Flygfoto över Bläshammar med etapp 3 inritad.

Bläshammar

Bläshammar ligger cirka 5 kilometer norr om Varbergs stadskärna och erbjuder en lantlig omgivning. Samhället i Bläshammar växer nu med nya bostäder och kommunal service.

Bläshammar ska växa i etapp 3 med cirka 300 bostäder i form av villor, parhus/radhus och flerbostadshus. Vi skapar fler tomter till den kommunala tomtkön i området och kompletterar den kommunala servicen i området. Skanska planerar att bygga BoKlok-bostäder i området.

Pågående detaljplan

För att kunna bygga ut området krävs en ny detaljplan. När detaljplanen vunnit laga kraft kan utbyggnaden starta. För etapp 3 är en detaljplan på gång.

Bostäder och förskola eller vårdboende i Bläshammar

Utbyggnad av kommunal service

Kommunen planerar för ny stadsdelslekplats i området, nya gång- och cykelvägar, naturområde, en cirkulationsplats och en pendelparkering för att underlätta kollektivt resande. Området kan få ytterligare kommunal service, till exempel förskola eller gruppboende.

Bläshammar förskola

En ny förskola ryms inom gällande detaljplan och planeringen för förskolan pågår.

Bläshammar förskola

Tidigare utbyggnad

I första etappen byggdes 55 villor och Siers förskola.

Den andra etappen omfattade cirka 80 bostäder i blandad form. Skanska och BoKlok byggde 36 bostadsrätter, Sierslunden, vilka är de första lägenheterna i Varberg med konceptet. BoKlok har även byggt 32 par- och kedjehus, Ängslunden, och inom området har Etikhus byggt 14 villor, Lilla Bläshammar.

Etapp 2 stod helt färdigt under 2021.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

Bläshammar växer med nya bostadsområden. En ny förskola och stadsdelslekplats är planerad i området.