Friköp av arrenderätter i Apelviken

Enligt beslut i kommunfullmäktige 17 september 2013 kan du som arrenderar en fritidsstugetomt i Apelviken erbjudas möjlighet att friköpa din arrendetomt.

Friköp

Friköpen i Apelviken har genomförts under olika etapper sedan 2016. Just nu inväntar vi avstyckning för arrendetomterna vid Havs- och Källevägen. Dessa kan enligt Lantmäteriet inte säljas som enskilda fastigheter utan kommer att säljas som stor enskild fastighet till en ekonomisk förening.

Är du intresserad av att friköpa din arrendetomt från våra tidigare etapper behöver du anmäla ditt intresse till suk@varberg.se. Då tar vi med din tomt vid nästa friköpstillfälle.

Så går ett friköp till

Beredning och beslut

Inför en friköpsomgång beställs ett värdeutlåtande för berörda arrendetomter i Apelviken av en legitimerad fastighetsvärderingskonsult. Underlaget ligger till grund för det friköpspris som kommunfullmäktige sedan beslutar om. Efter godkännande i kommmunfullmäktige kan vi skicka ut ett faktiskt erbjudande till dig att ta ställning till.

I försäljningsprocessen är värderingen av tomten mycket viktig. Vi får inte sälja mark till nivåer under marknadsvärde enligt EU:s statsstödsregler.

Avstyckning

För att kommunen ska kunna sälja din tomt i Apelviken måste den först avstyckas till en egen fastighet. Vi ansöker om förrättning hos det kommunala lantmäteriet och så snart vi fått tillgång till den nya fastighetsbeteckningen kan vi skicka alla köpehandlingar för undertecknande och retur.

Tomterna styckas av i enlighet med gällande detaljplan, därmed kan det förekomma avvikelser mellan den avstyckade fastighetens gränser och det som du uppfattat vara din arrendetomt.

Det finns en del gamla mätningar och markeringar ute i tomtgränserna och de är rester från en inmätning som gjordes innan nu gällande detaljplaner upprättades för Apelvikens stugområden. När detaljplanerna sedan tillkom har det skapats utrymme för avvikelser mellan det gamla och det nya. Konkret kan det innebära att ditt staket eller häck hamnar på grannens fastighet.

Lantmäteriet är en egen myndighet och vi har ingen rådighet över vilken prioritet olika ansökningar får.

Köpehandlingar

När alla köpehandlingar är undertecknade och vi ser att köpeskillingen är betald upprättas ett köpebrev som kvitto på ditt förvärv. Köpebrevet använder du sedan för att söka lagfart på din fastighet. Detta görs hos Lantmäteriet och ansökningshandlingar hittar du på deras webbplats. Som köpare har du tre månader på dig att söka lagfart efter att fastigheten tillträtts.

Arrendefaktura

Arrendefakturan fortsätter att skickas ut som vanligt varje år tills försäljningen av din tomt är genomförd, överskjutande arrendeavgift återbetalas.

Fastighetsgränser

Lantmäteriets uppdrag är att stycka av arrendetomterna i enlighet med gällande detaljplan. Den färdiga fastigheten kan komma att avvika från tidigare arrendetomts gränser. Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna.

Ansvar för flytt av staket, murar och häckar

Förhoppningen är att du och dina grannar kan komma fram till konstruktiva lösningar om hur ni skall gå tillväga och hjälpas åt. Vi kan inte ta på oss rollen att medla i eventuella oenigheter privatpersoner emellan.

Samma värde trots små olikheter i yta

I uppdraget att värdera ett stort antal tomter inom samma område, med utgångspunkt i ett marknadsvärde, är det relevant att arbeta med ett ”normaltomtvärde”. Det med utgångspunkt i att tomterna ligger samlat i ett avgränsat, geografiskt område och trots små olikheter i yta och beskaffenhet sannolikt skulle värderas lika av marknaden.

Inga byggnader utanför tomtgräns

Det blir inte några arrendeupplåtelser för dessa ändamål då det inte är meningen att det ska förekomma byggnation på mark avsedd som natur.

Detaljplanen är inte till alla delar genomförd. Meningen är att naturytorna, liksom gatumarken, ska förvaltas av en samfällighetsförening. Som det ser ut i dag saknas en god förvaltning av naturmarken, ansvaret för den följer fastighetsägandet och det saknas en samordning. Varbergs kommun kommer att ansöka om anläggningsåtgärd hos lantmäteriet för att genomföra denna sista del av detaljplanen. Detta innebär att det blir ni som bor inom detaljplaneområdet som gemensamt kommer att ha rådighet över marken och ansvaret för framtida förvaltning.

Vi vill därför gärna uppmana dig som har byggnader utanför tomtgräns att antingen flytta in dem på din fastighet, eller ta bort dem. Oavsett kommunal eller samfällighetsförvaltning, kommer frågan om borttagande av byggnaderna att vara aktuell.

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Publicerad den:

Senast Ändrad: