och verksamma. Kungsäter omges av stora natur- och jordbruksområden och tillgången till rekreation och friluftsliv är god.

Kungsäter som serviceort kan serva omgivande landsbygd med ett kommunalt och kommersiellt utbud.

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsäter, beslutad av kommunfullmäktige, finns kommunens förslag för ortens utveckling. Den handlar om hur framtida mark- och vattenanvändning skulle kunna se ut med nya bostäder, verksamheter, service och infrastruktur.

Turismutvecklingsprojekt

Kungsäter – Gunnarsjö bygdelag driver ett stort turismutvecklingsprojekt i området runt Agnbäck, där kommunen upplåter mark och sitter med i styrelsen. Man arbetar bland annat för ställplatser för husbilar, vindskydd, grillplats, vandringsleder och marknadsföring av området.

Bygdelaget sköter driften av kommunens fastighet Agnbäck (Birger Svenssons sommarhem) och har bland annat gjort i ordning stugan och badplatsen i anslutning till fastigheten. 

Satsningar de senaste åren

Kommunen har investerat i större projekt men också bidragit genom ökad service och medfinansiering till större och mindre åtgärder. Här nedan ser du några exempel.

  • Ungdomshäng
  • Markanvisning för nya bostäder
  • Ny biblioteks- och aktivitetslokal
  • Informationskarta, belysning och beläggning i Rhododendrondalen
  • Konst till Rhododendronstigen
  • Renovering av vindskydd
  • Soffa och bord

Sedan 2015 har det färdigställts 10 nya bostäder i Kungsäter.

Senast publicerad:

Information

Kungsäter är en av serviceorterna där kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan för att se hur orten kan utvecklas långsiktigt.