Badvattenkvalitet

I Varberg finns ett stort antal badplatser med god badvattenkvalitet. Badvattnet testas regelbundet under högsäsong.

Badvattenprover

Varbergs kommun har ett stort antal badplatser med genomgående god badvattenkvalitet. I Varbergs kommun tas badvattenprover varannan vecka under högsäsong på våra kommunala badplatser. Analyssvaren på dessa prover rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten.

Aktuella provsvar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om proverna visar på höga bakteriehalter är kommunen ålagd att avråda från bad. Inför varje badsäsong görs dessutom en sammanvägd bedömning av badvattenkvaliteten, som baseras på prover från de senaste årens provtagningar. Denna bedömning anges på de skyltar som finns uppsatta på samtliga badstränder. Modellen för bedömning av badvattenkvalitet är reglerad av EU.

Läs mer om EU-bad Länk till annan webbplats. på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Avrådan från bad på Björkängs havsbad 2024

Förra sommaren fick vi några otjänliga badvattenprover vid Björkängs havsbad. En förklaring kan vara att sommaren 2023 var något blåsigare och regnigare än normalt, vilket kan ha ökat föroreningarna i de diken och vattendrag som mynnar nära badplatsen och även sköljt ut bakterier och andra föroreningar från strandängarna med fåglar och betande djur. Vid den sammanvägda bedömningen har badvattenkvaliteten vid Björkängs havsbad klassificerats som dålig. Regelverket gör att vi behöver avråda från bad under hela säsongen.

Kommunen har under ett flertal år gjort provtagningar i området kring badplatsen för att hitta källor till de förhöjda bakteriehalterna. Provtagningarna har dock inte visat på någon enskild källa som orsakar den dåliga badvattenkvaliteten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har prioriterat tillsyn på enskilda avlopp, lantbruk och hästgårdar i närområdet till badplatsen.

Vi följer utvecklingen av badvattenkvaliteten i Björkäng. Om det är fortsatt dålig badvattenkvalitet denna sommar kommer vi att se över om ytterligare åtgärder kan vidtas.

Bakterier som analyseras

Det som analyseras är e.coli-bakterier och enterokocker, båda bakterier som finns i tarmsystemet på människor och varmblodiga djur. Om dessa finns i badvatten kan det finnas avföringsrester från avlopp och djur i vattnet. Bakterierna i sig behöver inte vara farliga men visar att det skett en förorening. Då finns en ökad risk för andra sjukdomsframkallande organismer i vattnet.

Detta händer om man badar i vatten med hög bakteriehalt

Om badvattnet har bakteriehalter över gränsvärdena tyder detta på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att man kan bli sjuk om man sväljer vattnet. Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Man kan alltså inte generellt säga att det inte går att bada, eller hur farligt det är. Skulle man bada när det är höga koncentrationer och man då får en kallsup kan man bli sjuk. Det är därför vi måste avråda från bad.

Mer information badvattenkvalitet

Information om rådande badvattenkvalitet och klassificering finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen Länk till annan webbplats..

Frågor och svar om badvatten Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: