Trafikregler och trafiksäkerhet

Varbergs kommun arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna i fokus, inte minst vid skolor. Vi ansvarar även för att skapa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i gatumiljön.

Rätt fart i staden

Vi anpassar hastigheten på gator och vägar för att skapa en attraktivare kommun för människors möte, liv och rörelse. I bostadsområden, vid skolor, i centrum och där det förekommer blandtrafik prioriteras alltid de oskyddade trafikanterna. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken.

Rätt fart i staden Pdf, 546.4 kB.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Varbergs kommun ser över område för område när det gäller anläggande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i gatumiljön för att sänka hastigheten. Den största prioriteringen är vid skolor.

Begreppet säkra vägar innebär vägar där risken för att skadas allvarligt eller dödas minimeras. Det är därför viktigt att också prata om trygga vägar, det vill säga vägar som inte bara är säkra utan även upplevs som trygga.

Varbergs kommun har en hastighetsplan och i samband med aktuella förändringar i tätorter framöver. Då görs en översyn om ytterligare åtgärder behöver vidtas på gatorna.

Farthinder

Varbergs kommun är restriktiva med att anlägga farthinder inom bostadsområden. Där ligger ansvaret på de fordonsförare som kör på gatorna. På återvändsgator anläggs inga farthinder då det är de boende själva som oftast kör på gatorna. Inom villaområden är det i första hand på genomfartsgatorna som åtgärder kan komma i fråga.

Detta kan du göra själv:

  • Hålla efter höjden på häckar och buskage utmed vägar och speciellt i korsningar.
  • Göra felanmälan om du upptäcker trafikfarliga miljöer. Det kan till exempel vara hål i gata eller trottoar, avblåsta brunnslock, trasig gatubelysning eller liknande.
  • Du kan ansöka om tillstånd för att få placera ut blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd på din gata. Det gör du via en e-tjänst:

Blomlådor för bättre trafikmiljö - Varbergs kommun. Länk till annan webbplats.

Synpunkter på hastigheten

Om du tycker att det körs för fort på en viss sträcka kan du kontakta Varberg direkt. Då kan en mätning göras av antalet fordon och hastigheten på sträckan. När vi anser att det behövs en trafiksäkerhetsåtgärd sätts den på en prioriteringslista över platser som ska åtgärdas.

Trafikregler

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningen Länk till annan webbplats. (SFS nr 1998:1276) och i vägmärkesförordningen Länk till annan webbplats.. De reglerna är generella och gäller i hela landet. I trafikförordningen beskrivs trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om våra vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Det finns mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Utanför vägar får man nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagen Länk till annan webbplats. (SFS nr 1975:1313) och terrängkörningsförordningen Länk till annan webbplats. (1978:0594).

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som är framtagna just för Varberg. Dessa ansvarar kommunen för och du hittar dem i Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter Länk till annan webbplats. - RDT.

Felanmälan

Varberg direkt tar gärna emot dina synpunkter. Om något är trasigt eller fel, hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

Fastighetsägaransvar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att hålla ordning och se till att växter inte skymmer sikten eller medför andra problem, t ex när plogbilens ska komma fram på vintern.

Publicerad den:

Senast Ändrad: