Flygbild över aktuellt planområde

Dagvatten, natur och förskola i Stråvalla

Planförslaget omfattar några olika områden i Stråvalla som föreslås bli allmän plats natur med kommunalt huvudmannaskap. Syftet är att möjliggöra införandet av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Införandet av verksamhetsområdet är resultatet av en längre tids problematik föranlett av den bristfälliga dagvattenhanteringen i de aktuella delarna i Stråvalla. Förskolan i Stråvalla finns också med för att möjliggöra en utveckling med tillkommande avdelningar tillsammans med utemiljö.

Vad planeras?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra införandet av verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Huvudmannaskapet för allmän plats natur blir kommunalt och en fastighetsreglering till kommunen möjliggörs därmed genom detaljplanen. Detaljplanen omfattar även Stråvallas befintliga förskola med syfte att möjliggöra en utveckling för ytterligare avdelningar med tillhörande utemiljö.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 19 mars 2024.

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen den 15 april 2024.

Senast publicerad:

Kontakt
Lena Alström
Planarkitekt

Fakta

Område: Stråvalla

Användning: Skola och natur

Var i processen: Överklagad

Fastighet: Stråvalla-Kärra 2:56, 1:10, S:2, S:4, 1:94, 1:4, 1:5, 3:56 samt Löftaskog 9:1

Dnr: SBK 2019-1001

Planprocessen

 1. Genomfört

  Planbesked

  Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

 2. Genomfört

  Startskede

  Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

 3. Genomfört

  Samråd

  Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

 4. Genomfört

  Granskning

  Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

 5. Pågående

  Antagande

  Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

 6. Kommande

  Laga kraft

  Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.