Flygfoto över verksamhetsområde Varberg Nord med omgivande åkrar och naturområde. 

Flygfoto över verksamhetsområde Varberg Nord med omgivande åkrar och naturområde. Nya verksamhetstomter planeras söder om befintligt område.

Varberg Nord verksamhetsområde

Verksamhetsområdet vid motorvägsavfarten Varberg Nord kommer de närmaste åren att kunna växa med fler företagstomter.

Kommunen har ett markområde på 31,1 hektar, som gränsar till det befintliga industriområdet vid Varberg Nord. Markområdet omfattar idag jordbruksmark, skogsmark, betesmarker som ängar. Tanken är att delar av marken ska omvandlas till tomter för företag. I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet är större delen av markområdet utpekat som föreslaget verksamhetsområde.

Det nya området kommer att ligga på båda sidor om väg 41 i direkt anslutning till E6.

Pågående detaljplan

Byggnadsnämnden har fattat beslut om att påbörja arbete med ny detaljplan med syfte att dels utöka befintligt verksamhetsområde, dels att förbättra dagvattenhanteringen i befintligt verksamhetsområde.

Kommunalt huvudmannaskap för väg, dagvattendamm samt utbyggnad av gång- och cykelbana

Utveckling av verksamhetsmark Varberg Nord

Tidplan

Arbetet med detaljplanen för utökning av verksamhetsområdet påbörjas under kvartal 4, 2023 och beräknas vara färdigt inom uppskattningsvis tre år, då färdiga tomter kommer finnas till försäljning.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Sara Hällström Dahlström
Exploateringsingenjör
Kontakt för markförvärv
Leif Andersson
Markförvaltare, samhällsutvecklingskontoret

Fakta

Vi skapar fler företagstomter intill verksamhetsområdet Varberg Nord.