Utvecklings- och hållbarhetsbidrag

Bidragen gäller alla föreningar, verksamma inom kultur- och fritidsområdet som finns registrerade i Varbergs kommuns föreningsregister.

Alla föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet och finns registrerade i Varbergs kommuns föreningsregister kan söka följande bidrag:

Bidraget ska ge föreningar ekonomisk möjlighet att arbeta mot FN:s 17 Globala mål i
Agenda 2030 för hållbar utveckling, med syftet att uppnå en socialt, ekonomisk och
ekologiskt hållbar föreningsverksamhet.

Läs om FN:s 17 globala mål i Agenda 2030, www.globalamalen.se Länk till annan webbplats.

Villkor

 • Ansökan ska vara godkänd av föreningens firmatecknare
 • Ändras de grundläggande förutsättningarna för bidraget ska föreningen omgående kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för eventuell justering. Föreningen ska även kontakta kultur- och fritidsförvaltningen ifall alla pengar inte används under projektets gång. I sådant fall blir återbetalning av utbetalat bidrag aktuellt
 • Större investeringsinsatser ryms ej i detta bidrag utan söks inom ramen för
  investeringsbidraget
 • Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religiösa samfund,
  välgörenhetsorganisationer eller studieförbund
 • Redovisning ska lämnas senast 2 månader efter genomförda insatser

Ansökan

Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december.

Handläggningstid är max 60 dagar.

Hur ansöker man?

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats. . Det finns en lathund Öppnas i nytt fönster. framtagen för att göra en bidragsansökan.

Ansökan ska innehålla:

 • Vilket/vilka av de 17 Globala målen i Agenda 2030 riktar sig utvecklingsinsatsen mot?
 • Vad ska göras?
 • Hur ska utvecklingsinsatsen genomföras?
 • När ska insatsen genomföras?
 • Eventuella samarbetspartners?
 • Vilken långsiktig hållbar effekt ska utvecklingsinsatsen ge föreningen?
 • Kostnader
 • Eventuella intäkter (till exempel övriga bidrag som erhållits)

Redovisning av projekt

Senast två månader efter avslutat projekt ska redovisning göras i Interbook Go Länk till annan webbplats..

Startbidrag kan sökas av nystartade föreningar inom kultur- och fritidsområdet under förutsättningar att allmänna bestämmelser uppfylls.

Läs om Allmänna bestämmelser för bidrag, stöd och stipendier.

Villkor

 • Förening ska vara registrerad i kommunens föreningsregister
 • Förening ska kunna uppvisa en verksamhetsplan
 • Stadgar och protokoll från bildandemöte ska vara inlämnade
 • Föreningen ska ha fått ett organisationsnummer samt bank- eller plusgirokonto
 • Bidraget kan sökas inom 6 månader från datum för föreningens
  konstituerande möte.

Bidragssumma

Startbidrag om 5 000 kr utgår till förening som uppfyller villkoren.

Ansökan

Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max
30 dagar.

Hur ansöker man?

Genom att registrera föreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i kommunens föreningsregister och villkoren är uppfyllda.

Bidragsberättigade föreningar kan söka bidrag för vänortsutbyte med vänorterna Haderslev i Danmark, Nystad i Finland samt Karlovy Vary i Tjeckien.

Villkor

 • Bidrag kan sökas för resa och uppehälle för barn, ungdomar och medföljande ledare
 • Redovisning ska lämnas senast två månader efter genomförande

Ansökan

Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december.

Hur ansöker man?

Ansökan göras i Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns en lathund framtagen för att göra en bidragsansökan.

Idécentralen är ett projektbidrag som ska möjliggöra för unga mellan 15 och 25 år, enskilt eller i grupp, att anordna, genomföra eller skapa projekt utifrån sina egna olika intressen och behov.

Villkor

 • Idécentralen ges till projekt inom kultur- och fritidsområdet och kan sökas av
  personer mellan 15 och 25 år, enskilt eller i grupp
 • Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla som avser att följa dess syfte och ändamål samt vara alkohol- och drogfria
 • Idécentralen kan ges som ekonomiskt stöd, handledning, lokaler eller teknik. Det ekonomiska stödet kan användas till projektets omkostnader som till exempel produktions- och arrangemangskostnader, researcharbete och resor
 • Idécentralen ges ej till politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsprojekt eller projekt som drivs med kommunala, regionala eller statliga medel
 • Redovisning ska göras senast en månad efter att projektet genomförts

Ansökan

Ansökan om Idécentralen görs löpande under året, senast två månader innan projektets start.

Idécentralen, ansökan - Varbergs kommun (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Under perioden 1 juni-15 augusti behandlas inga nya ansökningar. E-tjänsten är dock öppen och det går att skicka in och ändra befintliga ansökningar som vanligt.

Redovisning

Efter genomfört projekt vill vi ha in en redovisning på projektet. Mer information om hur redovisningen går till får du om din ansökan godkänns.

Villkor för att söka bidrag

För att en förening ska kunna söka utvecklings- och hållbarhetsbidrag måste vissa bestämmelser uppfyllas. Villkoren för de olika bidragen hittar du under respektive bidrag.

Utöver de särskilda villkoren måste ett antal allmänna kriterier uppfyllas för att föreningen ska kunna söka bidrag.

Läs om Allmänna bestämmelser för bidrag, stöd och bestämmelser.

Publicerad den:

Senast Ändrad: