Svartvita flerbostadshus på en kvartersgata

Östra Träslöv

Östra Träslöv har funnits med som ett framtida utvecklingsområde i kommunens översiktsplan under lång tid.

Inriktningen för den nya stadsdelen är att den ska bli en naturlig förlängning av Varbergs stadsområde österut. Marken är till största del kommunägd, vilket ger stora påverkansmöjligheter till hur stadsdelen kommer att växa fram, med hänsyn tagen till befintlig miljö.

Nya bostadsområden

I Östra Träslöv planerar vi för en blandning av bostäder, till exempel lägenheter, radhus och villor. Det kommer också att vara en variation av upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter) och prisnivåer. Blandningen ska bidra till spännande och intressanta miljöer, men också till att attrahera människor med olika behov och förutsättningar.

En grov uppskattning är att den nya stadsdelen kan ge plats åt cirka 1 900 nya bostäder.

Planprogram

Nästa steg är att ta fram ett planprogram för hela området, där man tar ett helhetsgrepp i syfte att studera övergripande förutsättningar och strukturer. Planprogrammet ligger sedan till grund för kommande detaljplaner i området.

I utbyggnadsplanen föreslås ett planprogram tas fram från 2026 och en utbyggnad påbörjas 2033.

När planprogrammet är klart påbörjas arbete med detaljplaner, som startas upp i takt med stadens utveckling och behov. Området kommer successivt växa fram allteftersom detaljplaner för olika delar färdigställs.

Samråd och dialog

Under planprocessen finns olika tillfällen för dig att vara delaktig i planeringen och komma med synpunkter, till exempel genom samråd under tiden då planprogram och detaljplaner tas fram.

Utbyggnad av kommunal service


Östra Träslöv ska vara mer än bara bostäder. Här planeras även för service i form av förskolor, äldreboenden, handel samt olika typer av park- och naturområden. Genom att förlänga stadens cykelstråk och stadsbusslinjer in i området skapas också goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Redan nu byggs ett nytt vattentorn för Varbergs stad i området och en ny förskola planeras.

Våga - nytt vattentorn

Borgasgård förskola

Tidplan

Att utveckla en ny stadsdel är en lång process och planeringen av Östra Träslöv är än så länge i ett tidigt skede. Området är stort och kommer att planeras och byggas ut i etapper.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kristina Hellerström
Exploateringsstrateg

Fakta

Staden kan växa österut genom en ny stadsdel, Östra Träslöv.