Flygfoto över Östra Kvarnagården med området markerat med gulgrön färg.

Östra Kvarnagården

Kvarnagårdens industriområde växer österut för nya verksamheter och för att möjliggöra utökning av befintliga verksamheter.

Området ligger cirka 4 kilometer nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett cirka 16 hektar stort område som idag består av industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark. Området ligger nära E6 och är nåbart med kollektivtrafik.

För att kunna utöka industrimarken i den västra delen av området krävs att Varbergs ridklubbs rasthage ersätts med en ny på annan plats. Denna fråga är nu under utredning.

Lagakraftvunnen detaljplan

Utökning av Kvarnagården industriområde Länk till annan webbplats.

Utbyggnad av infrastruktur

I planområdet kommer det att finnas en ny dagvattendamm samt grönområden för att ta hand om dagvatten och bevara naturvärden utmed Himleån.

Cirkulationsplatsen utmed Värnamovägen kommer att kompletteras med en infart till området. I samband med att den vägen tas i bruk kommer Tankvägen att stängas.

Tidplan

Arbetet med att bygga den nya infarten är planerat att starta under 2024.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Nina Nordin
Exploateringsingenjör
Kontakt för markförvärv
Leif Andersson
Markförvaltare, samhällsutvecklingskontoret

Fakta

Kvarnagårdens industriområde växer österut med nya tomter.