Dagvatten i Stråvalla

Varbergs kommun och Vivab har beslutat att införa ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla för att lösa problem med översvämningar och avledning av dagvatten i området Stråvalla-Kärra.

Nytt verksamhetsområde för dagvatten på gång

Kommunfullmäktige fattade den 19 oktober 2021 beslut om nytt verksamhetsområde för dagvatten. Vivab kommer att bygga ut ett kommunalt dagvattensystem för området. Genom det nya verksamhetsområdet ska problem med översvämningar och avledning av dagvatten lösas.

Så påverkas du som fastighetsägare i området

Vivab informerar berörda fastighetsägare om vad som gäller för deras fastigheter. Läs mer om anslutning till det nya dagvattensystemet på deras webbplats:

Dagvatten i Stråvalla (vivab.se) Länk till annan webbplats.

Omprövning av Kärra dikningsföretag

Utifrån förändringarna i området kommer vi ta initiativ till att ompröva Kärra dikningsföretag. Varbergs kommun, tillsammans med Vivab, kommer vid en omprövning av markavvattningsföretaget att ta ansvar för framtida skötsel inom verksamhetsområdet, vilket innebär att vissa fastighetsägare inte får några framtida andelstal och kostnader inom dikningsföretaget. För andra fastighetsägare kvarstår vattensamfälligheten med förändrade andelstal.

Presentation sammanträde Kärra dikningsföretag Pdf, 3.4 MB.

Karta över föreslaget verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla

Karta som visar det föreslagna verksamhetsområdet.

Ny detaljplan

En ny detaljplan tas fram för att stödja införandet av ett kommunalt verksamhetsområde för en säker dagvattenhantering. Huvudmannaskapet för allmän plats blir kommunalt, det vill säga att marken överförs till kommunen.

Detaljplan för dagvatten, natur och förskola i Stråvalla

Framtida utbyggnad

Åtgärder för dagvatten i området för detaljplanen behöver ske innan det är möjligt att genomföra ny byggnation.

Vid varje ny exploatering ska exploatören stå för de kostnader som krävs för hantering av dagvatten. Dagvattenhanteringen ska inte ge någon påverkan på omgivande befintlig bebyggelse.

Historik: problem med översvämningar behöver lösas

Vi fick in de första anmälningarna om översvämningar i området Stråvalla-Kärra i november 2017. Översvämningarna beror delvis på att åtgärder för dagvattenhantering, som skulle lösas på respektive bostadsfastigheter, inte fungerar. Systemet för dagvatten är heller inte säkrat genom servitut eller annan rättighet att det får ligga där det ligger. Det finns heller inte någon uttalad ledningsägare. Systemet är dessutom påkopplat ett annat system, dikningsföretaget Kärra nr 1, utan ha rätt till detta.

I detaljplanen för området från 2009 är det angivet enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att gemensamhetsanläggningar ska bildas för vägar och gemensam dagvattenhantering inom allmän platsmark. Exploatörer i området har av olika anledningar inte gjort det som varit tänkt och avtalat i exploateringsavtal med kommunen. Problemet kräver nu en lösning.

Kommunens åtgärder i området

Sedan 2017 har olika undersökningar och åtgärder utförts. Vi har till exempel filmat dagvattenledningar och rensat diken.

För att få släppa dagvatten till befintligt system krävs tillstånd från befintliga dikningsföretag. En lantmäteriförrättning påbörjades för några år sedan med försök att lösa dessa frågor, men avslutades utan åtgärd 2018. Lantmäteriet prövade möjligheten för utökning, men beslutade att åtgärden inte kunde hanteras genom inrättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Om lösningen hade blivit en gemensamhetsanläggning skulle detta inneburit en kostnad för fastighetsägarna i området.

Vi ansökte hos länsstyrelsen om utökning av det befintliga dikesföretaget och markavvattning i januari 2018 för att möjliggöra avvattning i större omfattning än vad som varit tillåtet. Ärendet skickades vidare till mark- och miljödomstolen i juli samma år. Ärendet återkallades senare när utredningar visade att bästa lösningen är att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Kommunen är också, enligt lagen om allmänna vattentjänster, skyldig att inrätta verksamhetsområde för att skydda människor och miljö.

Frågor och svar

Frågan kompliceras av att till exempel konkursbon i vissa fall tagit över exploatörers företag.

Ansvaret för hantering av dagvatten från fastigheten ligger ytterst hos fastighetsägaren. Om inte kommunalt verksamhetsområde inrättats, skulle istället en gemensamhetsanläggning inneburit en kostnad för dig som fastighetsägare.

Ja, om du kan påvisa att fastigheten hanterar dagvattnet utan att det påverkar andra och har en avrinning som också fungerar juridiskt.

Du bör med anledning av detta inte sälja, begära avstyckning eller söka bygglov under pågående handläggningstid.

Tillkommande bebyggelse kan prövas igen när dagvattensituationen har utretts och det finns en lösning på ansvar och skötsel.

Kontakt
Samhällsutvecklingskontoret

Publicerad den:

Senast Ändrad: