Stadsbyggnadsprogram för Varberg

När vi planerar hur vår stad ska växa och utvecklas, behöver vi väga in människors behov av funktioner som skolplatser, arbetsplatser, bostäder och fritidsaktiviteter för en växande befolkning.

Vi ska sträva efter att denna utveckling blir hållbar, att det unika med Varbergs stad finns kvar och att staden blir ännu mer attraktiv att vistas i. Syftet med ett stadsbyggnadsprogram är att skapa en tydlig och gemensam bild av hur vi ska gå till väga för att uppfylla detta. Programmet utgör riktlinjer för bevarande och utveckling av Varbergs stadsmiljö. Till programmet finns också en bilaga som beskriver viktiga värden i stadsområdets olika delar.

Bakgrund

Den 15 september 2020 godkände kommunfullmäktige Stadsbyggnadsprogram för Varberg  som planeringsunderlag. Till programmet hör också en bilaga (inventering och nuläge) med beskrivningar av värden i de befintliga miljöerna.

Stadsbyggnadsprogrammet finns även tillgängligt som klickbara lager i Varbergskartan.

Stadsbyggnadsprogram för Varberg  Pdf, 27.3 MB.

Bilaga till Stadsbyggnadsprogram för Varberg - inventering och nuläge Pdf, 89 MB.

Öppna Varbergskartan för att ta del av Stadsbyggnadsprogrammet.

Vad beskriver stadsbyggnadsprogrammet?

Efterfrågan på funktioner som skolplatser, arbetsplatser, bostäder, fritidsaktiviteter är hög i Varbergs stadsområde och i kommunens översiktsplan anges förtätning som huvudinriktning för den framtida bebyggelsen. Ett första steg i planeringen av hur stadsområdet ska förtätas utgörs av en Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2017. Stadsbyggnadsprogrammet är ett följduppdrag till förtätningsstrategin. För att åstadkomma en god stadsutveckling och skapa en tydlighet och förutsägbarhet innehåller stadsbyggnadsprogrammet en beskrivning av vilka värden som är viktiga att bevara eller utveckla i olika delar av staden, och riktlinjer för vilken typ av förändringar som är lämplig i varje del.

Förtätningsstrategi för Varbergs tätort Pdf, 23.6 MB. (pdf, 23.6 MB)

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet

Arbetet med stadsbyggnadsprogrammet har letts av stadsbyggnadskontoret i nära samarbete med andra samhällsbyggande verksamheter för att säkerställa kunskaper och perspektiv kring aspekter såsom planering av park och natur, trafik, övergripande planering och ekologi.

Under projektets gång har dessutom dialogträffar genomförts med en grupp kommuninvånare från olika delar av stadsområdet, en referensgrupp med representanter från kunskapsområden kopplade till stadsutveckling, samt grupper av kommunpolitiker. Syftet har varit att tidigt i processen få ett bredare perspektiv på de områden som omfattas av programmet och samtidigt ge fler insyn i processen.

Hur används programmet?

Stadsbyggnadsprogrammet fungerar som vägledning och stöd för byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontorets tjänstepersoner. Det är också ett viktigt planeringsunderlag för andra verksamheter som arbetar med samhällsbyggnad i kommunen. Programmet bidrar till större förutsägbarhet kring utvecklingen inom olika stadsområden för fastighetsägare, exploatörer och näringsidkare, liksom för andra som bor och verkar i staden.

Publicerad den:

Senast Ändrad: