Arkitekttävlingar

 

Illustration av arkitektteamet Make the backs fronts (again)!

Illustration: Arkitektteamet Make the backs fronts (again)!

Varbergs kommun arbetar med att initiera arkitekttävlingar och gestaltningsprocesser för viktiga platser i staden. På denna sida kan du läsa mer om några aktuella tävlingar som genomförts.

I takt med att Varberg växer behöver kommunala markområden utvecklas. Ofta ska den nya bebyggelsen, utöver själva funktionen, tillföra andra kvaliteter till en plats. Det kan vara att stärka samband med omgivande stadsrum och skapa nya möjligheter för möten mellan människor. Det kan också handla om att hitta nya innovativa lösningar inom mobilitet eller att hantera klimatutmaningar som hantering av dagvatten.

Europan 16 – Trädlyckevägen och Håstens torg

Illustrationsbild från Europantävling

Illustration: Arkitektteamet Make the backs fronts (again)!

Utifrån markanvisningsplanen valdes Trädlyckevägen ut som tomt för Europan 16, en tävling för unga europeiska arkitekter.

Från Träslöv i östra Varberg sträcker sig Trädlyckevägen in mot stadskärnan. Vägen, som är en huvudled med mycket trafik, är utpekad i Varbergs kommuns förtätningsstrategi som angelägen att utveckla till ett stadslivsstråk.

Varför medverkade vi?

Vi medverkade i Europan 16 för att få inspiration och idéer om hur Trädlyckevägen och Håstens torg skulle kunna utvecklas till ett stadslivsstråk. Det är en komplex uppgift att omvandla ett område utmed en trafikled och att arbeta fram förslag på hur gatan och dess närområde skulle kunna utformas så att miljön blir både funktionell, trivsam och gestaltad på ett bra sätt. Det innebär att arkitekterna måste hitta en bra balans och blandning av bebyggelse, mötesplatser, trafik och grönytor.

Inget av de inlämnade förslagen kommer att genomföras fullt ut, men möjligheten finns att tillsammans med en eller ett par av arkitekterna, utveckla och göra verklighet av de bästa idéerna.

Trädlyckevägen - sedd med unga arkitekters ögon

Vattentornet VÅGA

Illustration: White arkitekter

Märkes- och karaktärsbyggnader kräver särskild omsorg. I denna typ av projekt rekommenderar vi därför byggaktören att genomföra en kvalificerad gestaltningsprocess, som till exempel en arkitekttävling eller parallella uppdrag. Vattentornet Våga är ett exempel på ett nyligen genomfört uppdrag där stor vikt lagts vid gestaltningen.

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB) beskriver uppdraget så här:

Våren 2018 fick tre arkitektfirmor möjligheten att presentera förslag på gestaltning av tornet. Med tanke på det exponerade läget i landskapet var det viktigt att ge vattentornet en utmanande gestaltning. VÅGA, som är ritat av White arkitekter, valdes fram av en kommunövergripande jury och symboliserar trygghet, kraft och kreativitet.

Reservoarens långsträckta utformning ses som fördelaktig på platsen – både ur ett arkitektoniskt perspektiv, men också för att minimera fotavtrycket på kullen. Med placeringen på Bastekullen i Träslöv kommer VÅGA att synas både inifrån Varbergs centralort och från E6:an och bli ett världsunikt landmärke för Varberg.”

Våga - Nytt vattentorn i Varberg, VIVAB Länk till annan webbplats.

Fågel- och utkikstorn på Getterön

Ett utsiktstorn i form av en kärve byggd i trä. Illustration: White Arkitekter

Illustration: White Arkitekter

Intill Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin täcks med massor från bygget av Varbergstunneln och nu arbetar vi med både sluttäckning och ny utformning av platsen.

I samband med arbetet av området har det nya fågel- och utsiktstornet gestaltats genom en arkitekttävling.

Kärven, ritat av White arkitekter, var det vinnande förslaget i tävlingen om att utforma ett utsiktstorn i det framtida naturområdet. Kärven är ett timglasformat torn av trä, som består av 140 stycken 13 meter långa reglar som fogas samman i en tät flätstruktur. En spiraltrappa leder upp till övre planet där man har utsikt åt alla håll. På toppen finns ett ståbord som går hela vägen runt och en sittbänk för vila eller för barn att stå på för fri sikt.

Kärven har en enkel och spännande form och de smala träribborna passar in i omgivningen. Det finns gott om plats på utsiktsplanet och stora möjligheter för både unga och äldre att ta del av utsikten.

Lassabackadeponin

Västerport, etapp 1

För Varbergs nya stadsdel Västerport blev markanvisningstävlingen en möjlighet att skapa en variationsrik stadsmiljö med kvaliteter som ska göra stadsdelen attraktiv för alla som bor, verkar och besöker området. Med ett läge intill stadens historiska kärna ges en unik möjlighet att omvandla industrihamn till blandstad vid havet. För att beskriva de kvaliteter vi vill uppnå när vi bygger ut området, har vi tagit fram ett gestaltningsprogram och ett hållbarhetsprogram.

Visualisering av Hertiginnan Ingeborgs torg i Västerport. Här syns fästningen i bakgrunden. En del människor flanerar och andra sitter på uteserveringar.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Maria Söderlund
Stadsarkitekt

Fakta

I takt med att Varberg växer behöver kommunala markområden utvecklas. Varbergs kommun arbetar med att initiera arkitekttävlingar och gestaltningsprocesser för viktiga platser i staden.