Allmänna bestämmelser för bidrag från Varbergs kommun

Kommunala bidrag ges i huvudsak till ideella föreningar, men det finns också stödformer som kan sökas av andra organisationer, grupper eller privatpersoner.

För att kunna söka stöd från kultur- och fritidsnämnden finns ett antal grundläggande kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs under rubrikerna nedan:

Värdegrund och demokrativillkor

 • Verksamheten ska genomsyras av en tydlig värdegrund som tar sin utgångspunkt i allas lika värde och vara öppen för dem som avser att följa föreningens och organisationens syfte och ändamål
 • Verksamheten ska respektera demokratins grundläggande villkor, vilket betyder att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges
  i 1 eller 2, eller;
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Bidragsgrunder

 • Verksamhet som får bidrag ska i huvudsak bedrivas inom Varbergs kommungränser
 • Verksamhet som får bidrag från Varbergs kommun ska vara till nytta för allmänheten. Medlemmarna ska inte ha någon ekonomisk vinning
 • Förening som får bidrag ska finnas i Varbergs kommuns föreningsregister
  o Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen av föreningen
  o Bidragssökande förening ska årligen lämna in sina årsmöteshandlingar
 • De kommunala medlen avser att vara en hjälp till självhjälp där bidragen avser att täcka en del av de totala kostnaderna
 • Bidragssökande förening eller organisation ska ha sådan stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd kan motiveras

Redovisning och uppföljning

 • Bidragsmottagande förening eller organisation ska ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning om detta krävs
 • Lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag
 • För en bidragstagande förening eller annan organisation med denna riktlinje gäller att man ska följa allmänna eller särskilda bestämmelser annars kan kultur- och fritidsnämnden ompröva beslutet.
 • Erhållna projektmedel skall i de fall de inte används återbetalas

Övrigt

 • Bidragssökande verksamhet ska följa de anvisningar som finns för ansökan och redovisning på varberg.se under respektive bidrag och stöd
 • Undantag från bestämmelserna kan i särskilda fall beslutas av kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Publicerad den:

Senast Ändrad: