Utveckling runt stationsområdet

Kommunen ansvarar för att bygga väganslutningar till nya stationsområdet och att gestalta Västra Vallgatan som en fin entré till stadskärnan.

Ledningar och ny utformning av Västra Vallgatan

I olika etapper kommer ledningsomläggningar göras från stationsområdet söderut till Engelbrektsgatan och från nya stationen till Engelbrektsgatan kommer marken att höjas. Så snart detta är klart kan vi utforma Västra Vallgatan med gång- och cykelbana, körbana och trädalléer fram till Kyrkogatan. Arbetet beräknas pågå till 2027.

Se en mer detaljerad tidslinje över arbetena:

Tidslinje för station och stationsområde

Ny gestaltning på Västra Vallgatan med gamla stationshuset i bakgrunden, körbanan, gång- och cykelbana.

Illustration av hur Västra Vallgatan kan se ut efter ombyggnationen.

Markhöjning  på Västra Vallgatan vid China Sea. Trappa upp till gatan från trottoar.

Illustration som visar hur markhöjning av Västra Vallgatan kan se ut vid hörnet av Eskilsgatan.

Nya vägar över spåren och vid stationen

Västra Vallgatan kommer successivt att öppnas för biltrafik förutom framför nya stationen, där enbart bussar kommer att vara tillåtna.

Utformningen av det nya stationsområdet innebär att det i framtiden kommer nya vägkopplingar som inte funnits innan.

Nya vägkopplingar från norr till söder

  • Bilbro över spåren från Birger Svenssons väg till Östra Hamnvägen - Linda Hanssons bro
  • Gång- och cykelbro över spåren från Gamla Kyrkbacken till Östra Hamnvägen - Alida Svenssons gång- och cykelbro.
  • Förlängning av Baggens gränd via norra entrén till Östra Hamnvägen – endast gång och cykel - Ingemund Bengtssons plats.
  • Förlängning av Magasinsgatan till Östra Hamnvägen.
  • Förlängning av Engelbrektsgatan till Östra Hamnvägen kan komma att detaljplaneläggas. En temporär väganslutning byggs för att kunna nå servicetunnelns mynning i före detta Järnvägsparken och gamla stationshuset (syns ej i bild nedan).
Karta som visar hur trafiken ska fungera vid nya stationen. 

Karta som visar hur trafiken ska fungera vid nya stationen och vilka nya vägkopplingar som kopplar ihop västra och östra delen av staden.

Senast publicerad:

Kontakt
Kristina Törnström
Projektledare anslutningar kring stationsområdet

Fakta

Kommunen ansvarar för att bygga väganslutningar till nya stationsområdet och att gestalta Västra Vallgatan som en fin entré till stadskärnan.

Läs mer