Markanvisningar

En markanvisning är kommunalt ägd mark, som kommunen ser som möjlig att utveckla och bebygga. Vi ställer krav på hur en sådan utveckling kan se ut och säljer eller upplåter sedan marken. Exploatörer och byggherrar kan anmäla sitt intresse för att bygga på marken.

Inbjudan till markanvisningstävling

I Tvååker önskar vi få in förslag på hur ni vill bygga ett hållbart och väl gestaltat projekt på fastigheten Munkagård 1:200, Tvååker. Tävlingen genomförs till ett fast pris, där vi utvärderar hur väl förslagen uppfyller de gestaltnings- och hållbarhetsmål som ställs i inbjudan. Fastigheten omfattas av en befintlig detaljplan och bedöms kunna innehålla cirka 8 lägenheter.

Vår tidigare tävlingsinbjudan fick inte den respons som vi önskat. Omarbetning av tävlingshandlingen pågår och vi kommer att gå ut med en inbjudan till markanvisningen inom kort.

Intresseanmälan markanvisningar

Är du intresserad av att få information om kommande markanvisningsprojekt? Anmäl dig i vår e-tjänst:

Markanvisning i Träslövsläge skjuts fram

Varbergs kommun har fattat beslutet att skjuta fram markanvisningen i Träslövsläge, till dess att det finns en lagakraftvunnen detaljplan för området.

Detaljplan: Centrumutveckling i Träslövsläge | Varbergs kommun

Riktlinjer

Varbergs kommun har antagna riktlinjer för exploateringsavtal, markanvisning och markförsäljning, som beskriver hur vi jobbar med markanvisningar.

Riktlinje för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark Pdf, 384.2 kB.

Bilaga Riktlinjer för exploateringsavtal, markanvisningar och markförsäljning Kap 5.pdf Pdf, 393.8 kB.

Markanvisningsplan

I markanvisningsplanen identifieras ett antal fastigheter i kommunal ägo, som bedöms vara intressanta att utveckla vidare, i första hand för bostäder. Planen fokuserar på stadens centrala delar och kommunens serviceorter. De områden som finns i planen har studerats utifrån strategiska dokument, så som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, ortsutvecklingsstrategier, bostadsförsörjningsstrategi och trafik- samt grönstrategi.

Markanvisningsplanen möjliggör för exploatörer och byggherrar, med intresse av att delta i Varbergs kommuns utveckling, att bidra till bostadsförsörjning som svarar mot kommunens målsättningar, till exempel avseende olika upplåtelseformer, boendekvaliteter, miljöhänsyn och hyresnivåer.

Planen aktualiseras årligen och den senaste versionen av markanvisningsplanen antogs av kommunstyrelsen den 24 oktober 2023 och omfattar åren 2023-2027.

Markanvisningsplan 2023-2027 Pdf, 1.2 MB.

Markanvisningsplan i Varbergskartan

I kartan nedan kan du se de områden som är utpekade i markanvisningsplanen. Kartlagret med markanvisningsområden är under uppdatering.

Så går en markanvisning till

Så här går processen till när kommunen väljer att markanvisa ett område till en exploatör.

Markanvisningsområde

Det aktuella området finns med i kommunens markanvisningsplan. Området är utpekat i kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplan eller en ortsutvecklingsstrategi. Området kan också vara lämpligt för byggnation utifrån sin närhet till stadskärnan, havet eller parkområden.

Förstudie

I förstudien bedömer kommunen om området är lämpligt för ny byggnation. Området studeras ur flera perspektiv, till exempel behov av olika typer av bostäder, naturvärden, trafikfrågor och ekonomi.

Planbesked

Om förstudien visar att området är lämpligt för markanvisning söker kommunen planbesked.

Markanvisning

Markanvisning sker genom tävling eller direktanvisning.

Tävling

Enligt Varbergs kommuns riktlinjer ska en markanvisning i första hand genomföras som en öppen tävling. Beroende på områdets förutsättningar och komplexitet kan anvisning ske vid olika skeden, antingen innan detaljplanearbete påbörjats, när planarbete pågår eller när en plan har antagits.

Direktanvisning

Direktanvisning får förekomma om exploatören åtar sig att uppföra bara hyresrätter eller annan typ av bostad som är speciellt efterfrågad eller har ett unikt koncept.

Dubbel markanvisning

Kommunen kan tillämpa dubbel markanvisning, vilket innebär att vald exploatör eller byggherre åtar sig att bygga även på en tomt som är kommersiellt mindre attraktiv.

Val av exploatör

Kommunen skriver avtal med vald exploatör

Detaljplanearbete

En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

Bygglov

När detaljplanen har vunnit laga kraft behöver exploatören söka bygglov för de fastigheter som ska byggas på området.

Byggnation

När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta.

Senast publicerad:

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Fakta

Exploatörer och byggherrar kan anmäla sitt intresse för att bygga på kommunal mark i en så kallad markanvisning.