Sök

Budget 2024 i korthet

Budgeten för 2024 och plan för 2025-2028 antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2023. Budgeten omfattar både nämnder och bolag och visar hur planen är för att uppnå en god ekonomisk hushållning och en långsiktigt stabil ekonomi.

En budget i en tuff ekonomisk tid

Alla landets kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Det osäkra omvärldsläget har fört med sig lågkonjunktur och inflation. Sveriges kommuner och regioner, SKR bedömer i sin ekonomirapport från oktober 2023 att de flesta kommuner och regioner kommer att behöva genomföra åtgärder för att minska underskotten på kort sikt. De bedömer vidare att de långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser olika ut beroende av kommunens eller regionens underliggande ekonomiska styrka, investeringsbehov, nuvarande skuldsättning och framtida befolkningstillväxt.

I Varbergs kommuns budget för 2024 och plan för 2025-2028 finns krav på ett aktivt arbete med omställning och anpassning av verksamheten och prioriteringar för att säkerställa att Varbergs kommun klarar att bibehålla en stabil långsiktigt god ekonomi genom den lågkonjunktur som samhället nu befinner sig i.

Budget 2024 och plan för 2025-2028

Ladda hem budgeten som pdf-dokument

Investeringar i budget 2024

Varbergs kommun har en god grundekonomi och en stark befolkningstillväxt som bidrar till ökade skatteintäkter. Kommunen har också en god soliditet och ett snittresultat som gjort att kommunen historiskt klarat av att investera utan att behöva låna till allt.

Skuldsättningsgraden har successivt ökat de senaste åren och kommer att fortsätta öka under planperioden. En växande kommun innebär ett ökat investeringsbehov, när vi blir fler behövs fler skolor, förskolor och omsorgsboenden. När det byggs fler bostäder behöver kommunen investera i gator, vägar och annan infrastruktur.

Inför budget 2024 gavs alla nämnder i uppdrag göra en översyn och prioritering av de föreslagna investeringarna från budgeten för 2023. Om samtliga investeringar som fanns i planen för 2023-2027 skulle genomföras hade det medfört en betydande försämring av kommunens ekonomiska ställning.

Uppdraget var att minska de löpande investeringarna och investeringar som inte är kopplade till lagstadgad verksamhet till hälften jämfört med nämndernas underlag till budget 2023. Samtliga nämnder har genomfört uppdraget och har i sina underlag till budget 2024 beskrivit konsekvenserna av den minskade investeringsplanen. Budgetförslaget för 2024 innehåller, trots detta uppdrag, historiskt höga investeringsnivåer. De investeringar som prioriterats är framför allt den lagstadgade verksamheten inom skola och omsorg.

Läs mer om alla planerade investeringar i budgetdokumentet.

Befolkningstillväxt och kompetensförsörjning

Den 1 oktober 2023 hade Varbergs kommun 68 290 invånare. Hittills i år har invånarantalet ökat med 490 personer. Tillväxten ger nya möjligheter med ökade intäkter från skatter och exploateringar, men med fler medborgare ökar också behoven av insatser från kommunens olika verksamheter. I en majoritet av landets kommuner minskar andelen invånare i yrkesverksam ålder samtidigt som andelen 80+ ökar snabbt, vilket gör att färre ska försörja fler. Varberg väntas ha ännu högre andel 85+ än riksgenomsnittet.

Konkurrensen om arbetskraften är hög redan idag. SKR menar att kompetensförsörjningen redan nu är en av de största utmaningarna i sektorn och samtidigt som kommuner och regioner behöver effektivisera krävs insatser för att rekrytera och behålla kompentent arbetskraft. Varbergs kommun har ett relativt gott utgångsläge, arbetsmarknaden är fortsatt stark och den externa personalomsättningen har minskat under året. Det finns dock en utmaning eftersom både nischade kompetenser (vissa tekniska yrken) som breda yrkesgrupper (undersköterskor, lärare) är utmanande att rekrytera. Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen behöver fortsätta.

Prioriteringar i budgeten

I budgeten finns särskilda prioriteringar om 57 miljoner kronor för år 2024. Bland annat får socialnämnden 30 miljoner för att genomföra åtgärder för en bättre arbetsmiljö, ökad hälsa, stärkt ledarskap, samverkan och andra insatser för att kvalitetssäkra verksamheten. Ett ramtillskott på 2,5 miljoner har även tillförts socialnämnden för att undvika de föreslagna avgiftsjusteringarna. Budgeten innebär också att grundskolan får 10 miljoner för att kvalitetssäkra verksamheten med fokus på utbildning.

Därutöver tillkommer satsningar som förbättrar förutsättningarna att möta kraven från en växande kommun. Läs mer om alla politiska prioriteringar i budgetdokumentet.

Budget 2024 och plan 2025-2028

Vill du läsa mer om budgeten för 2024 och planen för 2025-2028? Ladda hem dokumentet som pdf. Pdf, 1.1 MB.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter