Eka och cykel på stranden i solnedgång

Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

Varberg växer och vi planerar för en större utveckling av Östra Träslövsläge samt Gamla Köpstad med plats för nya bostäder, service och mötesplatser för lek och rekreation.

Utvecklingen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad innebär att fler människor får möjligheten att bosätta sig på en plats med fantastiska förutsättningar utifrån närheten till hav, rekreation och staden.

Den nya bebyggelsen kan ge plats åt cirka 1 500 - 2 100 nya bostäder.

Utbyggnad av bostäder

Inom planprogramområdet ska det finnas en blandning av bostäder, till exempel lägenheter, radhus, kedjehus och villor. Det kommer också att vara en variation av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i olika prisnivåer. Blandningen ska bidra till en socialt hållbar utveckling genom att locka människor med olika behov och förutsättningar, samtidigt som det skapas nya och intressanta miljöer.

Planprogram och detaljplaner

Planprogrammet godkändes av byggnadsnämnden den 29 april 2021.

Planprogram Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad Pdf, 16.6 MB.

Planprogrammet kommer att delas in i ett flertal detaljplaner, som krävs för att kunna bygga ut området. Samtliga planarbeten föregås av ansökan om planbesked och kommer behöva anpassas efter den utbyggnadsordning som finns i planprogrammet om inget oförutsett sker.

Pågående detaljplan

Arbete pågår med första detaljplanen i området.

Centrumutveckling i Träslövsläge

Samråd och dialog

Under processen med att ta fram detaljplaner finns det möjlighet att inkomma med synpunkter när varje detaljplan är ute på samråd och granskning.

Utbyggnad av kommunal service

Utöver bostäder planeras det även för service i form av förskolor, skola, äldreboende, handel samt olika typer av park- och naturområden.

En ny väganslutning till E6:an finns med i planprogrammet. Genom en utveckling av cykelstråk och fortsatt närhet till stadsbussen in i området skapas också goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Tidplan

Att utveckla nya bostadsområden är en lång process och planeringen av Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad är än så länge i ett tidigt skede. Området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper.

Området kan börja byggas ut först när Västra kuststammen är helt klar 2024.

Karta

Karta som visar planområdet för Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad. 

Karta över planområdet i östra Träslövsläge och Gamla Köpstad

Frågor och svar

Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svar på din fråga? Varmt välkommen att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

Varberg växer och vi har en bostadsbrist i kommunen. Det är kommunens ansvar att se till att vi har en plan gällande bostadsförsörjningen. I översiktsplanen pekas områden ut, som bedöms lämpliga för en utveckling av bostäder. Området öster om Träslövsläge och Gamla Köpstad finns utpekat i den fördjupade översiktsplanen för staden.

All ny bebyggelse som innebär ett nytt bostadsområde ska regleras i en detaljplan. Syftet med detaljplanekravet är att kommunen ska pröva markanvändningen genom en samlad bedömning och ge berörda möjlighet att delta i processen.

Planprogram är det tidigaste skedet i planprocessen och används oftast när man behöver se över ett större område och skapa en struktur. Sedan blir nästa steg att påbörja detaljplan för olika deletapper inom programområdet.

Planprogrammet kommer ge svar på vad som kommer byggas i stora drag. Det ger svar på vilken typ av bebyggelse som föreslås, var den ska lokaliseras tillsammans med var all infrastruktur ska ligga i form av vägar och ledningar med mera.

Planprogrammet tittar på möjligheterna att kunna bygga mellan
1 500 - 2 100 bostäder inom det här området, det kommer även bli service i form av skola och förskola.

Utbyggnaden kommer sedan delas in i olika etapper, då allt inte kan byggas ut på en gång. Tidigast kan nya bostäder vara klara när Västra kuststammen är utbyggd och redo att kopplas på.

Från idé till färdigt bygge

Västra kuststammen

Västra kuststammen är en stor spillvattenledning som behöver byggas ut för att kunna försörja tillkommande bebyggelse inom bland annat programområdet.

Västra kuststammen

Planprogrammet blev klart i april 2021.

Nästa steg är att påbörja detaljplaner inom området. För att påbörja en detaljplan krävs det att markägaren är intresserad och i detta område är det både kommunen och enskilda som äger mark. När det finns ett intresse att bygga är första steget en ansökan om planbesked och därefter anger stadsbyggnadskontoret när man avser påbörja detaljplanen.

Processen att ta fram en detaljplan brukar ta cirka 18–24 månader. Därmed kommer det att dröja flera år innan hela programområdet är utbyggt. Som tidigast kan man börja bygga runt 2024.

Ja. Till att börja med fanns det möjlighet att komma in med synpunkter under planprogrammets samråd. Detta är steget innan detaljplaner. Planprogrammets samråd började den 19 december 2019 och pågick fram till den 28 februari 2020.

Efter planprogrammet kommer det i planprocessen för varje enskild detaljplan finnas olika tillfällen att inkomma med synpunkter, till exempel så kallade samråd, där du både kan få insyn i hur planerna ser ut och lämna synpunkter för att påverka utvecklingen. Är man granne eller direkt berörd av en detaljplan så blir man kontaktad av stadsbyggnadskontoret i samband med samrådet.

Det kommer vara olika aktörer som bygger inom området eftersom marken ägs av flera olika markägare, varav kommunen är en markägare.

Planprogrammet redogör för vilken typ av bostäder som föreslås inom olika delområden för programområdet. Den slutliga bedömningen om exakta höjder görs i detaljplanerna, som är nästa skede. Utgångspunkten är att bebyggelsen ska vara väl anpassad till platsen och den befintliga bebyggelsen, i vissa fall kan bedömningen bli att det är lämpligt med något högre hus och i andra fall inte. Det kommer bli allt från enplanshus till flerbostadshus inom området för planprogrammet.

I arbetet med planprogrammet har trafiken varit en av de frågor som behandlats. I dessa processer utreder vi att vägarna är utformade för att klara den belastning som utbyggnaden medför. Det finns en framtagen trafikutredning och ett förslag till ny vägstruktur som baseras på resultatet av den. Som en följd av den utbyggnad som föreslås kommer trafiken i området att öka och målet är då att främst möjliggöra för hållbara transportsätt genom gång, cykel och kollektivtrafik så att detta ska bli alternativ till bilen. Sedan planeras vägnätet för att fördela trafiken jämnt inom området.

I samband med att området byggs ut kommer trafiken att öka även i form av byggtransporter.

Det är flera delar som krävs för att en stad och tillkommande bebyggelse ska fungera. I takt med att staden växer ställer det också allt högre krav på kommunens tekniska infrastruktur, den som inte syns men som är helt avgörande för att vi ska kunna få vatten i kranarna, kunna spola i toaletten och inte få översvämmade tomter.

Varberg växer och i takt med detta krävs inte bara underhåll utan även större och bättre ledningar. Vivab som ansvarar för dessa frågor i kommunen planerar för en utbyggnad av den så kallade Västra kuststammen, en spillvattenledning som ska försörja Tvååker, Himle och södra delarna av Varberg för att ansluta till befintligt nät i höjd med Breared.

Utbyggnaden av Västra kuststammen är avgörande för en utbyggnad av östra Träslövsläge och Gamla Köpstad. Därför kommer utbyggnaden att behöva gå hand i hand med utbyggnaden av Västra kuststammen.

Västra kuststammen

Än så länge är vi i ett väldigt tidigt skede av planeringen och vi har inte så mycket kunskap om hur och när den kommande utbyggnaden kommer att ske. Därför kan det vara bra att hålla koll på uppdateringar på vår hemsida och ställa sig i den kommunala tomtkön. För de bostäder som inte omfattas av den kommunala tomtkön så kommer de hanteras av respektive markägare.

Knarråsens naturområde ingår i området för planprogrammet. Syftet med detta är att Knarråsen idag inte är planlagt som naturområde och genom att ta med detta i planprogrammet kommer vi vilja säkerställa detta. Knarråsen ska alltså fortsatt vara ett natur- och rekreationsområde och kommer inte tas i anspråk för bebyggelse.

Senast publicerad:

Kontakt
Tomas Freiholtz
Exploateringsingenjör

Fakta

Fler människor får möjlighet att bo nära havet och staden när Östra Träslövsläge och Gamla Köpstad växer.