Folkhälsoarbete

En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen. Dessa faktorer är också viktiga för hur vårt samhälle utvecklar sig.

Folkhälsoarbetet är viktigt för många olika verksamheter. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter därför samverkan mellan Varbergs kommun, Region Halland, polisen, frivilligorganisationer med flera.

Folkhälsopolicy för Halland

Folkhälsopolicy för Halland Pdf, 994.7 kB, öppnas i nytt fönster., som har tagits fram av regionfullmäktige, anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland. I policyn anges fem områden för arbetet:

  • Gemenskap och delaktighet
  • Goda uppväxtvillkor
  • Kompetens och sysselsättning
  • Goda livsmiljöer
  • Goda levnadsvanor

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa. De arbetar även med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, förskole- och grundskolenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden, byggnadsnämnden, lokalpolisområdeschef, kommunpolis och chef från Räddningstjänsten Väst. Tjänstepersoner från motsvarande förvaltningar medverkar vid rådets sammanträden.

Folkhälso- och trygghetsrådet har en viktig uppgift i att sätta fokus på gemensamma frågor, som sedan genomförs i de ordinarie verksamheterna.

Överenskommelse

Vår samverkan med polis inom folkhälsa och trygghet bygger på överenskommelser. Vi har tecknat årliga överenskommelser sedan 2009.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och långa perspektiv.

Överenskommelse 2023-2025 Pdf, 103.9 kB.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell och tas gemensamt fram av polisen och Varbergs kommun. Syftet är att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Det handlar om att ge medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Man vill framför allt arbeta för minskad brottslighet, en ökad trygghet men även en möjlighet att skapa ett förtroende hos medborgarna genom att de får vara med att påverka.

Medborgarlöftena förnyas och skrivs varje år under av polisen och Varbergs kommun. I löftet beskrivs vad man tillsammans vill åstadkomma och vad målet är under kommande år.

Medborgarlöfte 2023-2024 Pdf, 334.3 kB.
Medborgarlöfte 2022 Pdf, 243.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2021 Pdf, 196.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2020 Pdf, 882.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2019 Pdf, 708.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Medborgarlöfte 2018 Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad den:

Senast Ändrad: