Flygbild över planområdet.

Leif Gustavsson LG-Foto

Bostads- och centrumutveckling i Träslövsläge

I Träslövsläge planeras det för en utveckling av bostäder, centrumfunktioner, torg men intilliggande stadsdelspark med lekplats samt ett bevarande av ortens natur- och rekreationsområde Knarråsen.

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostäder samt centrumfunktioner på en central plats i Träslövsläge. Knarråsen ska säkerställas som ett natur- och rekreationsområde och en ny entré skapas i det sydöstra hörnet genom en stadsdelspark och tillhörande lekplats. Stadsdelsparken övergår i ett grönt torg vid mötet med bebyggelsen. Tångvägen får en ny gestaltning med en planteringszon, gång- och cykelväg på den norra sidan och gångväg på den södra.

Vid utformningen av platsen är det av stor vikt att bebyggelsens karaktär anpassas till platsen samtidigt som den bidrar till centrumkaraktären med ett tätare gaturum och något högre bebyggelse.

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande.

Vad händer nu?

Planförslaget var på samråd under perioden 8 september – 3 november 2022.

Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

Senast publicerad:

Kontakt
Lena Alström
Planarkitekt

Fakta

Område: Träslövsläge

Användning: Bostäder/Centrum

Var i processen: Samråd

Fastighet: Tvååkers-Ås 2:30 m.fl. samt Knarråsen

Dnr: SBK-2019-1785

Marken söder om Tångvägen är privatägd. Marken för tilltänkt bostadsområde norr om Tångvägen ägs av kommunen och kommer att markanvisas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Genomfört

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Pågående

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Kommande

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Kommande

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.