Foto som visar runda bord med människor som grupparbetar. 

Företagare och organisationer diskuterar framtidens Varberg.

Företagare och organisationer tycker till om framtiden

Hembygdsföreningen Gamla Varberg, Naturskyddsföreningen, vindkraftföretaget och campingägaren – vad har de gemensamt? Alla vill vara med och utveckla Varberg i framtiden.

Vi bjöd in exploatörer, intresseorganisationer, stora och små företag, samfällighetsföreningar, fiberföreningar, el- och nätbolag samt Kulturmiljö Halland till en workshop om den nya översiktsplanen.

Utgångspunkten för gruppdiskussionerna var de beslutade planeringsinriktningarna. Här presenterar vi en sammanfattning av workshopen.

Skapa goda livsmiljöer

Billigare och enklare bostäder behövs i Varberg och närhet till vård, skola och omsorg. Det finns önskemål om fler idrottshallar och mötesplatser för kulturella och religiösa sammanhang, där olika generationer kan träffas. Vi ska värna grönområden och områden med höga naturvärden och behöver fler stadsnära parker, torg samt odlingslotter. Vardagen på landsbygden kan underlättas genom självservicepunkter.

Växa i takt

När Varberg växer är det viktigt att bevara jordbruksmark och områden med biologisk mångfald. Genom att använda redan nyttjad mark samt bygga på höjden och förtäta kan vi värna jordbruksmark och naturområden.

Utveckla de mindre orterna med fler bostäder och bygg ut vatten, avlopp och fiber i takt med byggnationen av bostäder.

Utveckla stationsområdena i Varberg och Väröbacka, satsa på gröna stråk och förbättra infarterna till Varberg. Planlägg mark för livsmedelsbutiker och utbildning.

Skapa ett fossilfritt och cirkulärt Varberg

Utveckla kollektivtrafiken genom att använda fler och mindre bussar och satsa på ökad turtäthet österut i kommunen. Uppmuntra till användning av bilpooler och bygg ut laddinfrastruktur. Bygg cykelväg från staden och österut.

Bevara och utveckla kärnkraft, vindkraft och solenergi. Utveckla även närvärme och biogasanläggningar. Satsa på smarta avfallslösningar och cirkulära lösningar för dagvatten. Bygg energisnålt och minska energiförbrukningen i nya och befintliga fastigheter.

Beredd på ett förändrat klimat

För att hantera klimatförändringarna är det viktigt att inte tillåta nybyggnation i områden med översvämningsrisk. Bygg ut ledningsnätet så att det klarar skyfall och höjda havsvattennivåer.

Tänk på möjligheten att samnyttja investeringar – en skatepark kanske kan vara en översvämningsyta vid skyfall?

Utveckla och ta tillvara det som är bra med Varberg

Bevara våra naturområden, kulturmiljöer och vattenområden. Fortsätt satsa på en levande stadskärna genom att inte tillåta externa köpcentrum.

Utveckla Varbergs torg och innerhamnen och värna Strandpromenaden, Bua och Träslövsläge. Utveckla Campus som plats för högre utbildning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: