Strategier för gestaltning i Varberg

Flygfoto över Varberg

Varberg kommer fortsätta utvecklas och förändras. För att det som byggs ska bli ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart, och för att vi ska kunna fortsätta vara stolta över vår kommun, måste vi ha fokus på kvalitet. Därför arbetar vi utifrån beslutade mål och strategier som visar vägen framåt. På denna sida kan du ta del av styrande dokument för gestaltning.

Stadsbyggnadsprogram för Varberg

För att staden ska utvecklas på ett bra och sammanhållet sätt finns ett stadsbyggnadsprogram som beskriver vilka värden som är viktiga att bevara eller utveckla i olika delar av staden. Programmet ska bidra till en tydlig, förutsägbar och gemensam bild av vilka förändringar som är lämpliga på vilka platser.

Översiktsplan för Varbergs kommun

Översiktsplanen är ett grundläggande dokument som beskriver kommunens planerade mark- och vattenanvändning. Planen drar upp de stora dragen för kommunens framtida utveckling.

Översiktsplanen vägleder hur kommunen kan utvecklas fram till 2030:

  • Generellt ska höga krav ställas på lokalisering av bebyggelse, speciellt i kustområdet och andra känsliga och exponerade lägen. Kommunens arkitekturprogram Att bygga vid kusten i Varberg och Att bygga på landsbygden i Varbergs kommun ska vara vägledande vid bedömningar.
  • Översiktsplanen säger också att "all nybyggnation och ombyggnation ska ges ett estetiskt tilltalande utförande, värdefulla kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas tillvara och förstärkas”.

Översiktsplan | Varbergs kommun

Riktlinjer för att bygga på landsbygden

Många av kommunens invånare bor på platser utanför centralorten. Precis som staden präglas landsbygden av olika typer av bebyggelse och offentliga miljöer från olika tidsperioder. Kulturvärden liksom kvaliteter och karaktär i landskapet och den befintliga bebyggelsen ska vara utgångspunkter när ny bebyggelse planeras.

Riktlinjerna omfattar gestaltningsfrågor som behöver lyftas vid utvecklingen av mindre orter, när nya byar byggs och vid fritt byggande i landskapet. Nya byggnader på landsbygden ska placeras och utformas varsamt så att de passar in i landskapet. Ett skickligt utformat hus på en väl vald plats kan bli ett positivt tillskott i landskapsbilden.

Riktlinjer för att bygga på landsbygden  Pdf, 860.2 kB.(Pdf, 860.2 kB)

Att bygga vid kusten

Kusten i Varbergs kommun är unik när det gäller natur och landskap. För att naturen ska bevaras är det viktigt att all bebyggelse utformas med hänsyn och varsamhet. Genom att följa de råd som finns i skriften Att bygga vid kusten, så kan man anpassa byggnader till landskapets olika karaktärer och behålla kustens kvaliteter.

Att bygga vid kusten Pdf, 314 kB.(Pdf, 314 kB)

Riktlinjer för skyltar i Varbergs innerstad

Även gestaltningen av detaljer, som skyltar, är betydelsefulla för hur stadsmiljön upplevs. Varbergs innerstad är av riksintresse för kulturmiljövården. Hur skyltarna ser ut och var de sitter påverkar hur vi uppfattar byggnader och gatumiljöer.

Varbergs kommun vill ha en god skyltkultur. Därför finns riktlinjer som beskriver hur skyltarna kan se ut och var de kan placeras. Riktlinjerna ska användas av affärsinnehavare, fastighetsägare och kommunens byggnadsnämnd.

Riktlinjerna för skyltar Pdf, 563.1 kB.(Pdf, 563.1 kB)

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Maria Söderlund
Stadsarkitekt

Fakta

För att det som byggs ska bli ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart måste vi ha fokus på kvalitet. Styrande dokument för gestaltning vägleder oss i arbetet.